மேல் மாகாண சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கங்களின் பெயர்ப் பட்டியல்
கம்பஹா மாவட்ட சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கங்கள்
தொடர் இல சங்கத்தின் பெயர் பிரதேச செயலாளர் பிரிவு முகவரி பதிவு இலக்கம் பதிவு செய்த திகதி
1 வரையறுக்கப்படாத பொல்லத சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா 212, பொல்லத, கனேமுல்ல என் 491 53-10-25
2 வரையறுக்கப்படாத பெதியமுல்ல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா பெதியமுல்ல, கம்பஹா கம் 1367 89-05-10
3 வரையறுக்கப்படாத பஹல யாகொட சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா பஹல யாகொட, கனேமுல்ல கம் 1114 86-08-27
4 வரையறுக்கப்படாத புலுகஹகொட சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா 85ஜீ, புலுகஹகொட, கனேமுல்ல கம் 1012 86-07-04
5 வரையறுக்கப்படாத கடுவலமுல்ல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா 13, கடுவலமுல்ல, கனேகொட கம் 1059 86-08-30
6 வரையறுக்கப்படாத அலுத்கம போகமுவ சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா யக்கல, அலுத்கம, போகமுவ கம் 932 85-01-07
7 வரையறுக்கப்பட்ட பரகந்தெனிய சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா பரகந்தெனிய, இபுல்கொட சீ 206 36-11-11
8 வரையறுக்கப்படாத எபரலுவ தெற்கு சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா எபரலுவ தெற்கு , வெலிவேரிய என் 36 54-07-14
9 வரையறுக்கப்படாத கம்பஹா மாவட்ட கூட்டுறவு திணைக்கள சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா கூட்டுறவு திணைக்களம், கம்பஹா என் 47 62-08-10
10 வரையறுக்கப்படாத மாஹேன சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா 46/1, பஹல யாகொட, கனேமுல்ல கம் 08 93-07-19
11 வரையறுக்கப்பட்ட ஹெனரத்கொடை சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா 4/4, ஹெனரத்கொடை, முதுங்கொட கம் 1133 86-08-30
12 வரையறுக்கப்படாத எபரலுவ வடக்கு சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா வெலிவேரிய கு 1672 86-08-30
13 வரையறுக்கப்படாத இஹல யாகொட சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா 41/ஏ, இஹல யாகொட, கம்பஹா கம் 966 86-05-30
14 வரையறுக்கப்படாத கொஸ்ஸின்ன கிழக்கு சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா 5, கொஸ்ஸின்ன, கனேமுல்ல கம் 968 86-05-28
15 வரையறுக்கப்படாத கலஹிடியாவ சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா 350, கலஹிடியாவ, கனேமுல்ல கம் 993 86-06-02
16 வரையறுக்கப்படாத கம்பஹா சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா சித்ரா வீதி, கம்பஹா என் 109 57-07.02
17 வரையறுக்கப்படாத பொல்லத வடக்கு சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா பொல்லத வடக்கு, கனேமுல்ல கம் 04 92-02-24
18 வரையறுக்கப்படாத அமுனுகொட சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா 117/85, அமுனுகொட, கனேமுல்ல கம் 1099 86-08-23
19 வரையறுக்கப்படாத இஹலகம கிழக்கு சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா இஹலகம , கம்பஹா கம் 1335 1990.05.11
20 கம்பஹா நகர வங்கி கம்பஹா கம்பஹா සණස මන්දිරය, கம்பஹா என் 387 80-08-08
21 வரையறுக்கப்படாத கனேமுல்ல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா 11பீ, சுமேத மாவத்தை, கனேமுல்ல கம் 1121 86-08-30
22 வரையறுக்கப்படாத மாரகொட சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா 73, மொரகொட, கம்பஹா கம் 1106 86-08-27
23 வரையறுக்கப்படாத கிடகம்முல்ல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா கிடகம்முல்ல, கம்பஹா கம் 1397 91-05-30
24 வரையறுக்கப்படாத வெரெல்லவத்த சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா 22, பிரதான வீதி, வெரெல்லவத்த, யக்கல கம்/உப 60 38756
25 வரையறுக்கப்படாத கம்பஹா மாவட்ட கூட்டுறவுச் சங்க ஊழியர்கள் சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா சனச சங்கம், கொழும்பு வீதி, கம்பஹா கம்/உப 19 95-10-16
26 வரையறுக்கப்படாத கம்பஹா அலுத்கம சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா இதிகொள்ள, கம்பஹா கம் 995 96-06-23
27 வரையறுக்கப்பட்ட எடிகெஹெல்கல்ல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா வெலிவேரிய
28 வரையறுக்கப்படாத கம்பஹா மேற்கு சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா கம்பஹா கம் 1118 86-08-30
29 வரையறுக்கப்பட்ட ஹன்சகிரி சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா 4/279, ஹங்சகிரி வீதி, கம்பஹா கம்/உப 101 39492
30 வரையறுக்கப்படாத கெசெல்வதுகொட ஆராதனா சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா 146/5, கெசெல்வத்கொட, கம்பஹா கம்/உப 112 44082
31 வரையறுக்கப்பட்ட மங்கட பொல்லத திரிய பெண்கள் சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா 418, வெத்தசிங்க மாவத்தை, பொல்லத கம்/உப 129 40333
32 வரையறுக்கப்பட்ட ஹெனபிடமுல்ல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா 30/ஏ, ஹேன்பிடமுல்ல, யக்கல கம்/உப 115 40430
33 வரையறுக்கப்படாத மாகேவிட சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா 258, மாகேவிட, ஜாஎல கம் 959 96-08-09
34 வரையறுக்கப்படாத கம்பஹா மெதகம சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா நீதிமன்ர வீதி, கம்பஹா கம்/உப 90 86-05-15
35 வரையறுக்கப்படாத மாகேவிட சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா கலயானி வீதி, கம்பஹா கம் 1345 96-06-22
36 வரையறுக்கப்படாத கசகஹவத்த ஸ்ரீபோதி சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா விகொட வீதி, மெதவதுகொட, யக்கல கம் 940 84-12-12
37 வரையறுக்கப்படாத வெலிவேரிய மேற்கு சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா 133/1, வெலிவேரிய 0 0
38 வரையறுக்கப்படாத கனேமுல்ல வடக்கு சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா கனேமுல்ல கம் 1231 86-08-30
39 வரையறுக்கப்படாத பஹல இபுல்கொடை சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா பஹல இபுல்கொட சீ 516 42-02-27
40 வரையறுக்கப்படாத வதுராகம சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா வதுருகம 0 0
41 வரையறுக்கப்படாத முதுங்கொடை மேற்கு சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா முதுங்கொட, கம்பஹா கம்/உப 09 95-02-08
42 வரையறுக்கப்படாத யிசாகா இடம் மாதகம 2 சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா விசாகா பிளேஸ், கம்பஹா கம்/உப 147 42048
43 வரையறுக்கப்பட்ட வெலிவேரிய நெதுங்கமுவ சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா 170/ஏ, கண்டி வீதி, வெலிவேரிய கம்/உப 129 13-11-19
44 வரையறுக்கப்பட்ட கதுருவத்த சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா 83, கதுருவத்த, முதுங்கொட கம்/உப130 40572
45 வரையறுக்கப்படாத கோனஹேன கிழக்கு சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் மஹர 343/1, கோனஹேன, கடவத்த கம் 955 86-05-09
46 வரையறுக்கப்படாத வேபட தெற்கு சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் மஹர வேபட தெற்கு, வேபட சீ 1595 44-01-23
