கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உதவி ஆணையாளர் அலுவலகம் – கம்பஹா
தொடர் இலக்கம் பெயர் பதவி தொலைபேசி இலக்கம்
01 திருமதி.ஆர்.ஏ.விஜயவிக்ரம கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உதவி ஆணையாளர் (அபிவிருத்தி)
02 திருமதி.எஸ்.சுவர்ணலதா கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உதவி ஆணையாளர் (கணக்காய்வு) 071-8098130
04 திரு.டீ.டீ.ஜயமஹா கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-8044359
05 திரு.டபிலிவ்.ஏ.என்.சீ.வனசிங்க கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 077-9844676
06 திரு.என்.எஸ்.தெஹிகஹவத்த கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-8208330
07 திருமதி.வீ.பீ.ஆர்.சரோஜனி கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 077-9991590
08 திருமதி.பீ.டீ.சீ.குரே கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-6631479
09 திருமதி.ஆர்.ஜீ.எஸ்.எம்.வீரசிங்க கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-8213610
10 திரு.வீ.பீ.கே.பத்மகுமாரி கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-8257786
11 திரு.எம்.ஏ.பிரேமலால் கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-8178480
12 திருமதி.கே.ஏ.எம்.பீ.கருனாநாயக கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 077-0352952
13 திரு.பீ.பீ.தயாரத்ன கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 033-2278927
14 திரு.ஜீ.பீ.பீ.தர்மசிரி கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-2774532
15 திருமதி.பீ.டீ.சீ.வீ.சேனாநாயக கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-8089245
16 திருமதி.கே.ஜீ.ஏ.எச்.கமகே கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-3899153
17 திரு.கே.சீ.கே.ரத்னவீர கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-8226008
18 திரு.எம்.டீ.ஜீ.மஹாதேவ கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 077-6613468
19 திரு.டபிலிவ்.பீ.என்.பீ.ஜகத்சிரி கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-8226209
20 திருமதி.என்.பீ.சம்பா கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 077-0542066
21 திரு.எச்.பீ.எஸ்.டீ.குமார கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-8222020
22 திரு.எஸ்.ஏ.பீ.கே.சகலசூரிய கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-8176386
23 திரு.எம்.ஏ.தர்மப்பிரிய கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-4417783
24 திருமதி.டபிலிவ்.ஏ.என்.

விக்ரமஆரச்சி

கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-8404691
25 திருமதி.எஸ்.எம்.என்.பத்மலதா கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 077-4277922
26 செல்வி.எஸ்.என்.என்.பிரியங்கிகா கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 077-1899259
27 திருமதி.டபிலிவ்.கே.கே.பெரேரா கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 072-8748247
28 திரு.ஏ.கே.டீ.எல்.எம்.சங்ஜீவ கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-4417797
29 திரு.ஜீ.எம்.ஏ.எஸ்.டீ.ரூபசிங்க கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-4417782
30 திருமதி.டபிலிவ்.ஆர்.ஏ.டீ.பீ.

எஸ்.கே.ரணசிங்க

கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 077-5341007
31 திருமதி.எம்.ஏ.ஜீ.பீ.முதுகல கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-8350789
32 திருமதி.கே.எம்.ஜீ.ஐ.கருனாரத்ன கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 077-7506772
33 திருமதி.எச்.எம்.என்.ஹேரத் கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 072-6668186
34 திருமதி.எம்.ஏ.ஏ.எல்.குணரத்ன கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-8164245
35 திரு.எம்.எம்.எஸ்.கே.பெரேரா கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-0653070
36 திருமதி.ஆர்.டீ.எஸ்.ரம்யலதா கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-8044306
37 திருமதி.என்.ஜே.ஏ.எல்.ஐ.குமாரி கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 072-3615858
38 திரு.எம்.எல்.எச்.ஐ.மஹானாத கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-8258011
39 திருமதி.டீ.எம்.டபிலிவ்.கே.

