கூட்டுறவு அபிவிருத்தித் திணைக்களம்
தபாற் பெட்டி 444,                  டியூக் வீதி, 
கொழும்பு 01

TP:(+94)0112326075
Fax:(+94)0112329270

Send us mail