47 வரையறுக்கப்படாத இஹல கரகஹமுல்ல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் மஹர 261, இஹல கரகஹமுல்ல, கடவத்த கம் 109 89-08-23
48 வரையறுக்கப்படாத வேபட வடக்கு சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் மஹர 551/1, வேபட வடக்கு, வேபட கம் 1323 87-05-28
49 வரையறுக்கப்படாத பஹல கரகஹமுல்ல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் மஹர 105/7, ராகம வீதி, கடவத்த கம் 883 78-05-30
50 வரையறுக்கப்படாத மஹர தலுபிடிய சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் மஹர மஹர தலுபிடிய, கடவத்த சீ 917 37-08-18
51 வரையறுக்கப்படாத உடுபில வடக்கு சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் மஹர தெல்கொட சீ 499 41-10-03
52 வரையறுக்கப்படாத படபொல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் மஹர 63, படபொல, வதுராகமுவ கம் 1116 86-08-30
53 வரையறுக்கப்படாத கெந்தியந்தபாலுவ சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் மஹர 408, வெலிபில்லேவ, கனேமுல்ல கம் 948 86-04-04
54 வரையறுக்கப்படாத மஹர நுகேகொட சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் மஹர மஹர நுகேகொட, கடவத்த கம் 1094 86-08-03
55 வரையறுக்கப்படாத கலுபிடிய கிரியதுயாகொடை சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா மஹர கடவத்த கம் 1193 86-08-04
56 வரையறுக்கப்பட்ட நாரங்வல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா மஹர நாரங்வல, கம்பஹா சீ 17 32-04-29
57 வரையறுக்கப்படாத புவக்வெடிய சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா மஹர 467, புவக்வெடிய, கடவத்த கம்/உப 58 46421
58 வரையறுக்கப்படாத ஊருவல மேற்கு சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா மஹர ஊருவல, நெதுன்கமுவ கம் 1069 86-08-07
59 வரையறுக்கப்பட்ட சூரியபாலுவ சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா மஹர 302/சீ, சூரியபாலுவ, கடவத்த கம் 127 42341
60 வரையறுக்கப்படாத யொங்க்முல்ல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா மஹர 290, யொகமுல்ல, யக்கல கம்/உப 39297
61 வரையறுக்கப்பட்ட உடுபில மாஹேன சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா மஹர 424, மாஹேன வீதி, தெல்கொட கம் 118 2010
62 வரையறுக்கப்பட்ட பஸ்கம்மன சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா மஹர பஸ்கம்மன, புன்பிடிய கம் 981 86.06.26
63 வரையறுக்கப்படாத ஹொங்கிதொட சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா மஹர 216, இஹல கரகஹமுல்ல, கடவத்த கம்/உப 103 80.07.01
64 வரையறுக்கப்படாத உடுபில சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா மஹர தெல்கொட சீ 499 41-10-03
65 வரையறுக்கப்படாத பியகம சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா பியகம 448/1, கண்டி வீதி, பியகம சீ 789 31-02-09
66 வரையறுக்கப்பட்ட ஹெய்யன்குடுவ தெற்கு சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா பியகம ஹெய்யன்குடுவ சீ 868 31-08-06
67 வரையறுக்கப்படாத பியகம தெற்கு சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா பியகம பியகம தெற்கு, பியகம கம்/உப 27 96-09-01
68 வரையறுக்கப்பட்ட ஹெய்யன்குடுவ வடக்கு சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா பியகம 570/பீ, ஹெய்யன்குடுவ கம் 943 0
69 வரையறுக்கப்படாத கதுபொட சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா பியகம 185/ஏ, கதுபொட, தெல்கொட கம் 1211 86-1014
70 வரையறுக்கப்படாத பட்டிவில சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா பியகம பட்டிவில, கோனவல சீ 2011 56-01-24
71 வரையறுக்கப்படாத மாகொல வடக்கு சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா பியகம குனரத்ன மாவத்தை, மாகொல வடக்கு சீ 1543 44-08-10
72 வரையறுக்கப்படாத மாகொல மேற்கு சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா பியகம கல்வல சந்தி, மாகொல சீ 73 33-04-17
73 வரையறுக்கப்படாத கோனவல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா பியகம களனி சீ 618 29-12-08
74 வரையறுக்கப்படாத மாகஹவத்த சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா பியகம மீகஹவத்த, தெல்கொட சீ 09 32-04-27
75 வரையறுக்கப்படாத தெல்கொட சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா பியகம கல்யானபிரதீபா பிரிவெனா, தெல்கொட கம் 1125 86-08-30
76 வரையறுக்கப்படாத மாகொல மிதுருஹவுல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா பியகம 208, சபுகஸ்கந்த வீதி, மாகொல கம் 928 84-05-19
77 வரையறுக்கப்படாத இஹல பியன்வல 2 சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா பியகம இல: 301/1, இஹல பியன்வில, கடவத்த கம் 949 86-04-11
78 வரையறுக்கப்படாத சியபலாபே வடக்கு சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா பியகம 336, திக்வெல வீதி, சியபலாபே கம் 982 86-06-20
79 வரையறுக்கப்படாத யடிஹேன சியபலாபேவத்த சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா பியகம சியபலாபேவத்த, தெல்கொட கம் 1109 86-08-27
80 வரையறுக்கப்படாத சியபலாபே தெற்கு சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா பியகம சியபலாபே தெற்கு கம் 1191 86-09-25
81 வரையறுக்கப்படாத இஹல பியன்வெல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா பியகம 570/5, இஹல பியன்வில, மாவரமந்திய, கடவத்த
82 வரையறுக்கப்படாத அகுரலுமுல்ல அலுபோமுல்ல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா பியகம 0 0 0
83 வரையறுக்கப்படாத வனவாசல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா களனி 99, சேபாலிகா மாவத்தை, வனவாசல, களனி கம்/உப 108 39770
84 வரையறுக்கப்படாத பட்டிய சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா களனி 18, களனிதிஸ்ஸ மாவத்தை, கண்டி வீதி, களனி கம் 1265 87.04.14
85 வரையறுக்கப்படாத வெதமுல்ல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா களனி 58, முதலாம் குறுக்குத் தெரு, களனி கம் 974 86-05-10
86 வரையறுக்கப்படாத தலுகம்கொடை சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா களனி 236/1, தலுகம, களனி கம்/உப 44 99-07-21
87 வரையறுக்கப்படாத ஹுனுபிடிய தெற்கு சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா களனி ஹுனுபிடிய, வத்தல கம் 1082 86-08-15
88 வரையறுக்கப்பட்ட வித்யாலங்கார பல்கலைக்கலக சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா களனி தலுகம, களனி என் 475 62-11-19
89 வரையறுக்கப்பட்ட ரத்தாலுகம முதியோர் சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா கடான 4பீ29எல், ரத்தாலுகம கம்/உப 49 42371
90 வரையறுக்கப்பட்ட ரத்தாலுகம சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா கடான 11டீ29, ரத்தாலுகம கம்/உப 147 95-07-26
91 வரையறுக்கப்பட்ட கொச்சிகட சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா கடான 53, பல்லன்சேன வீதி, கொச்சிகடை சீ 384 27-04-30
92 வரையறுக்கப்படாத பண்டாரகம சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா கடான சதெல்ல, சீதுவ, பண்டாரவத்த கம்/உப 30 97-01-01
