බස්නාහිර පළාත් ස.ණ.ස. සමිති නාම ලේඛණය

ගම්පහ දිස්ත්‍රීක්කය ස.ණ.ස. සමිති

අනු අංකය සමිතියේ නම ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ටාශය ලිපිනය ලියාපදිංචි අංකය ලියාපදිංචි දිනය
1 සී/ස බොල්ලත දකුණ සණස.සමිතිය ගම්පහ 248/බී බොල්ලත,ගනේමුල්ල එන්-491 1963.10.29
2 සී/ස පහළ යාගොඩ සණස සමිතිය ගම්පහ පහල යාගොඩ,ගනේමුල්ල ගම්-1114 1986.08.27
3 සී/ස බුළුගහගොඩ සණස.සමිතිය ගම්පහ 85ජී,බුළුගහගොඩ,ගනේමුල්ල ගම්-1012 1986.07.04
4 සී/ස කටුවාලමුල්ල සණස.සමිතිය ගම්පහ 13,කටුවාලමුල්ල,ගනේමුල්ල ගම්-1059 1986.07.30
5 සී/ස අළූත්ගම බෝගමුව සණස.සමිතිය ගම්පහ යක්කල ,අළුත්ම බෝගමුව ගම්-932 1985.01.07
6 සී/ස පරකන්දෙනිය සණස.සමිතිය ගම්පහ පරකන්දෙනිය,ඉඹුල්ගොඩ සී-206 1936.11.11
7 සී/ස ඇඹරළුව දකුණ සණස.සමිතිය ගම්පහ ඇඹරළුව දකුණ,වැලිවේරිය එන්-36 1954.07.14
8 සී/ස ගම්පහ දිස්.සමු.නිලධාරි සණස.සමිතිය ගම්පහ සමුපකාර කාර්යාලය,ගම්පහ එන්-47 1962.08.10
9 සී/ස මාහේන සණස.සමිතිය ගම්පහ 46/1පහලයාගොඩ,ගනේමුල්ල ගම්/08 1993.07.19
10 සී/ස හෙනරත්ගොඩ සණස.සමිතිය ගම්පහ 4/4හෙනරත්ගොඩ.මුදුන්ගොඩ ගම්-1133 1986.08.30
11 සී/ස ඉහල යාගොඩ සණස.සමිතිය ගම්පහ 129,ඉහළ යාගොඩ,ගම්පහ ගම්-966 1986.05.30
12 සී/ස නැගෙ.කොස්සින්න සණස.සමිතිය ගම්පහ 5,කොස්සින්න,ගනේමුල්ල ගම්-968 1986.05.28
13 සී/ස බොල්ලත උතුරු සණස.සමිතිය ගම්පහ බොල්ලතඋතුර,ගනේමුල්ල ගම්-04 1992.02.24
14 සී/ස අමුණුගොඩ  සණස.සමිතිය ගම්පහ 117/85,අමුණුගොඩ,ඉඹුල්ගොඩ ගම්-1099 1986.08.23
15 සී/ස ඉහළගම බටහිර සණස.සමිතිය ගම්පහ ඉහළගම,ගම්පහ ගම්-1118ග 1986.8.20
16 සී/ස ගම්පහ නගර බැංකුව සණස.සමිතිය ගම්පහ සණස චතුරස්‍රය,ගම්පහ එන්-387 1980.08.08
17 සී/ස මොරගොඩ  සණස.සමිතිය ගම්පහ 73,මෙරෙගොඩ,ගම්පහ ගම්-1106 1986.08.27
18 සී/ස කිඩගම්මුල්ල  සණස.සමිතිය ගම්පහ කිඩගම්මුල්ල,ගම්පහ ගම්-1397 1991.05.30
19 සී/ස මුදුන්ගොඩ බටහිර   සණස.සමිතිය ගම්පහ 188/4මුදුන්ගොඩ ගම්/උප/09 1995.02.08
20 සී/ස වැරල්ලවත්ත   සණස.සමිතිය ගම්පහ සණස බැංකුව ,වැරල්ලවත්ත,යක්කල ගම්/උප/60 2002.08.06
21 සී/ස   ගම්.දිස්. සණස. සංගම් සේවක ණයසමිතිය ගම්පහ සණස සංගමය,කොළඹ පාර,ගම්පහ ගම්/උප/19 1995.10.16
22 සී/ස ගම්පහ අලුත්ගම   සණස.සමිතිය ගම්පහ ඉදිගොල්ල,ගම්පහ ගම්-995 1996.06.23
23 සී/ස නැගෙනහිර වැලිවේරිය   සණස.සමිතිය ගම්පහ 133/1වැලිවේරිය ගම්-37 1997.11.20
24 සී/ස බොරලියවන   සණස.සමිතිය ගම්පහ බොරලියවත්ත,ගම්පහ ගම්-940 1984.12.20
