பாடசாலை கூட்டுறவு சங்கங்கள்

செயற்படும் சங்கங்களின் பெயர்ப் பட்டியல்

கொழும்பு

தொடர் இல சங்கத்தின் பெயர் முகவரி
01 வ/ப பன்னிபிடிய தர்மபால வித்தியாலய பாடசாலை கூட்டுறவுச் சங்கம்  பன்னிபிடிய
02 வ/ப இந்து வித்தியாலய பாடசாலை கூட்டுறவுச் சங்கம் இந்து வித்தியாலயம், கொழும்பு 04
03 வ/ப தேவி மகளிர் வித்தியாலய பாடசாலை கூட்டுறவுச் சங்கம் ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர மாவத்தை, கொழும்பு 08
04 வ/ப மாலபே ஸ்ரீராஹுல மகளிர் வித்தியாலய பாடசாலை கூட்டுறவுச் சங்கம் மாலபே
05 வ/ப ஸ்ரீமாவோ பண்டாரனாயக மகளிர் வித்தியாலய பாடசாலை கூட்டுறவுச் சங்கம் ஸ்டென்வோ சந்ரகந்தய , கொழும்பு 07
06 வ/ப ஹோமாகம பனாகொட பராக்ரம மகா வித்தியாலய பாடசாலை கூட்டுறவுச் சங்கம் பனாகொட, ஹோமாகம

 

07 வ/ப மேமா/ ஹோ/ பாதுக்க சிரிபியரன வித்தியாலய பாடசாலை கூட்டுறவுச் சங்கம் பாதுக்க
08 வ/ப மேமா/ ஜய/ ஹோமாகம போம்மிரிய மத்திய மகா வித்தியாலய பாடசாலை கூட்டுறவுச் சங்கம் பஹல போம்மிரிய, கடுவெல
09 வ/ப யஷோதரா மகளிர் வித்தியாலய பாடசாலை கூட்டுறவுச் சங்கம் கிங்சி வீதி, கொழும்பு 07
10 வ/ப தெகிவளை எஸ்.த.எஸ் ஜயசிங்ஹ மத்திய மகா வித்தியாலய பாடசாலை கூட்டுறவுச் சங்கம் தெகிவளை
11 வ/ப கொட்டாவ தர்மபால வித்தியாலய பாடசாலை கூட்டுறவுச் சங்கம் கொட்டாவ
12 வ/ப சாந்த ஜோசப் மகளிர் வித்தியாலய பாடசாலை கூட்டுறவுச் சங்கம் கொட்டாவ
13 வ/ப கொல்லுப்பிடி சாந்த அந்தோனி மகளிர் மகா வித்தியாலய பாடசாலை கூட்டுறவுச் சங்கம் கொல்லுபிடிய, கொழும்பு 03
14 வ/ப மஹரகம வித்யாகர மகளிர் வித்தியாலய பாடசாலை கூட்டுறவுச் சங்கம் மஹரகம

களுத்துரை

தொடர் இல சங்கத்தின் பெயர் முகவரி
01 பாணதுரை றோயல் கல்லூரி பாடசாலை கூட்டுறவுச் சங்கம்

 