93 வரையறுக்கப்படாத எயார் லங்கா கேடரிங் சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா கடான பண்டாரனாயக சர்வதேச விமான நிலையம், கட்டுநாயக்க கம் 1274
94 வரையறுக்கப்பட்ட கதவல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா கடான பஹல கதவல, கிபிரிகஸ்கடுவ சீ 691 30-05-16
95 வரையறுக்கப்படாத தொழிநுட்ப பயிற்சியாளர் சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா கடான 118, விகாரை வீதி, கட்டுநாயக்க கம்/உப 40 98-06-30
96 Raddolugama Jathika Ni.Sa.199Ra.Ga.Ni.Ko.Ma.Sa. T & C. Co-op. s. Un Ltd கம்பஹா கடான 0 கம்/உப 73 40635
97 வரையறுக்கப்படாத கனேபொல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா கடான கொடருபே கம் 1165 86-09-18
98 வரையறுக்கப்படாத தலுபொத சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா கடான தலுபொத, நீர்கொழும்பு கம் 946 86-03-21
99 வரையறுக்கப்படாத பம்புகுளிய சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா கடான கொச்சிகடை கம் 1146 86-09-09
100 வரையறுக்கப்படாத கொங்கொடமுல்ல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா கடான கடான 0 0
101 வரையறுக்கப்படாத குரன கடுகாமுன சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா கடான கட்டுநாயக்க கம்/உப 96 39259
102 வரையறுக்கப்படாத கலஹபிடிய சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா கடான கஹபபிடிய, ஆடியம்பலம கம் 1421 86-05-30
103 வரையறுக்கப்படாத பலகதுறை கிழக்கு சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா கடான 179/1, பலகதுரை, நெலகனகிர, கொச்சிகடை கம்/உப 129 0
104 வரையறுக்கப்படாத ஆடியம்பலம கிழக்கு சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா கடான ஸ்ரீபோதி விகாரை, விஜய மாவத்தை கம்/உப 109 39778
105 வரையறுக்கப்படாத குடுலாபிடிய சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா கடான கிபுலாபிடிய கம்/உப 89 38791
106 வரையறுக்கப்படாத உலுஅபல வீதி சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா கடான கிபுலாபிடிய, அக்கர பனஹ, நீர்கொழும்பு கம்/உப 128- 38791
107 வரையறுக்கப்படாத ரத்தாலுகம மனிதவள அபிவிருத்தி சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா கடான 11/டீ/29, ரத்தாலுகம. கம்/உப 14 95.07.26
108 வரையறுக்கப்படாத மெதபிடிபன சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா நீர்கொழும்பு பிடிபன, நீர்கொழும்பு சீ 843 31-04-03
109 வரையறுக்கப்படாத அகுருகாமுல்ல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா நீர்கொழும்பு நீர்கொழும்பு கம் 1205 86-10-08
110 வரையறுக்கப்பட்ட பிடிபன வடக்கு சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா நீர்கொழும்பு பிடிபன, நீர்கொழும்பு சீ 909 32-02-10
111 வரையறுக்கப்பட்ட கடொள்கெலே சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா நீர்கொழும்பு கடொல்கெலே கம்/மீக 02 92-12-14
112 வரையறுக்கப்படாத வெல்லவீதி குடாபாடுவ எகபெத்த காந்தி சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா நீர்கொழும்பு நீர்கொழும்பு கம்/உப 38 98-04-01
113 வரையறுக்கப்படாத மெதபிடிபன சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா நீர்கொழும்பு 814, தேவாலய வீதி, பிடபன, நீர்கொழும்பு சீ/843 31.04.03
114 வரையறுக்கப்படாத தலுபொத சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா நீர்கொழும்பு 181, தலுபொத, நீர்கொழும்பு 0 0
115 வரையறுக்கப்பட்ட முன்னக்கரய சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா நீர்கொழும்பு முன்னக்கரய கம் 1277 88-05-13
116 வரையறுக்கப்பட்ட நீர்கொழும்பு நகர வங்கி சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா நீர்கொழும்பு நீர்கொழும்பு சீ 272 9173
117 வரையறுக்கப்பட்ட ஹுனுமுல்ல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா திவுலபிடிய ஹுனுமுல்ல சீ 1526 45-04-16
118 வரையறுக்கப்படாத தம்மிட சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா திவுலபிடிய நீர்கொழும்பு, மரதகஹமுல கம் 1238 86-11-26
119 வரையறுக்கப்பட்ட கெலேபிடிமுல்ல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா திவுலபிடிய மரதகஹமுல சீ 12 32-04-28
120 வரையறுக்கப்பட்ட ஹேன்பிடகெதர கிழக்கு சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா திவுலபிடிய ஹேன்பிடகெதர, மரதகஹமுல சீ 298 38-04-28
121 வரையறுக்கப்பட்ட அலுத்பொல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா திவுலபிடிய அலுதேபொல, தூனகஹ கம் 1212 86-10-14
122 வரையறுக்கப்பட்ட பல்லியபிடிய சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா திவுலபிடிய பள்ளிடபிடிய, தூனகஹ சீ 365 39-03-28
123 வரையறுக்கப்படாத படபொல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா திவுலபிடிய படேபொல, தூனகஹ கம் 1260 87-04-20
124 வரையறுக்கப்பட்ட ஹொரகஸ்முல்ல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா திவுலபிடிய ஹொரகஸ்முல்ல, தூனகஹ என் 09 68-06-26
125 வரையறுக்கப்படாத தூனகஹ சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா திவுலபிடிய 88, தூனகஹ கம்/திவு/04 91-08-08
126 வரையறுக்கப்படாத ஹீரலுகெதர சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா திவுலபிடிய ஹிரலுகெதர, கொடதெனியாவ என் 528 64-12-30
127 வரையறுக்கப்படாத ஹபுவலான சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா திவுலபிடிய ஹபுவலான, மரதகஹமுல சீ 450 40-12-13
128 வரையறுக்கப்படாத ஹேன்பிடகெதர மேற்கு சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா திவுலபிடிய ஹேன்பிடகெதர மேற்கு, தூனகஹ என் 13 54-01-20
129 வரையறுக்கப்பட்ட கடுவெல்லேகம சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா திவுலபிடிய கடுவெல்லேகம கம் 923 83-07-18
130 தூனகஹ நகர வங்கி கம்பஹா திவுலபிடிய தூனகஹ சீ 448 40-11-30
131 வரையறுக்கப்படாத போம்புகம்மன சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா திவுலபிடிய போம்புகம்மன, திவுலபிடிய சீ 332 38-12-22
132 வரையறுக்கப்படாத அஸ்ஸென்னவத்த சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா திவுலபிடிய அஸ்ஸெனவத்த, திவுலபிடிய கம் 1214 86-10-14
133 வரையறுக்கப்படாத சயக்காரமுல்ல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா திவுலபிடிய தூனகஹ சீ 345 39-01-28
134 வரையறுக்கப்படாத தாகொன்ன கிழக்கு சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா திவுலபிடிய நீர்கொழும்பு வீதி, தாகொன்ன கம் 1140 86-08-30
135 வரையறுக்கப்படாத போம்புகம்மன தெற்கு சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா திவுலபிடிய போம்புகம்மன, திவுலபிடிய கம்/உப 67 43896
136 வரையறுக்கப்படாத வேரகொடமுல்ல றவுச் சங்கம் கம்பஹா திவுலபிடிய 45, புலகஹலந்த, வேரகொடமுல்ல சீ 332 38-12-12
137 வரையறுக்கப்பட்ட வெலகத சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா திவுலபிடிய வெலகன, திவுலபிடிய சீ 463 41-07-22
138 வரையறுக்கப்பட்ட கலுமத சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா திவுலபிடிய கலுமத, தெல்வகுர சீ 481 47-04-23
