மாதம் தலைவர் இணைப் பணியாளர் வங்கி சேவை கல்வி மொத்தம்
ஜனவரி 24 26 26 17
பெப்ரவரி 28 23 09
மார்ச் 30 30 30 16
ஏப்ரல் 28 25 20
மே 26 30 30 16
ஜூன் 29 23 29 13
ஜூலை 27 27 18
ஆகஸ்ட் 29 29 15
செப்டம்பர 21 28 26 28 19
அக்டோபர் 31 31 12
நவம்பர் 30 30 16
டிசம்பர் 29 28 29 19