காலி வீதி, பாணதுரை
02 களுத்துரை மகளிர் வித்தியாலய கூட்டுறவுச் சங்கம் மகளிர் தேசிய பாடசாலை, களுத்துரை
03 வ/ப ராஹுமானியா வித்தியாலய கூட்டுறவுச் சங்கம் இல 36 , ராஹுமானியா வித்தியாலயம்
கம்பஹா
தொடர் இல சங்கத்தின் பெயர் முகவரி
01 வ/ப கிரிதிவெல மகா வித்தியாலய பாடசாலை கூட்டுறவுச் சங்கம் கிரிதிவெல
02 வ/ப வெயங்கொடை மகா வித்தியாலய பாடசாலை கூட்டுறவுச் சங்கம் வெயங்கொட
03 வ/ப மினுவங்கொடை மகளிர் வித்தியாலய பாடசாலை கூட்டுறவுச் சங்கம் மினுவங்கொட
04 வ/ப நீர்கொழும்பு நிவுஸ்டட் மகளிர் வித்தியாலய பாடசாலை கூட்டுறவுச் சங்கம் நீர்கொழும்பு
05 வ/ப தெவலபொல மகா வித்தியாலய பாடசாலை கூட்டுறவுச் சங்கம் தெவலபொல
06 வ/ப குருகுல வித்தியாலய பாடசாலை கூட்டுறவுச் சங்கம் களனி
07 வ/ப கம்பஹா யசோதர தேவி மகளிர் வித்தியாலய பாடசாலை கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா
08 வ/ப திவுலபிடிய ஸ்ரீ கானோதய மகா வித்தியாலய பாடசாலை கூட்டுறவுச் சங்கம் திவுலபிடிய
09 வ/ப கம்பஹா ரத்னாவலி மகளிர் வித்தியாலய பாடசாலை கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா
10 வ/ப மேமா/ கம் பத்தலகெதர அனுபத்த வித்தியாலய பாடசாலை கூட்டுறவுச் சங்கம் வெயங்கொட
11 வ/ப மினுவங்கொடை ஆண்கள் வித்தியாலய பாடசாலை கூட்டுறவுச் சங்கம் மினுவங்கொட
12 வ/ப மினுவங்கொடை கடுவெல்லேகம வித்தியாலய பாடசாலை கூட்டுறவுச் சங்கம் தாகொன்ன
13 வ/ப மேமா/ கம் லனுகம சிரிபெரகும்பா மகா வித்தியாலய பாடசாலை கூட்டுறவுச் சங்கம் லுனுகம
14 வ/ப நாவான மகா வித்தியாலய பாடசாலை கூட்டுறவுச் சங்கம் நாவன

 

 

மேல் மாகாண கடற்றொழில் கூட்டுறவுச் சங்கங்கள்

11வ/ப அருக்கொடை கடற்றொழில் கூட்டுறவுச் சங்கம்க/890அருக்கொடை, அலுபோமுல்லகளுத்துறை

சங்கத்தின் பெயர் பதிவு இலக்கம் முகவரி மாவட்டம்
01 வ/ப தெகிவளை கடற்றொழில் கூட்டுறவுச் சங்கம் 57/41, பெயார் லைன் வீதி, தெகிவளை கொழும்பு
02 வ/ப வஸ்கடுவ கடற்றொழில் கூட்டுறவுச் சங்கம் கடற்றொழில் கூட்டுறவுச் சங்கம், வஸ்கடுவ களுத்துறை
03 வ/ப கலமுலுல வடக்கு கடற்றொழில் கூட்டுறவுச் சங்கம் இல 95/டீ, சாந்த 2 சபஸ்கதியன் தேவாலய பின்புறம், களமுலுல, களுத்துறை களுத்துறை
04 வ/ப சாந்த என்ட கடற்றொழில் கூட்டுறவுச் சங்கம் மேமா/க139 கூட்டுறவுக் கட்டிடம், சாந்த 2 சபஸ்கதியன் வீதி, கடுகுருந்த, களுத்துறை களுத்துறை
05 வ/ப களுத்துரை வடக்கு தினிதி கடற்றொழில் கூட்டுறவுச் சங்கம் மேமா/க/155(செயற்படா) இல 148,/2 முஹுது வெரல வீதி, களுத்துறை வடக்கு களுத்துறை
06 வ/ப பண்டாரவத்த கடற்றொழில் கூட்டுறவுச் சங்கம் க/906 களுத்துறை
07 வ/ப குடா பயாகல

சாந்த மரியா கடற்றொழில் கூட்டுறவுச் சங்கம்

மேமா/க/145 சாந்த அந்தோனி மாவத்தை, குடா பயாகல, பயாகல களுத்துறை
08 வ/ப தியலகொட கடற்றொழில் கூட்டுறவுச் சங்கம் மேமா/க/143 களுத்துறை
09 வ/ப வடக்கு பயாகல