139 வரையறுக்கப்படாத கொஸ்ஹேன சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா திவுலபிடிய கொஸ்ஹேன, மாதம்பெல்ல 0 0
140 வரையறுக்கப்படாத பெதிகொலட 55 சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா திவுலபிடிய பெதிகொட, படல்கம கம் 1139 86-08-30
141 வரையறுக்கப்படாத இஹல மாதம்பெல்ல மேற்கு சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல என் 01 52-10-01
142 வரையறுக்கப்படாத கெஹெலெல்ல தெற்கு சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா திவுலபிடிய கெஹெல்லெல்ல தெற்கு கம் 941 85-09-25
143 வரையறுக்கப்படாத வேகத சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா திவுலபிடிய படல்கம என் 414 61-07-07
144 வரையறுக்கப்படாத கெஹெலெல்ல மேற்கு சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா திவுலபிடிய படல்கம கம்/உப 06 94-11-16
145 வரையறுக்கப்படாத மூகலங்கெதர சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா திவுலபிடிய மெல்லவகெதர என் 14 54-02-01
146 வரையறுக்கப்படாத அலுகொல்ல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா திவுலபிடிய படல்கம கம் 51 37043
147 வரையறுக்கப்படாத இஹல மாதம்பெல்ல கிழக்கு சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா திவுலபிடிய மாதம்பெல்ல சீ 1641 48-09-01
148 வரையறுக்கப்பட்ட படல்கம சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா திவுலபிடிய படல்கம கம் 1137 86-08-30
149 வரையறுக்கப்படாத அகரங்கம சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா திவுலபிடிய அகரகம, படல்கம என் 114 57-08-30
150 வரையறுக்கப்படாத அகரங்கஹ சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா திவுலபிடிய அகரகம, படல்கம கம்/திவு/04 93-12-28
151 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
152 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
153 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
154 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
155 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
156 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
157 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
158 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
159 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
160 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
161 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
162 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
163 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
164 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
165 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
166 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
167 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
168 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
169 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
170 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
171 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
172 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
173 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
174 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
175 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
176 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
177 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
178 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
179 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
180 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
181 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
182 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
183 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
184 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
185 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
186 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
187 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
188 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
189 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
190 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
191 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
192 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
193 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
194 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
195 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
196 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
197 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
198 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
199 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
200 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
201 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
202 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
203 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
204 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
205 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
206 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
207 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
208 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
209 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
210 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
211 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
212 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
213 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
214 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
215 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
216 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
217 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
218 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
219 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
220 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
221 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
222 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
223 வரையறுக்கப்படாத கொங்கடமுல்ல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கம்பஹா திவுலபிடிய கெங்கொடமுல்ல
கொழும்பு மாவட்ட சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கங்கள்
தொடர் இல சங்கத்தின் பெயர் மாவட்டம் பிரதேச செயலாளர் பிரிவு முகவரி பதிவு இலக்கம் பதிவு செய்த திகதி
