இல உத்தியோகத்தரின் பெயர் பதவி தொலைபேசி இலக்கம்
1. திரு.ஆர்.கே.சுமணரத்ன கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உதவி ஆணையாளர் (கணக்காய்வு) 0718213179
2. திருமதி.பீ.டீ.சுவர்னபாலி மாவட்ட உத்தியோகத்தர் 0757349137
3. திருமதி.ஏ.எம்.டீ.கே.குணதிலக தலைமைப் பரிசோதகர் (கணக்காய்வு) 0703100242
4. திருமதி.எஸ்.பீ.உயங்கொட கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0718190736
5. திருமதி.எச்.எம்.எஸ்.ஹேரத் தலைமைப் பரிசோதகர் (சட்டம்) 0778391350
6. திரு.என்.ஜயதாச கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0716450229
7. திருமதி.வீ.எம்.என்.திஸாநாயக தலைமைப் பரிசோதகர் (නියාමන) 0718151830
8. திருமதி.எம்.டீ.ஹேமலதா கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0713399721
9. திரு.பீ.என்.டீ.பீ.ஹேவாவசன் கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0718013866
10. திருமதி.எம்.எஸ்.மணதுங்க கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 2407905 / 0713224365
11. திரு.எஸ்.ஆர்.ஏ.ஹேமந்த கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0717234857
12. திருமதி.பீ.என்.பெரேரா கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0719909730
13. திருமதி.ஆர்.ஏ.என்.ரணசிங்க கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0712917290
14. திருமதி.டீ.கே.ஹெட்டியாராச்சி கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0713591465 / 0718355730
15. திருமதி.எச்.கே.சேபாளி கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0714495682
16. திருமதி.எஸ்.ஏ.ஜீ.அஸங்கா கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0714495682
17. திரு.எச்.எம்.எல்.டபிலிவ். சிரிவர்தன கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0714168134
18. திருமதி.எம்.டீ.ஏ.எம்.ஜயவர்தன கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0718151860
19. திருமதி.டபிலிவ்.ஏ.சாந்தா கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0718071713
20. திருமதி.டபிலிவ்.டீ.பீ.உதயங்கனீ கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0718151842
21. திருமதி.யூ.வீ.எஸ்.சீ.பெரேரா கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0718239893
22. திருமதி.டபிலிவ்.டீ.பிரியதர்சினி கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0718234541
23. திருமதி.ஜே.சீ.ஷாமலீ கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0718692570
24. திருமதி.டபிலிவ்.எஸ்.ஆர்.பினாந்து கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0714495691
25. திருமதி.கே.எம்.யூ.அய். கருணாணாயக கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0714421606
26. திருமதி.எஸ்.ஜே.திலூகா கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0717447856
27. திருமதி.டபிலிவ்.டீ.ஐ.ஹசந்தி கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0718151847
28. திருமதி.ஆர்.எச்.ஜீ.சம்பிகா கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0711478003
29. திரு.ஜே.தமிந்த கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0711470012
30. திரு.பீ.வீ.டீ.கே. அபயவிக்ரம கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0713599345 / 0779951508
31. திருமதி.எஸ்.ஆர்.ஆர்.சமங்குமாரி கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0718020226
32. திருமதி.ஏ.எஸ்.தந்திரிவத்த கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0718032163
33. திருமதி.எல்.இஷானி பிரியதர்ஷனி கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்
34. திருமதி.எச்.ஜீ.தானிகா ருவங்கி கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0718032162
35. செல்வி.எஸ்.எம்.வீரதரனிய கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0703678367
36. திருமதி.ஜீ.ஏ .உதேனி பிரியங்கனி கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0718020227
37. திருமதி.டபிலிவ்.ஐ.கே.வீரதுங்க கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0718029564
38. செல்வி.ஜே.ஏ.ஏ.மதுஷானிகா கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0702102631
39. திருமதி.டீ.டீ.கே.அயிராங்கனி கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0773385800
40. திரு.ஏ.ஏ.யூ.வீரசுந்தர கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0772714346
41. டீ.டீ.அமரதிவாகர கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0777322352
42. திரு.டீ.எஸ்.வீரசிங்க கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0718011780
43. திருமதி.எச்.எச்.எஸ்.தில்ருக்ஷி கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0714415325
44. திரு.டீ.பீ.தீக்சன விஜயகுமார கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0718327966
45. திருமதி.எச்.என்.ஏ.திலினி நிசங்சலா கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0759306975
46. திரு.யூ.ஜீ.பீ.சிந்தக கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0718617250
47. திருமதி.ஜீ.டீ.சீ.பெரேரா கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0772751297 / 0718398235
48. திருமதி.ஏ.டீ.ஈ.கே.அதுகோரல கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0718327966
49. திருமதி.டீ.டீ.ஹரிந்தி அலகானி கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0710862226
50. திரு.கே.எம்.கஹவல கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0718488148
51. திருமதி.டீ.என்.கே.அபேகுணவர்தன கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0710862226
52. திருமதி.எம்.பீ.எம்.குரே கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0718316779
53. திரு.கே.சீ.குமார கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0772745779
54. திரு.என்.எஸ்.கீகியனகே கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0718131552 / 0759033570
55. திரு.ஆர்.டபிலிவ்.எம்.பீ.ஜே.கே.

