கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உதவி ஆணையாளர் அலுவலகம் – களுத்துறை
தொடர் இலக்கம் உத்தியோகத்தரின் பெயர் பதவி தொலைபேசி இலக்கம்
1 எம்.என்.எப்.சாஹினா கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உதவி ஆணையாளர் (அபிவிருத்தி) 077-3736647
2 டீ.லயனல் விதான கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உதவி ஆணையாளர் (கணக்காய்வு) 077-4476227
3 எல்.டீ.டீ.எல்.குனவர்தன தலைமைப் பரிசோதகர் 077-7212422
4 என்.எச்.ஆர்.அமரதேவ கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 075-5456648
5 கே.ஏ.எஸ்.பினாந்து கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-1837264
6 ஜீ.ஐ.ஷாமிகா கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 076-7006863
7 எம்.எல்.எம்.குரே கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 075-5058980
8 பீ.ஆர்.எம்.என்.பிரியங்கிகா கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-4549500
9 கே.பீ.என்.சில்வா கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-8550231
10 பீ.கே.டபிலிவ்.டீ.அபேரத்ன கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 072-5305762
11 டீ.எல்.விதான கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 077-0335272
12 ஓ.கே.பீ.பெரேரா கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-3116395
13 டீ.பீ.கே.பெரேரா கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 075-2246178
14 எச்.கே.கே.குசுமலதா கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 034-3300349
15 ஜே.டபிலிவ்.எம்.ஜயதுங்க கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 077-6582066
16 எஸ்.கே.கலுதரகே கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-8132591
17 எம்.பீ.எஸ்.முனசிங்க கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-8022951
18 சீ.எம்.என்.கமகே கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 075-2291560
19 கே.எம்.டீ.நந்தனி கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-1555763
20 ஜீ.சீ.என்.சில்வா கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 077-4253472
21 டபிலிவ்.ஜீ.ஏ.கே.பினாந்து கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-3522701
22 டீ.எஸ்.பினாந்து கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 072-3396452
23 எஸ்.ஜீ.தயாவதீ கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 072-6372525
24 டபிலிவ்.எச்.தயானி கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-6400219
25 கே.டபிலிவ்.பத்மினி கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 077-8301473
26 பீ.டீ.அனுர விக்ரம கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 077-0452154
27 ஆர்.ஏ.சீ.ஜீ.ரணசிங்க கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 077-6528277
28 டீ.எம்.டீ.ஏ.கே.திசாநாயக கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-8348472
29 எச்.எஸ்.சீ.பொன்சேகா கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-2329479
30 எல்.ஐ.எஸ்.பினாந்து கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-1067106
31 எச்.டீ.டீ.பெரேரா கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-8306077
32 கே.ஆர்.சோமலதா கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-8147286
33 எச்.வை.ரோசயுரு கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-8150400
34 கே.ஆர்.என்.பியசேன கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 077-9807472
35 டீ.ஏ.ஈ.சிரிவர்தன கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-8074396
36 டீ.எம்.கே.பண்டார கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 075-5222901
37 ஈ.ஏ.டீ.மாலனி கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-8172833
38 சுஜீவனி நிசேரா கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-3618580
39 சீ.விஜேவர்தன கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-8118213
40 எஸ்.எஸ்.எம்.பெரேரா கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-1206232
41 என்.பீ.விஜேரத்ன கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-8022992
42 டபிலிவ்.எம்.ஆர்.பெரேரா கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-8059410
43 டீ.கே.எஸ்.ஜயலத் கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 077-9444878
44 டீ.ஏ.பீ.ஹேமமாலா கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-3214764
45 எச்.எம்.எச்.பீ.குமார கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 070-2078000
46 ஜீ.ஐ.சீ.கமகே கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 078-3446090
47 எஸ்.எல்.எம்.டீ.மாதவி கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-8415610
48 எச்.ஏ.டீ.ஹரஷனி கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-2146100
49 டீ.எச்.பீ.என்.தொடங்கொட கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-2146104
50 எம்.பீ.கே.மல்லிகாராச்சி கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-8192797
51 எச்.டீ.ஏ.பிரியந்தி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-5659035
52 ஜீ.எச்.டீ.என்.சுடிரா அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-0721972
53 என்.ஓ.வீ.ஓ.ஐ.நானாயக்கார முகாமைத்துவ உதவியாளர் 077-2272230
54 கே.ஏ.அனுருத்திகா ஷாமலி கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-6095426
55 டீ.எம்.டீ.சுசந்தி குமாரி கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-9433216
56 ஆர்.எம்.டீ.மல்காந்தி கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-9190488
57 எச்.எம்.எம்.விஜேசிங்க கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-0782744
58 எச்.என்.ஏ.வசந்தி கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-9190158
59 சுரன்சிகா மனகாந்தி கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-7248027
60 எஸ்.பிரியந்தி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-5460203
61 பீ.ஜீ.தாருந்தி நிமேஷா அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-1427857
62 கே.எஸ்.நிஷானி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 077-2650517
63 டீ.ஜீ.ஆர்.குமாரி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-1469680
64 எச்.எம்.எம்.சுபாஷினி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 076-7671774
65 எச்.வீ.ரோஹினி விஜேதிலன அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 077-3249908
66 எப்.எச்.ஆர்.சில்வா அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 077-5247873
67 பீ.டீ.ஆர்.கருனாதிலக முகாமைத்துவ உதவியாளர் 078-3946257
68 டீ.பீ.எல்லாவல அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 077-1354159
69 பீ.டீ.எச்.தெரனியகல அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-5403057
70 ஏ.எம்.மதுமானி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 077-6718421
71 ஜே.எச்.யு.சில்வா அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 077-1689507
72 எஸ்.டீ.கவிரத்ன கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 072-2055540
73 மனேஜா த சில்வா கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 077-5933194
74 டீ.வீ.ஈ.அப்சரா கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 076-6571306
75 ஆர்.என்.ஏ.டீ.எம்.எம்.பெரேரா கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-1202214
76 பீ.டீ.சதமாலி கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-1978204
77 பீ.ஆர்.ஆர்.பினாந்து கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-6757370
78 ஆர்.டீ.யு.இந்ரஜித் கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-8132280
79 யூ.எம்.எஸ்.ஹரிஸ்சந்து அலுவலக உதவியாளர் 0716026795
80 எச்.பீ.கே.விஜேசிரி சாரதி 0779604513