1 வரையறுக்கப்படாத பொல்லத சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு கம்பஹா 212, பொல்லத, கனேமுல்ல என் 491 53-10-25
2 வரையறுக்கப்படாத பெதியமுல்ல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு கம்பஹா பெதியமுல்ல, கம்பஹா கம் 1367 89-05-10
3 வரையறுக்கப்படாத பஹல யாகொட சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு கம்பஹா பஹல யாகொட, கனேமுல்ல கம் 1114 86-08-27
4 வரையறுக்கப்படாத புலுகஹகொட சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு கம்பஹா 85ஜீ, புலுகஹகொட, கனேமுல்ல கம் 1012 86-07-04
5 வரையறுக்கப்படாத கடுவலமுல்ல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு கம்பஹா 13, கடுவலமுல்ல, கனேகொட கம் 1059 86-08-30
6 வரையறுக்கப்படாத அலுத்கம போகமுவ சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு கம்பஹா யக்கல, அலுத்கம, போகமுவ கம் 932 85-01-07
7 வரையறுக்கப்பட்ட பரகந்தெனிய சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு கம்பஹா பரகந்தெனிய, இபுல்கொட சீ 206 36-11-11
8 வரையறுக்கப்படாத எபரலுவ தெற்கு சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு கம்பஹா எபரலுவ தெற்கு , வெலிவேரிய என் 36 54-07-14
9 வரையறுக்கப்படாத கம்பஹா மாவட்ட கூட்டுறவு திணைக்கள சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு கம்பஹா கூட்டுறவு திணைக்களம், கம்பஹா என் 47 62-08-10
10 வரையறுக்கப்படாத மாஹேன சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு கம்பஹா 46/1, பஹல யாகொட, கனேமுல்ல கம் 08 93-07-19
11 வரையறுக்கப்பட்ட ஹெனரத்கொடை சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு கம்பஹா 4/4, ஹெனரத்கொடை, முதுங்கொட கம் 1133 86-08-30
12 வரையறுக்கப்படாத எபரலுவ வடக்கு சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு கம்பஹா வெலிவேரிய கு 1672 86-08-30
13 வரையறுக்கப்படாத இஹல யாகொட சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு கம்பஹா 41/ஏ, இஹல யாகொட, கம்பஹா கம் 966 86-05-30
14 வரையறுக்கப்படாத கொஸ்ஸின்ன கிழக்கு சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு கம்பஹா 5, கொஸ்ஸின்ன, கனேமுல்ல கம் 968 86-05-28
15 வரையறுக்கப்படாத கலஹிடியாவ சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு கம்பஹா 350, கலஹிடியாவ, கனேமுல்ல கம் 993 86-06-02
16 வரையறுக்கப்படாத கம்பஹா சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு கம்பஹா சித்ரா வீதி, கம்பஹா என் 109 57-07.02
17 வரையறுக்கப்படாத பொல்லத வடக்கு சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு கம்பஹா பொல்லத வடக்கு, கனேமுல்ல கம் 04 92-02-24
18 வரையறுக்கப்படாத அமுனுகொட சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு கம்பஹா 117/85, அமுனுகொட, கனேமுல்ல கம் 1099 86-08-23
19 வரையறுக்கப்படாத இஹலகம கிழக்கு சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு கம்பஹா இஹலகம , கம்பஹா கம் 1335 1990.05.11
20 கம்பஹா நகர வங்கி கொழும்பு கம்பஹா සණස මන්දිරය, கம்பஹா என் 387 80-08-08
21 வரையறுக்கப்படாத கனேமுல்ல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு கம்பஹா 11பீ, சுமேத மாவத்தை, கனேமுல்ல கம் 1121 86-08-30
22 வரையறுக்கப்படாத மாரகொட சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு கம்பஹா 73, மொரகொட, கம்பஹா கம் 1106 86-08-27
23 வரையறுக்கப்படாத கிடகம்முல்ல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு கம்பஹா கிடகம்முல்ல, கம்பஹா கம் 1397 91-05-30
24 வரையறுக்கப்படாத வெரெல்லவத்த சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு கம்பஹா 22, பிரதான வீதி, வெரெல்லவத்த, யக்கல கம்/உப 60 38756
25 வரையறுக்கப்படாத கம்பஹா மாவட்ட கூட்டுறவுச் சங்க ஊழியர்கள் சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு கம்பஹா சனச சங்கம், கொழும்பு வீதி, கம்பஹா கம்/உப 19 95-10-16
26 வரையறுக்கப்படாத கம்பஹா அலுத்கம சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு கம்பஹா இதிகொள்ள, கம்பஹா கம் 995 96-06-23
27 வரையறுக்கப்பட்ட எடிகெஹெல்கல்ல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு கம்பஹா வெலிவேரிய
28 வரையறுக்கப்படாத கம்பஹா மேற்கு சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு கம்பஹா கம்பஹா கம் 1118 86-08-30
29 வரையறுக்கப்பட்ட ஹன்சகிரி சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு கம்பஹா 4/279, ஹங்சகிரி வீதி, கம்பஹா கம்/உப 101 39492
30 வரையறுக்கப்படாத கெசெல்வதுகொட ஆராதனா சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு கம்பஹா 146/5, கெசெல்வத்கொட, கம்பஹா கம்/உப 112 44082
31 வரையறுக்கப்பட்ட மங்கட பொல்லத திரிய பெண்கள் சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு கம்பஹா 418, வெத்தசிங்க மாவத்தை, பொல்லத கம்/உப 129 40333
32 வரையறுக்கப்பட்ட ஹெனபிடமுல்ல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு கம்பஹா 30/ஏ, ஹேன்பிடமுல்ல, யக்கல கம்/உப 115 40430
33 வரையறுக்கப்படாத மாகேவிட சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு கம்பஹா 258, மாகேவிட, ஜாஎல கம் 959 96-08-09
34 வரையறுக்கப்படாத கம்பஹா மெதகம சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு கம்பஹா நீதிமன்ர வீதி, கம்பஹா கம்/உப 90 86-05-15
35 வரையறுக்கப்படாத மாகேவிட சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு கம்பஹா கலயானி வீதி, கம்பஹா கம் 1345 96-06-22
36 வரையறுக்கப்படாத கசகஹவத்த ஸ்ரீபோதி சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு கம்பஹா விகொட வீதி, மெதவதுகொட, யக்கல கம் 940 84-12-12
37 வரையறுக்கப்படாத வெலிவேரிய மேற்கு சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு கம்பஹா 133/1, வெலிவேரிய 0 0
38 வரையறுக்கப்படாத கனேமுல்ல வடக்கு சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு கம்பஹா கனேமுல்ல கம் 1231 86-08-30
39 வரையறுக்கப்படாத பஹல இபுல்கொடை சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு கம்பஹா பஹல இபுல்கொட சீ 516 42-02-27
40 வரையறுக்கப்படாத வதுராகம சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு கம்பஹா வதுருகம 0 0
41 வரையறுக்கப்படாத முதுங்கொடை மேற்கு சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு கம்பஹா முதுங்கொட, கம்பஹா கம்/உப 09 95-02-08
42 வரையறுக்கப்படாத யிசாகா இடம் மாதகம 2 சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு கம்பஹா விசாகா பிளேஸ், கம்பஹா கம்/உப 147 42048
43 வரையறுக்கப்பட்ட வெலிவேரிய நெதுங்கமுவ சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு கம்பஹா 170/ஏ, கண்டி வீதி, வெலிவேரிய கம்/உப 129 13-11-19
44 வரையறுக்கப்பட்ட கதுருவத்த சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு கம்பஹா 83, கதுருவத்த, முதுங்கொட கம்/உப130 40572
45 வரையறுக்கப்படாத கோனஹேன கிழக்கு சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு மஹர 343/1, கோனஹேன, கடவத்த கம் 955 86-05-09