திஸாநாயக

கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 077-7066064
40 திருமதி.ஈ.டீ.எல்.நிரோஷினி கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 077-7872905
41 திருமதி.சீ.ஆர்.எஸ்.பிரியதர்ஷனி கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 077-5317165
42 திருமதி.கே.ஏ.என்.எஸ்.நானயக்கார கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 077-1328625
43 திரு.பீ.ஆர்.எஸ்.கே.பிணாந்து கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-8068835
44 திருமதி.பீ.போமிரிய கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-8073029
45 திருமதி.பீ.சீ.எஸ்.தயாவங்ஷ கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 077-4439193
46 திருமதி.எம்.ஏ.என்.பீ.மிரிஹான கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 077-2261452
47 திருமதி.கே.பீ.சந்ரகான்தி கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 077-4899018
48 திருமதி.எச்.டீ.டீ.என்.ஹலஹகோன் கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 077-3813648
49 திரு.எம்.விஜேரத்ன கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-8226270
50 திருமதி.எஸ்.ஜீ.வீ.கே.எச்.குணரத்ன கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-8089267
51 திருமதி.எல்.ஏ.டீ.பீ.என்.அதுகோரல கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-3189577
52 செல்வி.ஜே.டபிலிவ்.கே.

டபிலிவ்.புஷ்பகுமாரி

கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-8252405
53 திருமதி.ஆர்.எச்.ஜீ.ரணசிங்க கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 077-0363941
54 திருமதி.டபிலிவ்.ஏ.ஜீ.ஷானிகா கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-0590065
55 திருமதி.ஈ.பீ.ஆர்.ஆர்.கே.அமரவங்ச கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 077-9072068
56 திருமதி.கே.எச்.ஏ.குருகுலசூரிய கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-3205730
57 செல்வி.டீ.பீ.என்.ஏ.தசநாயக கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 077-2578150
58 செல்வி.ஓ.என்.எல்.பொன்சேகா கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-9138182
59 திருமதி.ஈ.ஏ.ஏ.பெரேரா கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-2593670
60 திரு.எம்.பீ.வய்.ஜே.பதிரன கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-8364442
61 திருமதி.கே.டீ.ரத்னசேகர கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 077-3661378
62 திருமதி.ஜீ.ஐ.கே.குமாரி கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 077-5408922
63 திருமதி.டபிலிவ்.சீ.பீ.டயஸ் கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 072-3477243
64 திருமதி.எச்.ஏ.சீ.பீ.ரூபரத்ன கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-0544530
65 திருமதி.கே.ஏ.டீ.டபிலிவ்.ரத்நாயக கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 017-9570022
66 செல்வி.கே.பீ.ஜயசிங்க கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 077-3790315
67 திருமதி.டபிலிவ்.ஏ.எஸ்.எஸ்.

தசநாயக

கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-3024579
68 திருமதி.கே.எச்.எச்.ஜீ.அமரதுங்க கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 072-6436765
69 செல்வி.ஐ.எஸ்.ஐ.பெரேரா கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 077-2313948
70 திருமதி.எச்.ஏ.சீ.பிரியதர்ஷனி கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 077-5799016
71 திருமதி.எம்.எச்.எம்.அமரசிங்க கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 072-9782540
72 திருமதி.கே.எஸ்.சீ.பெரேரா கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 075-2986317
73 செல்வி.டபிலிவ்.கே.வை.யுரேகா அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-8178282
74 திருமதி.எச்.எஸ்.தமயந்தி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-8213109
75 திருமதி.ஜீ.ஆர்.எஸ்.என்.எம்.குமாரி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 077-5064228
76 திருமதி.டீ.எல்.எம்.டீ.மதுரங்கனி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-5981919
77 செல்வி.எம்.ஏ.எஸ்.எஸ்.

மல்லவாரச்சி

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 077-2414286
78 திருமதி.ஜீ.ஜீ.சீ.லசந்தா அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-0590497
79 திருமதி.ஜே.ஏ.எஸ்.இரோஷனி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 076-5429485
80 திரு.ஏ.ஆர்.டீ.யு.நந்தன அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-3039905
81 திருமதி.டீ.ஏ.கே.வீ.தெமடன்பிடிய அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-2851982
82 திருமதி.எச்.எம்.வீ.எல்.

விஜேவர்தன

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-0708830
83 திருமதி.ஜே.ஏ.ஐ.ஜயவர்தன அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-6051040
84 திருமதி.எச்.டபிலிவ்.ஜே.எம்.