வனிகசேகர

கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0718418855
56. திருமதி.எம்.பீ.என்.டீ.எப்.

மிஹிதுகுலசூரிய

கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0718677632
57. திருமதி.பீ.எல்.எச்.எம்.வீரசிங்க கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0715616842
58. திருமதி.ஐ.எம்.டீ.டீ.கே.இலங்கந்திலக கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0717958628
59. திருமதி.கே.கே.எல்.குமாரி கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0779180925
60. திருமதி.டபிலிவ்.ஜீ.இனோகா குமாரி கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0717293235
61. திருமதி.எம்.டீ.பீ.பீ.கே.மனுகுலனந்த கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0718488315
62. திருமதி.ஆர்.எம்.எஸ்.என்.ரத்நாயக கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0714663339
63. திரு.ஏ.பீ.ஐ.யூ.போதிபக்ஷ கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0772132050 / 0702516149
64. திருமதி.எல்.எஸ்.மாலிம்பட முகாமைத்துவ உதவியாளர் 0719237402
65. திரு.யூ.ஆர்.பெரேரா முகாமைத்துவ உதவியாளர்
66. திருமதி.கே.ஷாமலி பெரேரா முகாமைத்துவ உதவியாளர் 0718005327
67. திருமதி.எச்.ஏ.டீ.வீரசிங்க முகாமைத்துவ உதவியாளர் 0716900623
68. திரு.கே.ஏ.டீ.லசந்த அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0702604550
69. திருமதி.ஜீ.ஏ.ஏ.சதமாலி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0766403784
70. செல்வி.டீ.ஐ.என்.த சில்வா அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0777239928
71. திருமதி.டபிலிவ்.ஏ.எம்.விஜேசிங்க அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0710860433
72. திருமதி.டபிலிவ்.டபிலிவ்.கே.

தில்ருக்சி

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0716957468
73. திருமதி.ஜீ.எஸ்.எம்.விஜேரத்ன அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0776370837
74. செல்வி.பீ.சங்ஜீவனீ அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0718336064 / 0778406390
75. திருமதி.ஈ.ஏ.டீ.டீ.என்.விக்ரமசிங்க அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0702726848
76. திருமதி.எம்.ஜீ.டீ.பீ.குணதிலக அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0772086621 / 0712006070
77. திரு.என்.எஸ்.பிரதீப் குமார சாரதி 0714407507
78. திரு.வீ.எஸ்.பெரேரா அலுவலக உதவியாளர் 0763739893