විස්තරය 2018.11.13 දිනට  මුදලට  ඒකාබද්ධ සති දෙක ණය
1 සුදු සීනි – දළ බර කිලෝ 1
(සීනී සඳහා ඒකාබද්ධ නෙමැති සමිති වලට දින ගණනට පොලිය අය කරනු ලැබේ)
2 පරිප්පු Deer දළ බර කිලෝ 1        102.50      103.00                 103.50
පරිප්පු S/P දළ බර කිලෝ 1        102.50      103.00                 103.50
පරිප්පු-Red Lintils-දළ බර කිලෝ 1        103.50      104.00                 104.50
පරිප්පු Leaf දළ බර කිලෝ 1        105.50      106.00                 106.50
3 කඩල පරිප්පු – දළ බර කිලෝ 1        156.00      157.00                 158.00
4 වටානා -දළ බර – Aus කිලෝ 1          110.50         111.00                   112.00
වටානා -දළ බර – Aus කිලෝ 1          112.50         113.00                   114.00
වටානා -දළ බර – Ukren කිලෝ 1          75.50         76.00                   77.00
 මුදලට  ඒකාබද්ධ දින 21  ණයට
5 හයිලන්ඩ් කිරිපිටි 400g F/C
6 හයිලන්ඩ් කිරිපිටි 1kg  F/C
8 වියළි මිරිස් – ශූද්ධ බර කිලෝ 1        259.50      260.00                 261.00
වියළි මිරිස් – ශූද්ධ බර කිලෝ 1        251.50      252.00                 253.00
9 සුදුළුණු – දළ බර කිලෝ 1        141.00      142.00                 143.00
සුදුළුණු – දළ බර කිලෝ 1        146.00      147.00                     148.00
10 මුං ඇට – දළ බර Aus කිලෝ 1        209.00      210.00                 211.00
මුං ඇට – දළ බර Thai කිලෝ 2        181.00      182.00                 183.00
11 සුදු කව්පි කිලෝ 1        216.00                 218.00
12 රතු කව්පි කිලෝ 1       216.00                 218.00
13 ක‍ඩල(ජම්බෝ) -දළ බර කිලෝ 1        166.00                  167.00                 169.00
ක‍ඩල(මධ්‍යම) -දළ බර කිලෝ 1        151.00        152.00                 154.00
14 ගම්මිරිස් කිලෝ 1        665.00                 670.00
15 අබ කිලෝ 1        191.00                 193.00
16 උළුහාල් කිලෝ 1        142.00                 144.00
17 කොත්තමල්ලි කිලෝ 1        186.00                 188.00
18 සූදුරු කිලෝ 1        597.00                 599.00
19 මහදුරු කිලෝ 1        337.00                 339.00
20 ගොරකා කිලෝ 1        187.00                 190.00
21 සියඹලා කිලෝ 1        192.00                 195.00
22 සව්හාල් කිලෝ 1        242.00                 244.00
23 කුරුඳුපොතු කිලෝ 1    2,110.00             2,130.00
24 එනසාල් කිලෝ 1    4,210.00             4,250.00
25 කරාබුනැටි කිලෝ 1    1,310.00             1,330.00
26 කහ කැබලි කිලෝ 1        308.00                 310.00
27 වියළ මිදි කිලෝ 1        590.00                 595.00
28 රට ඉඳි කිලෝ 1        313.00                 316.00
29 උළුදු කිලෝ 1        282.00                 284.00