என்.எஸ்.ஜயசுந்தர

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-2404247
85 திருமதி.யு.கே.எம்.புஷ்பகுமாரி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 077-9423784
86 திருமதி.டீ.பீ.டீ.ஐ.ஆர்.பதிரன அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-9993335
87 திரு.ஆர்.எம்.எல்.சீ.பண்டார அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 077-6564411
88 திருமதி.எல்.எஸ்.சீ.குமாரி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-7252247
89 திருமதி.ஆர்.என்.பீ.ரத்நாயக அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-5979441
90 திருமதி.கே.எம்.பீ.சதமாலி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 077-5604564
91 திருமதி.எம்.எம்.ஆர்.சுதாரிகா அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-2062577
92 திருமதி.டீ.பீ.எஸ்.பெரேரா அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-5490785
93 திரு.ஐ.பீ.எஸ்.என்.பிரியரங்க அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-3860419
94 திருமதி.கே.ஆர்.பீ.மதுரங்கனி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-1299296
95 செல்வி.டீ.ஏ.பீ.பியரத்ன அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-8945110
96 திருமதி.பீ.எல்.டீ.பாலசூரிய அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 072-4928502
97 திருமதி.பீ.பீ.ஜீ.சித்ராங்கி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 077-2546414
98 திருமதி.எம்.எச்.மெதிவக அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 076-8590893
99 திருமதி.எல்.ஏ.எம்.பிரியதர்சனி முகாமைத்துவ உதவியாளர் 071-6338217
100 திருமதி.ஜீ.ஏ.டீ.ஏ.கனேபொல முகாமைத்துவ உதவியாளர் 076-5519440
101 திருமதி.ஆர்.கே.எம்.ரனமுக முகாமைத்துவ உதவியாளர் 078-9856538
102 திருமதி.ஈ.எம்.சாந்தனி முகாமைத்துவ உதவியாளர் 071-9423405
103 திருமதி.டபிலிவ்.ஏ.சீ.சந்திமா முகாமைத்துவ உதவியாளர் 077-6730695
104 திரு.எம்.ஏ.சீ.ரத்நாயக சாரதி 077-9692600
105 திரு.எஸ்.எஸ்.சந்திரரத்ன அலுவலக உதவியாளர் 077-1340926
106 திரு.கே.டீ.டீ.ஜயகுமார பாதுகாப்பு உத்தியோகத்தர் 078-3995064
107 திருமதி.ஜே.ஏ.எஸ்.நிலந்தி ஆரோக்கிய பாதுகாப்பு பணியாளர் 071-5227085
கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உதவி ஆணையாளர் அலுவலகம் – கம்பஹா
தொடர் இலக்கம் பெயர் பதவி தொலைபேசி இலக்கம்
01 திருமதி.ஆர்.ஏ.விஜயவிக்ரம கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உதவி ஆணையாளர் (அபிவிருத்தி)
02 திருமதி.எஸ்.சுவர்ணலதா கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உதவி ஆணையாளர் (கணக்காய்வு) 071-8098130
04 திரு.டீ.டீ.ஜயமஹா கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-8044359
05 திரு.டபிலிவ்.ஏ.என்.சீ.வனசிங்க கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 077-9844676
06 திரு.என்.எஸ்.தெஹிகஹவத்த கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-8208330
07 திருமதி.வீ.பீ.ஆர்.சரோஜனி கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 077-9991590
08 திருமதி.பீ.டீ.சீ.குரே கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-6631479
09 திருமதி.ஆர்.ஜீ.எஸ்.எம்.வீரசிங்க கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-8213610
10 திரு.வீ.பீ.கே.பத்மகுமாரி கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-8257786
11 திரு.எம்.ஏ.பிரேமலால் கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-8178480
12 திருமதி.கே.ஏ.எம்.பீ.கருனாநாயக கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 077-0352952
13 திரு.பீ.பீ.தயாரத்ன கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 033-2278927
14 திரு.ஜீ.பீ.பீ.தர்மசிரி கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-2774532
15 திருமதி.பீ.டீ.சீ.வீ.சேனாநாயக கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-8089245
16 திருமதி.கே.ஜீ.ஏ.எச்.கமகே கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-3899153
17 திரு.கே.சீ.கே.ரத்னவீர கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-8226008
18 திரு.எம்.டீ.ஜீ.மஹாதேவ கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 077-6613468
19 திரு.டபிலிவ்.பீ.என்.பீ.ஜகத்சிரி கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-8226209
20 திருமதி.என்.பீ.சம்பா கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 077-0542066
21 திரு.எச்.பீ.எஸ்.டீ.குமார கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-8222020