25 සී/ස ගම්පහ මැදගම223 බී 3 සණස.සමිතිය ගම්පහ අංක10 උසාවි පටුමග,ගම්පහ ගම්/උප/90 2006.05.15
26 සී/ස ගම්පහ ඉහලගම බටහිර සණස.සමිතිය ගම්පහ ගම්පහ ගම්-1118 1986.08.30
27 සී/ස ඇඹරළුව උතුර   සණස.සමිතිය ගම්පහ ඇඹරළුව උතුර,වැලිවේරිය ගම්-1172 1986.08.30
28 සී/ස හංසගිරිය  සණස.සමිතිය ගම්පහ 79/4 හංසගිරි පාර,ගම්පහ ගම්/උප/101 2008.02.14
29 සී/ස හේන්පිටමුල්ල  සණස.සමිතිය ගම්පහ 122/5 ජී නුවර පාර,යක්කල ගම්/උප/115 2009.09.10
30 සී/ස කෙසෙල්වතු‍ගොඩ ආරාධනා  සණස.සමිතිය ගම්පහ 145/5 කෙසෙල්වතුගොඩ,යක්කල ගම්/උප/112 2009.08.20
31 සී/ස මංකඩබොල්ලත දිරිය  කන්තාසණස.සමිතිය ගම්පහ 418,වෙත්තසිංහ මාවත,බොල්ලත,ගනේමුල්ල ගම්/උප/121 2010.06.4
32 සී/ස  වැලිවේරිය නැදුන්ගමුව සණස.සමිතිය ගම්පහ වැලිවේරිය ගම්/උප/129 2013.07.17
33 සී/ස කතුරුවත්ත සණස.සමිතිය ගම්පහ අංක83,කතුරුවත්ත,මුදුන්ගොඩ ගම්/උප/130 2008.11.19
34 සී/ස පහල ඉඹුල්ගොඩ සණස.සමිතිය ගම්පහ 18/2/2පහල ඉඹුල්ගොඩ,ඉඹුල්ගොඩ සී-516 1942.02.27
35 සී/ස ගම්පහ බටහිර සණස.සමිතිය ගම්පහ ගම්පහ බටහිර,ගම්පහ ගම්-1196 1986.06.28
36 සී/ස ගලහිටියාව සණස.සමිතිය ගම්පහ 350,ගලහිටියාව,ගනේමුල්ල ගම්-993 1986.06.20
37 සී/ස ගනේමුල්ල සණස.සමිතිය ගම්පහ 11බී,සුමේධ මාවත,ගනේමුල්ල ගම්-1121 1986.08.30
38 සී/ස මාකෙවිට සණස.සමිතිය ගම්පහ නො258,මාකෙවිට,ජා ඇල ගම්-959 1986.08.09
39 සී/ස බැන්ඩියමුල්ලසණස.සමිතිය ගම්පහ පල්ලිය පාර,පැණ්ඩිය මුල්ල,ගම්පහ ගම්-1367 1989.05.10
40 සී/ස ගම්පහ විශාඛාපෙදෙස මැදගම සණස.සමිතිය ගම්පහ 44 විශාඛා පෙදෙස,මැදගම,ගම්පහ ගම්/උප/147 2015.02.13
41 සී/ස ඇටිකෙහෙල්ගල්ල සණස.සමිතිය ගම්පහ වැලිවේරිය ගම්-976 1986.06.20
42 සී/ස යාපාලන ගණේගොඩ සණස.සමිතිය ගම්පහ 53 සුභ සාධක සමිතිය,යාපාලන ගණේගොඩ ගම්-141 2014.12.03
43 සී/ස බැලුම්මහර ගල්ලොලුව සණස.සමිතිය ගම්පහ ගම්පහ ගම්1008 1986.8.26
44 සී/ස කසගහවත්ත ශ්‍රී බෝධි සණස.සමිතිය ගම්පහ 170ඒ,කසගහවත්ත,යක්කල පාර, ගම්1345 1990.6.22
45 සී/ස වල්පොල පොල්පිති මුකලාන සණස.සමිතිය ගම්පහ 19 වල්පොල ගම්990 1986.6.20
46 සී/ස  නැෙගනහිර වැලිෙව්රිය සණස.සමිතිය ගම්පහ 133/1සමනල ‍පෙරපාසල,වැලිවේරිය ගම්/උප/37 1997.11.19
47 සී/ස   වතුරුගම සණස.සමිතිය ගම්පහ සී591
48 සී/ස බෝගොඩ කිත්තම්මහර  සණස.සමිතිය අත්තනගල්ල බෝගොඩ,කින්නම්මහර සී-405 1937.06.16
49 සී/ස  හුඹුටියාව බටහිර සණස.සමිතිය අත්තනගල්ල හුඹුටියාව,නිටිටඹුව සී-209 1936.11.26