46 வரையறுக்கப்படாத வேபட தெற்கு சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு மஹர வேபட தெற்கு, வேபட சீ 1595 44-01-23
47 வரையறுக்கப்படாத இஹல கரகஹமுல்ல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு மஹர 261, இஹல கரகஹமுல்ல, கடவத்த கம் 109 89-08-23
48 வரையறுக்கப்படாத வேபட வடக்கு சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு மஹர 551/1, வேபட வடக்கு, வேபட கம் 1323 87-05-28
49 வரையறுக்கப்படாத பஹல கரகஹமுல்ல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு மஹர 105/7, ராகம வீதி, கடவத்த கம் 883 78-05-30
50 வரையறுக்கப்படாத மஹர தலுபிடிய சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு மஹர மஹர தலுபிடிய, கடவத்த சீ 917 37-08-18
51 வரையறுக்கப்படாத உடுபில வடக்கு சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு மஹர தெல்கொட சீ 499 41-10-03
52 வரையறுக்கப்படாத படபொல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு மஹர 63, படபொல, வதுராகமுவ கம் 1116 86-08-30
53 வரையறுக்கப்படாத கெந்தியந்தபாலுவ சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு மஹர 408, வெலிபில்லேவ, கனேமுல்ல கம் 948 86-04-04
54 வரையறுக்கப்படாத மஹர நுகேகொட சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு மஹர மஹர நுகேகொட, கடவத்த கம் 1094 86-08-03
55 வரையறுக்கப்படாத கலுபிடிய கிரியதுயாகொடை சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு மஹர கடவத்த கம் 1193 86-08-04
56 வரையறுக்கப்பட்ட நாரங்வல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு மஹர நாரங்வல, கம்பஹா சீ 17 32-04-29
57 வரையறுக்கப்படாத புவக்வெடிய சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு மஹர 467, புவக்வெடிய, கடவத்த கம்/உப 58 46421
58 வரையறுக்கப்படாத ஊருவல மேற்கு சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு மஹர ஊருவல, நெதுன்கமுவ கம் 1069 86-08-07
59 வரையறுக்கப்பட்ட சூரியபாலுவ சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு மஹர 302/சீ, சூரியபாலுவ, கடவத்த கம் 127 42341
60 வரையறுக்கப்படாத யொங்க்முல்ல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு மஹர 290, யொகமுல்ல, யக்கல கம்/உப 39297
61 வரையறுக்கப்பட்ட உடுபில மாஹேன சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு மஹர 424, மாஹேன வீதி, தெல்கொட கம் 118 2010
62 வரையறுக்கப்பட்ட பஸ்கம்மன சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு மஹர பஸ்கம்மன, புன்பிடிய கம் 981 86.06.26
63 வரையறுக்கப்படாத ஹொங்கிதொட சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு மஹர 216, இஹல கரகஹமுல்ல, கடவத்த கம்/உப 103 80.07.01
64 வரையறுக்கப்படாத உடுபில சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு மஹர தெல்கொட சீ 499 41-10-03
65 வரையறுக்கப்படாத பியகம சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு பியகம 448/1, கண்டி வீதி, பியகம சீ 789 31-02-09
66 வரையறுக்கப்பட்ட ஹெய்யன்குடுவ தெற்கு சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு பியகம ஹெய்யன்குடுவ சீ 868 31-08-06
67 வரையறுக்கப்படாத பியகம தெற்கு சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு பியகம பியகம தெற்கு, பியகம கம்/உப 27 96-09-01
68 வரையறுக்கப்பட்ட ஹெய்யன்குடுவ வடக்கு சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு பியகம 570/பீ, ஹெய்யன்குடுவ கம் 943 0
69 வரையறுக்கப்படாத கதுபொட சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு பியகம 185/ஏ, கதுபொட, தெல்கொட கம் 1211 86-1014
70 வரையறுக்கப்படாத பட்டிவில சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு பியகம பட்டிவில, கோனவல சீ 2011 56-01-24
71 வரையறுக்கப்படாத மாகொல வடக்கு சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு பியகம குனரத்ன மாவத்தை, மாகொல வடக்கு சீ 1543 44-08-10
72 வரையறுக்கப்படாத மாகொல மேற்கு சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு பியகம கல்வல சந்தி, மாகொல சீ 73 33-04-17
73 வரையறுக்கப்படாத கோனவல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு பியகம களனி சீ 618 29-12-08
74 வரையறுக்கப்படாத மாகஹவத்த சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு பியகம மீகஹவத்த, தெல்கொட சீ 09 32-04-27
75 வரையறுக்கப்படாத தெல்கொட சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு பியகம கல்யானபிரதீபா பிரிவெனா, தெல்கொட கம் 1125 86-08-30
76 வரையறுக்கப்படாத மாகொல மிதுருஹவுல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு பியகம 208, சபுகஸ்கந்த வீதி, மாகொல கம் 928 84-05-19
77 வரையறுக்கப்படாத இஹல பியன்வல 2 சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு பியகம இல: 301/1, இஹல பியன்வில, கடவத்த கம் 949 86-04-11
78 வரையறுக்கப்படாத சியபலாபே வடக்கு சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு பியகம 336, திக்வெல வீதி, சியபலாபே கம் 982 86-06-20
79 வரையறுக்கப்படாத யடிஹேன சியபலாபேவத்த சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு பியகம சியபலாபேவத்த, தெல்கொட கம் 1109 86-08-27
80 வரையறுக்கப்படாத சியபலாபே தெற்கு சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு பியகம சியபலாபே தெற்கு கம் 1191 86-09-25
81 வரையறுக்கப்படாத இஹல பியன்வெல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு பியகம 570/5, இஹல பியன்வில, மாவரமந்திய, கடவத்த
82 வரையறுக்கப்படாத அகுரலுமுல்ல அலுபோமுல்ல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு பியகம 0 0 0
83 வரையறுக்கப்படாத வனவாசல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு களனி 99, சேபாலிகா மாவத்தை, வனவாசல, களனி கம்/உப 108 39770
84 வரையறுக்கப்படாத பட்டிய சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு களனி 18, களனிதிஸ்ஸ மாவத்தை, கண்டி வீதி, களனி கம் 1265 87.04.14
85 வரையறுக்கப்படாத வெதமுல்ல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு களனி 58, முதலாம் குறுக்குத் தெரு, களனி கம் 974 86-05-10
86 வரையறுக்கப்படாத தலுகம்கொடை சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு களனி 236/1, தலுகம, களனி கம்/உப 44 99-07-21
87 வரையறுக்கப்படாத ஹுனுபிடிய தெற்கு சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு களனி ஹுனுபிடிய, வத்தல கம் 1082 86-08-15
88 வரையறுக்கப்பட்ட வித்யாலங்கார பல்கலைக்கலக சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு களனி தலுகம, களனி என் 475 62-11-19
89 வரையறுக்கப்பட்ட ரத்தாலுகம முதியோர் சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு கடான 4பீ29எல், ரத்தாலுகம கம்/உப 49 42371
90 வரையறுக்கப்பட்ட ரத்தாலுகம சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு கடான 11டீ29, ரத்தாலுகம கம்/உப 147 95-07-26
91 வரையறுக்கப்பட்ட கொச்சிகட சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு கடான 53, பல்லன்சேன வீதி, கொச்சிகடை சீ 384 27-04-30