சாந்த ஜோசப் கடற்றொழில் கூட்டுறவுச் சங்கம்

மேமா/க/148 சமுது மாவத்தை, வடக்கு பயாகல களுத்துறை
10 வ/ப வாந்துவ தெற்கு கடற்றொழில் கூட்டுறவுச் சங்கம் மேமா/க/140 கடற்றொழில் சமூக மண்டபம் , நுககஹவத்த, வாத்துவ களுத்துறை
11 வ/ப அருக்கொடை கடற்றொழில் கூட்டுறவுச் சங்கம் க/890 அருக்கொடை, அலுபோமுல்ல களுத்துறை
12 வ/ப உஸ்வெடகெய்யாவ கடற்றொழில் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்/1303 சூரிய பூந்தோட்டம், உஸ்வெடகெய்யான கம்பஹா
13 வ/ப கம்பஹா தெற்கு கடற்றொழில் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்/693 குடா பாடுவ, நீர்கொழும்பு கம்பஹா
14 வ/ப கம்பஹா மாவட்ட கடற்றொழில் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்/1387 ஊ/பிடிபன, நீர்கொழும்பு ‍ கம்பஹா
15 வ/ப தெற்கு பிடிபன லுர்லுமாதா கடற்றொழில் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்1296 244, பிடிபன, நீர்கொழும்பு கம்பஹா
16 வ/ப கம்/ மாவ/ பஹுதின கடற்றொழில் கலன் உரிமையாளர்களின் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்/மீக/03 126/1 தலாஹ
17 கம்/உப/41  நீர்கொழும்பு கம்பஹா
18  வ/ப கம்மல்தொட கடற்றொழில் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்/1290  நீர்கொழும்பு கம்பஹா
19 கம்/உப/104  190, குடாபாடுவ, நீர்கொழும்பு ‍ கம்பஹா
20  வ/ப மாங்குலிய சாந்த அந்தோனி  கடற்றொழில் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்/1322  நீர்கொழும்பு கம்பஹா
21 கம்/1304  நீர்கொழும்பு கம்பஹா
22 கம்/உப/31

மேல் மாகாண  விவசாய கூட்டுறவுச் சங்கங்கள்

சங்கத்தின் பெயர் பதிவு இலக்கம் முகவரி மாவட்டம்
01 வ/ப  முல்லேகம கசி உற்பத்தியாளர்களின் கூட்டுறவுச் சங்கம்  131, முல்லேகம, ஹோமாகம  கொழும்பு
02 வ/ப  ஹபரகட முல்லேகம சிறு இறப்பர் தோட்ட உரிமையாளர்கள் மற்றும் இறப்பர் உற்பத்தியாளர்களின்  கூட்டுறவுச் சங்கம்  பிரெபோத மந்திரய, ரனால வீதி, ஹபரகடை  கொழும்பு
03 வ/ப  கடுகொடை சிறு இறப்பர் தோட்ட உரிமையாளர்கள் மற்றும் இறப்பர் உற்பத்தியாளர்களின்  கூட்டுறவுச் சங்கம்  வெரலுபிடிய கொஸ்கம  கொழும்பு
04 வ/ப  படவல சிறு இறப்பர் தோட்ட உரிமையாளர்கள் மற்றும் இறப்பர் உற்பத்தியாளர்களின்  கூட்டுறவுச் சங்கம்  இல 38, படவல, பாதுக்க  கொழும்பு
05 வ/ப  ஹோமாகம ப.நோ.கூ சங்க அதிகாரத்திற்குட்பட்ட பகுதியில் மலர் நடுபவர்களின் கூட்டுறவுச் சங்கம்  79/13, 15 படுமக, நியத கல, பன்னிபிடிய  கொழும்பு
06 வ/ப  களுத்துறை மாவட்ட அந்தூரியம் மலர் நடுபவர்களின்  கூட்டுறவுச் சங்கம்  மேமா/க/45  இல 20/51, வசந்தராம வீதி, வாத்துவ  களுத்துறை
07 வ/ப  களுத்துறை மாவட்ட சிறு இறப்பர் தோட்ட உரிமையாளர்கள் மற்றும் இறப்பர் உற்பத்தியாளர்களின் கூட்டுறவுச் சங்கம்  மேமா/க/01  இல 16, செனவிரத்ன பெதெச, களுத்துறை தெற்கு  களுத்துறை
08 வ/ப  பரதுவ தியகம சிறு இறப்பர் உற்பத்தியாளர்களின் கூட்டுறவுச் சங்கம்  மேமா/உப/க/38  அமர வில, குரு கொடை, கல்பாத  களுத்துறை
09 வ/ப  ஹல்தொட இறப்பர் உற்பத்தியாளர்களின் கூட்டுறவுச் சங்கம்  மேமா/உப/க/42  விகாரை வீதி, லெனவரை, ஹல்தொடை  களுத்துறை
10 வ/ப  பெலேத மோல்காவ இறப்பர் உற்பத்தியாளர்களின் கூட்டுறவுச் சங்கம்  கே/எல்/4  தவானை, மோல்காவை  களுத்துறை
11 கிரிகொல வெயங்கல்ல இறப்பர் உற்பத்தியாளர்களின் கூட்டுறவுச் சங்கம்  க/879*

