தலைமை அலுவலகத்தின் ஊழியர்கள் பற்றிய விபரம்
தொடர் இலக்கம் பெயர் பதவி தொலைப்பேசி இலக்கம்
1 திரு.ஏ.ஏ.எஸ்.வீரசேகர கூட்டுறவு அபிவிருத்தி ஆணையாளர் மற்றும் பதிவாளர் (மே.மா) 071-8173155
2 திரு.டபிலிவ்.கே.பீ.எச்.என்.ருத்ரிகொ கணக்காளர் 071-5807478
3 திரு.கே.சுமனரத்ன கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உதவி ஆணையாளர் (திணைக்கள) 071-4465313
4 திருமதி.ஈ.ஆரியவதீ நிர்வாக அதிகாரி 071-9394419
5 திருமதி.வீ.டபிலிவ்.ஏ.ஆர்.எம்.விக்ரமசிங்க மாவட்ட கூட்டுறவு  அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-2416399
6 திரு.டீ.லயனல் விதான மாவட்ட கூட்டுறவு  அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 077-0335272
7 திருமதி.பீ.ஆர்.எம்.பியடிஸ் மாவட்ட கூட்டுறவு  அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-8044360
8 திருமதி.எம்.எல்.எம்.குரே மாவட்ட கூட்டுறவு  அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 075-5058980
9 திருமதி.சீ.எம்.ஹபுஆரச்சி தலைமைப் பரிசோதகர் (கூட்டுறவு நிதி மற்றும் கலைப்பு) 011-2562536
10 திருமதி.ஜீ.ஜயதுங்க தலைமைப் பரிசோதகர் (சட்டம்) 071-8151829
11 திரு.டீ.எல்.சமரவிக்ரம தலைமைப் பரிசோதகர் (கண்காணிப்பு மற்றும் மதிப்பீடு/கொழும்பு) 071-7931533
12 திரு.ஆர்.டீ.யூ.இந்திரஜித் தலைமைப் பரிசோதகர் (களுத்துறை/கம்பஹா) 071-8132280
13 செல்வி.எஸ்.பீ.வசந்தி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்(நீதி) 077-9733035
14 திரு.டபிலிவ்.பீ.பீ.கே.விஜயலத் கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-3320018
15 திரு.சீ.ஆர்.அபேரத்ன கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-4753175
16 திருமதி.எச்.எம்.சீ.யு.சமரகோன் கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-4961387
17 திரு.எச்.டபிலிவ்.ஏ.ரொஹான் கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-8432477
18 திரு.எல்.ஆர்.எல்.லியனகே கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 072-2955233
19 எச்.ஜீ.எம்.உபதிஸ்ஸ கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 077-5541987
20 திரு.ஏ.எம்.ஹம்சா கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 077-7724501
21 திரு.பீ.ஏ.சந்ரதாஸ தலைமைப் பரிசோதகர் (கணக்காய்வு) 071-4296971
22 எஸ்.டீ.பீ.கே.எஸ்.பொன்சேகா கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-8074705
23 திருமதி.ஏ.ஏ.ஸிரானி பெரேரா தலைமை  முகாமைத்துவ உதவியாளர் 071-0474694
24 திருமதி.டபிலிவ்.என்.எஸ்.ஹெட்டிபதிரன நிதி உதவியாளர் 071-4417321
25 திருமதி.சிரீமதீ பதிரன முகாமைத்துவ உதவியாளர் 071-8104929
26 செல்வி.பீ.எல்.ஜே.குருகே முகாமைத்துவ உதவியாளர் 071-2579804
27 திரு.எப்.எச்.ஏ.ஜே.கே.சில்வா முகாமைத்துவ உதவியாளர் 078-2401532
28 செல்வி.ஆர்.வீ.மதுமாலீ முகாமைத்துவ உதவியாளர் 071-5843088
29 திருமதி.எச்.டீ.வய்.சொய்சா முகாமைத்துவ உதவியாளர் 071-9711585
30 செல்வி.எச்.எஸ்.எம்.பினாந்து முகாமைத்துவ உதவியாளர் 071-1658194
31 திருமதி.டபிலிவ்.ஏ.ஐ.தில்ருக்சி முகாமைத்துவ உதவியாளர் 071-8389515
32 திருமதி.ஏ.எஸ்.எப்.சபியா முகாமைத்துவ உதவியாளர் 077-5661360
33 திருமதி.எச்.டீ.டீ.எம்.சமரனாயக முகாமைத்துவ உதவியாளர் 071-8739527
34 செல்வி.எச்.ஜீ.டீ.எல்.சந்ரசிரி முகாமைத்துவ உதவியாளர் 077-4293354
35 செல்வி.ஏ.எம்.எஸ்.மிஹிரானி முகாமைத்துவ உதவியாளர் 071-5715290
36 திருமதி.எஸ்.எஸ்.தஹனாயக முகாமைத்துவ உதவியாளர் 075-5648798
37 திரு.ஆர்.டீ.கே.பெரேரா முகாமைத்துவ உதவியாளர் 075-5739083
38 திருமதி.ஆர்.ஆர்.டபிலிவ்.ஜயதுங்க முகாமைத்துவ உதவியாளர் 071-3349886
39 திருமதி.பீ.ஏ.என்.பீ.கே.பெரேரா அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-5197270
40 திருமதி.டீ.ஏ.தபவிட அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-2484845
41 திருமதி.எஸ்.ஏ.டபிலிவ்.மதுசானி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 077-7339297
42 திருமதி.எச்.டபிலிவ்.சீ.நிலுபமா அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 078-3417118
43 செல்வி.பீ.எஸ்.எஸ்.சமரதுங்க அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 077-3778844
44 செல்வி.டபிலிவ்.எம்.டீ.வன்னிணாயக அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 071-5944359
45 திருமதி.யூ.ஜே.எம்.என்.தயாரத்ன அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 075-4647007
46 திருமதி.ஓ.எம்.சீ.குனரத்ன அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 072-2336334
47 திருமதி.ஏ.எம்.என்.வீ.அலககோன் அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 076-6716618
48 திருமதி.ஆர்.எம்.என்.ரத்நாயக அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 072-7600326
49 திருமதி.டீ.பீ.குமாரகே அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 077-3348168
50 திருமதி.ஆர்.ஏ.பீ.ஏ.ரணதுங்க அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 072-7980954
51 திரு.டீ.ஏ.என்.த சில்வா ஓட்டுனர் 071-8077124
52 திரு.எஸ்.ஏ.பீ.ஜே.கித்சிரி ஓட்டுனர் 071-5523594
53 திரு.டீ.எஸ்.வீரசிங்க அலுவலக உதவியாளர் 075-4114935
54 திரு.எஸ்.எம்.எம்.வீ.மாயாதுன்ன அலுவலக உதவியாளர் 071-5977377