92 வரையறுக்கப்படாத பண்டாரகம சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு கடான சதெல்ல, சீதுவ, பண்டாரவத்த கம்/உப 30 97-01-01
93 வரையறுக்கப்படாத எயார் லங்கா கேடரிங் சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு கடான பண்டாரனாயக சர்வதேச விமான நிலையம், கட்டுநாயக்க கம் 1274
94 வரையறுக்கப்பட்ட கதவல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு கடான பஹல கதவல, கிபிரிகஸ்கடுவ சீ 691 30-05-16
95 வரையறுக்கப்படாத தொழிநுட்ப பயிற்சியாளர் சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு கடான 118, விகாரை வீதி, கட்டுநாயக்க கம்/உப 40 98-06-30
96 Raddolugama Jathika Ni.Sa.199Ra.Ga.Ni.Ko.Ma.Sa. T & C. Co-op. s. Un Ltd கொழும்பு கடான 0 கம்/உப 73 40635
97 வரையறுக்கப்படாத கனேபொல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு கடான கொடருபே கம் 1165 86-09-18
98 வரையறுக்கப்படாத தலுபொத சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு கடான தலுபொத, நீர்கொழும்பு கம் 946 86-03-21
99 வரையறுக்கப்படாத பம்புகுளிய சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு கடான கொச்சிகடை கம் 1146 86-09-09
100 வரையறுக்கப்படாத கொங்கொடமுல்ல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு கடான கடான 0 0
101 வரையறுக்கப்படாத குரன கடுகாமுன சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு கடான கட்டுநாயக்க கம்/உப 96 39259
102 வரையறுக்கப்படாத கலஹபிடிய சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு கடான கஹபபிடிய, ஆடியம்பலம கம் 1421 86-05-30
103 வரையறுக்கப்படாத பலகதுறை கிழக்கு சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு கடான 179/1, பலகதுரை, நெலகனகிர, கொச்சிகடை கம்/உப 129 0
104 வரையறுக்கப்படாத ஆடியம்பலம கிழக்கு சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு கடான ஸ்ரீபோதி விகாரை, விஜய மாவத்தை கம்/உப 109 39778
105 வரையறுக்கப்படாத குடுலாபிடிய சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு கடான கிபுலாபிடிய கம்/உப 89 38791
106 வரையறுக்கப்படாத உலுஅபல வீதி சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு கடான கிபுலாபிடிய, அக்கர பனஹ, நீர்கொழும்பு கம்/உப 128- 38791
107 வரையறுக்கப்படாத ரத்தாலுகம மனிதவள அபிவிருத்தி சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு கடான 11/டீ/29, ரத்தாலுகம. கம்/உப 14 95.07.26
108 வரையறுக்கப்படாத மெதபிடிபன சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு நீர்கொழும்பு பிடிபன, நீர்கொழும்பு சீ 843 31-04-03
109 வரையறுக்கப்படாத அகுருகாமுல்ல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு நீர்கொழும்பு நீர்கொழும்பு கம் 1205 86-10-08
110 வரையறுக்கப்பட்ட பிடிபன வடக்கு சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு நீர்கொழும்பு பிடிபன, நீர்கொழும்பு சீ 909 32-02-10
111 வரையறுக்கப்பட்ட கடொள்கெலே சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு நீர்கொழும்பு கடொல்கெலே கம்/மீக 02 92-12-14
112 வரையறுக்கப்படாத வெல்லவீதி குடாபாடுவ எகபெத்த காந்தி சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு நீர்கொழும்பு நீர்கொழும்பு கம்/உப 38 98-04-01
113 வரையறுக்கப்படாத மெதபிடிபன சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு நீர்கொழும்பு 814, தேவாலய வீதி, பிடபன, நீர்கொழும்பு சீ/843 31.04.03
114 வரையறுக்கப்படாத தலுபொத சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு நீர்கொழும்பு 181, தலுபொத, நீர்கொழும்பு 0 0
115 வரையறுக்கப்பட்ட முன்னக்கரய சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு நீர்கொழும்பு முன்னக்கரய கம் 1277 88-05-13
116 வரையறுக்கப்பட்ட நீர்கொழும்பு நகர வங்கி சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு நீர்கொழும்பு நீர்கொழும்பு சீ 272 9173
117 வரையறுக்கப்பட்ட ஹுனுமுல்ல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு திவுலபிடிய ஹுனுமுல்ல சீ 1526 45-04-16
118 வரையறுக்கப்படாத தம்மிட சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு திவுலபிடிய நீர்கொழும்பு, மரதகஹமுல கம் 1238 86-11-26
119 வரையறுக்கப்பட்ட கெலேபிடிமுல்ல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு திவுலபிடிய மரதகஹமுல சீ 12 32-04-28
120 வரையறுக்கப்பட்ட ஹேன்பிடகெதர கிழக்கு சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு திவுலபிடிய ஹேன்பிடகெதர, மரதகஹமுல சீ 298 38-04-28
121 வரையறுக்கப்பட்ட அலுத்பொல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு திவுலபிடிய அலுதேபொல, தூனகஹ கம் 1212 86-10-14
122 வரையறுக்கப்பட்ட பல்லியபிடிய சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு திவுலபிடிய பள்ளிடபிடிய, தூனகஹ சீ 365 39-03-28
123 வரையறுக்கப்படாத படபொல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு திவுலபிடிய படேபொல, தூனகஹ கம் 1260 87-04-20
124 வரையறுக்கப்பட்ட ஹொரகஸ்முல்ல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு திவுலபிடிய ஹொரகஸ்முல்ல, தூனகஹ என் 09 68-06-26
125 வரையறுக்கப்படாத தூனகஹ சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு திவுலபிடிய 88, தூனகஹ கம்/திவு/04 91-08-08
126 வரையறுக்கப்படாத ஹீரலுகெதர சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு திவுலபிடிய ஹிரலுகெதர, கொடதெனியாவ என் 528 64-12-30
127 வரையறுக்கப்படாத ஹபுவலான சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு திவுலபிடிய ஹபுவலான, மரதகஹமுல சீ 450 40-12-13
128 வரையறுக்கப்படாத ஹேன்பிடகெதர மேற்கு சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு திவுலபிடிய ஹேன்பிடகெதர மேற்கு, தூனகஹ என் 13 54-01-20
129 வரையறுக்கப்பட்ட கடுவெல்லேகம சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு திவுலபிடிய கடுவெல்லேகம கம் 923 83-07-18
130 தூனகஹ நகர வங்கி கொழும்பு திவுலபிடிய தூனகஹ சீ 448 40-11-30
131 வரையறுக்கப்படாத போம்புகம்மன சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு திவுலபிடிய போம்புகம்மன, திவுலபிடிய சீ 332 38-12-22
132 வரையறுக்கப்படாத அஸ்ஸென்னவத்த சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு திவுலபிடிய அஸ்ஸெனவத்த, திவுலபிடிய கம் 1214 86-10-14
133 வரையறுக்கப்படாத சயக்காரமுல்ல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு திவுலபிடிய தூனகஹ சீ 345 39-01-28
134 வரையறுக்கப்படாத தாகொன்ன கிழக்கு சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு திவுலபிடிய நீர்கொழும்பு வீதி, தாகொன்ன கம் 1140 86-08-30
135 வரையறுக்கப்படாத போம்புகம்மன தெற்கு சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு திவுலபிடிய போம்புகம்மன, திவுலபிடிய கம்/உப 67 43896
136 வரையறுக்கப்படாத வேரகொடமுல்ல றவுச் சங்கம் கொழும்பு திவுலபிடிய 45, புலகஹலந்த, வேரகொடமுல்ல சீ 332 38-12-12
137 வரையறுக்கப்பட்ட வெலகத சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு திவுலபிடிய வெலகன, திவுலபிடிய சீ 463 41-07-22