(செயல்படாத)

 கிரிகொல, அகலவத்தை  களுத்துறை
12 வ/ப  புலத்சிங்கள் வடக்கு இறப்பர் உற்பத்தியாளர்கள் மற்றும் விற்பனையாளர்களின் கூட்டுறவுச் சங்கம்  மேமா/உப/க/37 ஆரச்சிகொடை, புலத்சிங்கள  களுத்துறை
13 வ/ப  தெமெல்லாவதருவ விவசாய காலனிகள் ப.நோ.கூ சங்கம்  கே/எல்/496  சமிதிபுர, தெமெல்லாவ, புலத்சிங்கள  களுத்துறை
14 வ/ப  தெமெல்லாவ இறப்பர் உற்பத்தியாளர்கள் மற்றும் விற்பனையாளர்களின் கூட்டுறவுச் சங்கம்  பு/06  களுத்துறை
15  வ/ப  துனகஹ தேங்காய் உற்பத்தியாளர்களின் கூட்டுறவுச் சங்கம்  சீ1033  துனகஹ  கம்பஹா
16  வ/ப  யக்கடுவ ஜனசெத கௌபி சங்கம்  கம்/1417  யக்கடுவ, ஜாஎல  கம்பஹா
17  அத்தனகல்ல மீரிகம கம்பஹா பால் உற்பத்தியாளர்களின் கூட்டுறவுச் சங்கம்  கம்925  நிட்டம்புவ  கம்பஹா
18  வ/ப  மினுவங்கொடை தேங்காய் உற்பத்தியாளர்களின் கூட்டுறவுச் சங்கம்  கம்877  நய்வெல, வெயங்கொடை  கம்பஹா
19  வ/ப  கம்பஹா மாவட்ட கிளை ஆராய்ச்சியாளர்கள் மற்றும் விவசாயிகளின் கூட்டுறவுச் சங்கம்  கம்/உப 95  100, ஹேனே பொல, நமுனுவத்த  கம்பஹா
20  வ/ப எத்கால பால் உற்பத்தியாளர்களின் கூட்டுறவுச் சங்கம்  கம் 1377  எத்கால, கடான  கம்பஹா
21  வ/ப மல்வது ஹிரிபிடிய பால் உற்பத்தியாளர்களின் கூட்டுறவுச் சங்கம்  கம்/உப 126   விவசாய சேவை மையம், மல்வதுஹிரிபிடிய, புன்பிடிய  கம்பஹா
22  வ/ப வெலிவேரிய நிவாரன சேவை விவசாயம் மற்றும் சுய வேலைவாய்ப்பு கூட்டுறவுச் சங்கம்   கம்/உப 135  262/ஏ, எபரலுவ வீதி, வெலிவேரிய  கம்பஹா
23  வ/ப மீரிகம தே.தொ பால் உற்பத்தியாளர்களின் கூட்டுறவுச் சங்கம்   கம்/உப 43  சுபாசன, எகம்பர வத்த, பாதுராகொடை  கம்பஹா
24 வ/ப பெலும் மஹர கௌபி அபிவிருத்தி கூட்டுறவுச் சங்கம்   கம்/உ 142  190/2 பெலும் மஹர, பாதுராகாட  கம்பஹா
25  வ/ப வெலிவேரிய விவசாயிகளின் கூட்டுறவுச் சங்கம்  கம்பஹா

 