22 திரு.எஸ்.ஏ.பீ.கே.சகலசூரிய கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-8176386
23 திரு.எம்.ஏ.தர்மப்பிரிய கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-4417783
24 திருமதி.டபிலிவ்.ஏ.என்.விக்ரமஆரச்சி கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-8404691
25 திருமதி.எஸ்.எம்.என்.பத்மலதா கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 077-4277922
26 செல்வி.எஸ்.என்.என்.பிரியங்கிகா கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 077-1899259
27 திருமதி.டபிலிவ்.கே.கே.பெரேரா கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 072-8748247
28 திரு.ஏ.கே.டீ.எல்.எம்.சங்ஜீவ கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-4417797
29 திரு.ஜீ.எம்.ஏ.எஸ்.டீ.ரூபசிங்க கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-4417782
30 திருமதி.டபிலிவ்.ஆர்.ஏ.டீ.பீ.எஸ்.கே.ரணசிங்க கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 077-5341007
31 திருமதி.எம்.ஏ.ஜீ.பீ.முதுகல கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-8350789
32 திருமதி.கே.எம்.ஜீ.ஐ.கருனாரத்ன கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 077-7506772
33 திருமதி.எச்.எம்.என்.ஹேரத் கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 072-6668186
34 திருமதி.எம்.ஏ.ஏ.எல்.குணரத்ன கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-8164245
35 திரு.எம்.எம்.எஸ்.கே.பெரேரா கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-0653070
36 திருமதி.ஆர்.டீ.எஸ்.ரம்யலதா கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-8044306
37 திருமதி.என்.ஜே.ஏ.எல்.ஐ.குமாரி கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 072-3615858
38 திரு.எம்.எல்.எச்.ஐ.மஹானாத கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-8258011
39 திருமதி.டீ.எம்.டபிலிவ்.கே.திஸாநாயக கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 077-7066064
40 திருமதி.ஈ.டீ.எல்.நிரோஷினி கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 077-7872905
41 திருமதி.சீ.ஆர்.எஸ்.பிரியதர்ஷனி கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 077-5317165
42 திருமதி.கே.ஏ.என்.எஸ்.நானயக்கார கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 077-1328625
43 திரு.பீ.ஆர்.எஸ்.கே.பிணாந்து கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-8068835
44 திருமதி.பீ.போமிரிய கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-8073029
45 திருமதி.பீ.சீ.எஸ்.தயாவங்ஷ கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 077-4439193
46 திருமதி.எம்.ஏ.என்.பீ.மிரிஹான கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 077-2261452
47 திருமதி.கே.பீ.சந்ரகான்தி கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 077-4899018
48 திருமதி.எச்.டீ.டீ.என்.ஹலஹகோன் கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 077-3813648
49 திரு.எம்.விஜேரத்ன கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-8226270
50 திருமதி.எஸ்.ஜீ.வீ.கே.எச்.குணரத்ன கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-8089267
51 திருமதி.எல்.ஏ.டீ.பீ.என்.அதுகோரல கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-3189577
52 செல்வி.ஜே.டபிலிவ்.கேடபிலிவ்.புஷ்பகுமாரி கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-8252405
53 திருமதி.ஆர்.எச்.ஜீ.ரணசிங்க கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 077-0363941
54 திருமதி.டபிலிவ்.ஏ.ஜீ.ஷானிகா கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-0590065
55 திருமதி.ஈ.பீ.ஆர்.ஆர்.கே.அமரவங்ச கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 077-9072068
56 திருமதி.கே.எச்.ஏ.குருகுலசூரிய கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-3205730
57 செல்வி.டீ.பீ.என்.ஏ.தசநாயக கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 077-2578150
58 செல்வி.ஓ.என்.எல்.பொன்சேகா கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-9138182
59 திருமதி.ஈ.ஏ.ஏ.பெரேரா கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-2593670
60 திரு.எம்.பீ.வய்.ஜே.பதிரன கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-8364442
61 திருமதி.கே.டீ.ரத்னசேகர கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 077-3661378
62 திருமதி.ஜீ.ஐ.கே.குமாரி கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 077-5408922