138 வரையறுக்கப்பட்ட கலுமத சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு திவுலபிடிய கலுமத, தெல்வகுர சீ 481 47-04-23
139 வரையறுக்கப்படாத கொஸ்ஹேன சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு திவுலபிடிய கொஸ்ஹேன, மாதம்பெல்ல 0 0
140 வரையறுக்கப்படாத பெதிகொலட 55 சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு திவுலபிடிய பெதிகொட, படல்கம கம் 1139 86-08-30
141 வரையறுக்கப்படாத இஹல மாதம்பெல்ல மேற்கு சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல என் 01 52-10-01
142 வரையறுக்கப்படாத கெஹெலெல்ல தெற்கு சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு திவுலபிடிய கெஹெல்லெல்ல தெற்கு கம் 941 85-09-25
143 வரையறுக்கப்படாத வேகத சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு திவுலபிடிய படல்கம என் 414 61-07-07
144 வரையறுக்கப்படாத கெஹெலெல்ல மேற்கு சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு திவுலபிடிய படல்கம கம்/உப 06 94-11-16
145 வரையறுக்கப்படாத மூகலங்கெதர சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு திவுலபிடிய மெல்லவகெதர என் 14 54-02-01
146 வரையறுக்கப்படாத அலுகொல்ல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு திவுலபிடிய படல்கம கம் 51 37043
147 வரையறுக்கப்படாத இஹல மாதம்பெல்ல கிழக்கு சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு திவுலபிடிய மாதம்பெல்ல சீ 1641 48-09-01
148 வரையறுக்கப்பட்ட படல்கம சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு திவுலபிடிய படல்கம கம் 1137 86-08-30
149 வரையறுக்கப்படாத அகரங்கம சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு திவுலபிடிய அகரகம, படல்கம என் 114 57-08-30
150 வரையறுக்கப்படாத அகரங்கஹ சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு திவுலபிடிய அகரகம, படல்கம கம்/திவு/04 93-12-28
151 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
152 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
153 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
154 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
155 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
156 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
157 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
158 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
159 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
160 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
161 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
162 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
163 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
164 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
165 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
166 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
167 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
168 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
169 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
170 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
171 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
172 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
173 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
174 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
175 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
176 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
177 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
178 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
179 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
180 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
181 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
182 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
183 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
184 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
185 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
186 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
187 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
188 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
189 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
190 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
191 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
192 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
193 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
194 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
195 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
196 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
197 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
198 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
199 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
200 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
201 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
202 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
203 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
204 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
205 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
206 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
207 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
208 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
209 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
210 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
211 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
212 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
213 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
214 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
215 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
216 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
217 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
218 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
219 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
220 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
221 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
222 வரையறுக்கப்படாத பஹல மாதம்பெல்ல பொலகல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு திவுலபிடிய இஹல மாதம்பெல்ல கம் 113 21-10-09
223 வரையறுக்கப்படாத கொங்கடமுல்ல சிக்கன மற்றும் கடன் வழங்கல் கூட்டுறவுச் சங்கம் கொழும்பு திவுலபிடிய கெங்கொடமுல்ல