மேல் மாகாண கைத்தொழில் கூட்டுறவுச் சங்கங்கள்

சங்கத்தின் பெயர் பதிவு இலக்கம் முகவரி மாவட்டம்
01  வ/ப களுத்துறை தென்னை பொருட்கள் உற்பத்தி கூட்டுறவுச் சங்கம்  மேமா/க/120  47, மேற்கு பொஹோந்தரனமுல்ல, வாத்துவ  களுத்துறை
02  வ/ப இலிபில தென்னை தொழில் கூட்டுறவுச் சங்கம்  மேமா/க/  இலிபி, ஹொரன  களுத்துறை
03  வ/ப பாணந்துறை கைத்தொழிலாளர்களின்  கூட்டுறவுச் சங்கம்  கே/எல்/356  89, ஹய் ஸ்ட்ரீட், வலான, பாணந்துறை  களுத்துறை
04  வ/ப குலன வத்த யட்டபாத்த சிங்கராஜ உதயானயே கிதுல் கிராம அபிவிருத்தி  கூட்டுறவுச் கூட்டுறவுச் சங்கம்  மேமா/க/146  யட்டபாத்த சிங்கராஜ உதயான, மதுகம  களுத்துறை
05  வ/ப வலகட கிதுல் பொருட்கள் உற்பத்தி கூட்டுறவுச் சங்கம்  மேமா/க/151  வலகட, மோல்காவ  களுத்துறை
06  வ/ப பஹல இதிபெத்த தச்சுத் தொழிலாளர்களின் கூட்டுறவுச் சங்கம்  81/41, இதிபெத்த, மொரட்டுவ  கொழும்பு
07  வ/ப கொழும்பு மாவட்ட தச்சுத் தொழில் கூட்டுறவுச் சங்கம்  ஹொரன வீதி, கொட்டாவ, பன்னிபிடிய  கொழும்பு
08  வ/ப ஸ்டீல் தொழில் சேவை கூட்டுறவுச் சங்கம்  இல 430/1 கொழும்பு வீதி, பிலியந்தல  கொழும்பு
09  வ/ப மே.மா ஜவுளி உற்பத்திகள் சுய தொழில் கூட்டுறவுச் சங்கம்  மாகாண சபைக் கட்டடம், டென்சில் கொப்பேகடுவ மாவத்தை, பத்தரமுல்ல  கொழும்பு
10  வ/ப கடுவெல தே.தொ அலுமீனியப் பொருட்கள் உற்பத்திக் கைத்தொழில் கூட்டுறவுச் சங்கம்  289/3/1 வெவ வீதி, மாலபே  கொழும்பு
11 வ/ப ரனல மட்பாண்ட உற்பத்திக் கைத்தொழில் கூட்டுறவுச் சங்கம்  727 சுதவில வீதி, ரனல  கொழும்பு
12  வ/ப இஹல கொஸ்கம தேங்காய் வேலைப்பாடு செய்வோரின் கூட்டுறவுச் சங்கம்  309, மேல் கொஸ்கம, கொஸ்கம, ஹங்வெல்ல  கொழும்பு
13  வ/ப சாந்த மரியா மணல் அகல்வாளர்கள் மற்றும் விற்பனையாளர்களின் கூட்டுறவுச் சங்கம்  148, ஹெதல தொடுபெல வீதி, மட்டக்குலி  கொழும்பு
14 ரனல பாரம்பரிய தொழிலாளர் மற்றும் சிறு தொழில் முயற்சியாளர்களை அபிவிருத்தி செய்யும் கூட்டுறவுச் சங்கம்  29 டீ, அவிசாவெல்ல வீதி, ரனல  கொழும்பு
15  வ/ப வெயங்கொடை ஆடை உற்பத்தி கூட்டுறவுச் சங்கம்  கம்/823  வெயங்கொடை  கம்பஹா
16  மீரிகம ஆடை உற்பத்தி கூட்டுறவுச் சங்கம்  கம்/856  மீரிகம  கம்பஹா
17  வ/ப நிலெண்டர் தொழில் துறை கூட்டுறவுச் சங்கம்  கம்/283  மா போல, ராகம  கம்பஹா
18  வ/ப மரதகஹ முல ஆடை உற்பத்தி  கூட்டுறவுச் சங்கம்  கம்/892  மரதகஹ முல  கம்பஹா
19  வ/ப வெடமுல மட்பாண்ட உற்பத்தி கூட்டுறவுச் சங்கம்  கம்/உப/77  வெட முல்ல, கல்லெலிய  கம்பஹா
20  வ/ப களனி கங்கை  மணல் அகல்வாளர்கள் மற்றும் மணல் விற்பனையாளர்களின் கூட்டுறவுச் சங்கம்  கம்/உப/86  வத்தல  கம்பஹா
21  வ/ப பொல்வத்த மட்பாண்ட தயாரிப்புக்கள் கூட்டுறவுச் சங்கம்  கம்/உப/91  71, பொல் வத்த, மினுவங்கொடை  கம்பஹா
22  வ/ப போடிபிஹிடுவல லலுகல் பொருட்கள் உற்பத்தி கூட்டுறவுச் சங்கம்  கம்/உப/106  43, போடிபிஹிடுவல, ஹொரம்பெல்ல  கம்பஹா