63 திருமதி.டபிலிவ்.சீ.பீ.டயஸ் கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 072-3477243
64 திருமதி.எச்.ஏ.சீ.பீ.ரூபரத்ன கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-0544530
65 திருமதி.கே.ஏ.டீ.டபிலிவ்.ரத்நாயக கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 017-9570022
66 செல்வி.கே.பீ.ஜயசிங்க கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 077-3790315
67 திருமதி.டபிலிவ்.ஏ.எஸ்.எஸ்.தசநாயக கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-3024579
68 திருமதி.கே.எச்.எச்.ஜீ.அமரதுங்க கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 072-6436765
69 செல்வி.ஐ.எஸ்.ஐ.பெரேரா கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 077-2313948
70 திருமதி.எச்.ஏ.சீ.பிரியதர்ஷனி கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 077-5799016
71 திருமதி.எம்.எச்.எம்.அமரசிங்க கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 072-9782540
72 திருமதி.கே.எஸ்.சீ.பெரேரா கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 075-2986317
73 செல்வி.டபிலிவ்.கே.வை.யுரேகா அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-8178282
74 திருமதி.எச்.எஸ்.தமயந்தி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-8213109
75 திருமதி.ஜீ.ஆர்.எஸ்.என்.எம்.குமாரி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 077-5064228
76 திருமதி.டீ.எல்.எம்.டீ.மதுரங்கனி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-5981919
77 செல்வி.எம்.ஏ.எஸ்.எஸ்.மல்லவாரச்சி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 077-2414286
78 திருமதி.ஜீ.ஜீ.சீ.லசந்தா அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-0590497
79 திருமதி.ஜே.ஏ.எஸ்.இரோஷனி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 076-5429485
80 திரு.ஏ.ஆர்.டீ.யு.நந்தன அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-3039905
81 திருமதி.டீ.ஏ.கே.வீ.தெமடன்பிடிய அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-2851982
82 திருமதி.எச்.எம்.வீ.எல்.விஜேவர்தன அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-0708830
83 திருமதி.ஜே.ஏ.ஐ.ஜயவர்தன அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-6051040
84 திருமதி.எச்.டபிலிவ்.ஜே.எம்.என்.எஸ்.ஜயசுந்தர அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-2404247
85 திருமதி.யு.கே.எம்.புஷ்பகுமாரி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 077-9423784
86 திருமதி.டீ.பீ.டீ.ஐ.ஆர்.பதிரன அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-9993335
87 திரு.ஆர்.எம்.எல்.சீ.பண்டார அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 077-6564411
88 திருமதி.எல்.எஸ்.சீ.குமாரி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-7252247
89 திருமதி.ஆர்.என்.பீ.ரத்நாயக அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-5979441
90 திருமதி.கே.எம்.பீ.சதமாலி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 077-5604564
91 திருமதி.எம்.எம்.ஆர்.சுதாரிகா அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-2062577
92 திருமதி.டீ.பீ.எஸ்.பெரேரா அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-5490785
93 திரு.ஐ.பீ.எஸ்.என்.பிரியரங்க அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-3860419
94 திருமதி.கே.ஆர்.பீ.மதுரங்கனி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-1299296
95 செல்வி.டீ.ஏ.பீ.பியரத்ன அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-8945110
96 திருமதி.பீ.எல்.டீ.பாலசூரிய அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 072-4928502
97 திருமதி.பீ.பீ.ஜீ.சித்ராங்கி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 077-2546414
98 திருமதி.எம்.எச்.மெதிவக அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 076-8590893
99 திருமதி.எல்.ஏ.எம்.பிரியதர்சனி முகாமைத்துவ உதவியாளர் 071-6338217
100 திருமதி.ஜீ.ஏ.டீ.ஏ.கனேபொல முகாமைத்துவ உதவியாளர் 076-5519440
101 திருமதி.ஆர்.கே.எம்.ரனமுக முகாமைத்துவ உதவியாளர் 078-9856538
102 திருமதி.ஈ.எம்.சாந்தனி முகாமைத்துவ உதவியாளர் 071-9423405
103 திருமதி.டபிலிவ்.ஏ.சீ.சந்திமா முகாமைத்துவ உதவியாளர் 077-6730695
104 திரு.எம்.ஏ.சீ.ரத்நாயக சாரதி 077-9692600
105 திரு.எஸ்.எஸ்.சந்திரரத்ன அலுவலக உதவியாளர் 077-1340926
106 திரு.கே.டீ.டீ.ஜயகுமார பாதுகாப்பு உத்தியோகத்தர் 078-3995064
107 திருமதி.ஜே.ஏ.எஸ்.நிலந்தி ஆரோக்கிய பாதுகாப்பு பணியாளர் 071-5227085