50 සී/ස කළගෙඩිහේන සණස.සමිතිය අත්තනගල්ල සමර නුවර පාර,කළගෙඩිහේන ගම්-1045 1986.01.28
51 සී/ස මගලෙගොඩසණස.සමිතිය අත්තනගල්ල මගලේගොඩ,වේයන්ගොඩ ගම්-1256 1987.03.11
52 සී/ස එළුවාපිටිය  සණස.සමිතිය අත්තනගල්ල එළුවාපිටිය,වේයන්ගොඩ සී-68 1938.04.15
53 සී/ස උඩුතුත්තිරිපිටිය සණස.සමිතිය අත්තනගල්ල 49/1උඩුතුත්තිරිපිටිය ගම්-1013 1986.07.04
54 සී/ස කොස්කදවල සණස.සමිතිය අත්තනගල්ල 187,කොස්කදවල,යක්කල ගම්-1086 1986.08.18
55 සී/ස බෙම්මුල්ල මුඩගමුව සණස.සමිතිය අත්තනගල්ල මගලේගොඩ පාර,බෙම්මුල්ල ගම්-1071 1986.08.08
56 සී/ස කදඔළුවාව කඹුරුගොඩ සණස.සමිතිය අත්තනගල්ල කදොළුවාව,කඹුරුගොඩ ගම්-104 1996.07.25
57 සී/ස තිහාරිය බටහිර  සණස.සමිතිය අත්තනගල්ල 534,තිහාරිය,නිට්ටඹුව ගම්-1026 1986.08.30
58 සී/ස හිරිපිටිය සණස.සමිතිය අත්තනගල්ල 120,මිහිදු මාවත,වේයන්ගොඩ ගම්-1112 1986.08.30
59 සී/ස මඩුවේගෙදර  සණස.සමිතිය අත්තනගල්ල මඩුවේගෙදර,නිට්ටඹුව සී/අත්-1974 1954.10.16
60 සී/ස මංගලතිරිය සණස.සමිතිය අත්තනගල්ල මංගලතිරිය,කළගෙඩිහේන ගම්/උප/81 2005.09.30
61 සී/ස පත්තලගෙදර දන්විලාන සණස.සමිතිය අත්තනගල්ල 33,කළගෙඩිහේන පාර,වේයන්ගොඩ ගම්-1230 1986.09.08
62 සී/ස හාල්පන්දෙණිය සණස.සමිතිය අත්තනගල්ල අත්තනගල්ල ගම්/අත්/06 1994.05.07
63 සී/ස කෝලනත්ත-ෆාම්වත්ත සණස.සමිතිය අත්තනගල්ල 4 වන මාවත,කෝලවත්ත,වේයන්ගොඩ ගම්/උප/28 1996.09.09
64 සී/ස තිරුවානේගම සණස.සමිතිය අත්තනගල්ල තිරුවානේගම,කළගෙඩිහේන ගම්/උප/24 1996.07.18
65 සී/ස බණ්ඩාරබටවල සණස.සමිතිය අත්තනගල්ල 27/1,විකුම් සෙවන,පණ්ඩාර බටවල,බෙම්මුල්ල ගම්/උප/45 1999.08.04
66 සී/ස කුඹල්ඔළුව සණස.සමිතිය අත්තනගල්ල කුඹල්ඔළුව,වේයන්ගොඩ ගම්-931 1984.12.27
67 සී/ස මාළිගාතැන්න සණස.සමිතිය අත්තනගල්ල 27.මාළිගාතැන්න,වේයන්ගොඩ ගම්-1234 1986.11.25
68 සී/ස ඕපත්ඇල්ල සණස.සමිතිය අත්තනගල්ල ඕපත්ඇල්ල,වේයන්ගොඩ සී-269 1938.01.17
69 සී/ස හල්ගම්පිටිය සණස.සමිතිය අත්තනගල්ල වේයන්ගොඩ ගම්/උප/34 1997.06.04
70 සී/ස හොරගොල්ලවත්ත සණස.සමිතිය අත්තනගල්ල නිට්ටඹුව ගම්/අතු/04 1994.09.24
71 සී/ස   වීරසුරිය කන්ද සණස.සමිතිය අත්තනගල්ල පස්යාල ගම්-1055 1986.07.30
72 සී/ස වදුරව සණස.සමිතිය අත්තනගල්ල වේයන්ගොඩ සී-442 1940.11.04
73 සී/ස වේ/හිරිපිය උතුර සණස.සමිතිය අත්තනගල්ල වේයන්ගොඩ සී-776 1930.12.18
74 සී/ස වතුපිටිවල සණස.සමිතිය අත්තනගල්ල වතුපිටිවල, නිට්ටඹුව ගම්-931 1936.11.06
75 සී/ස පස්යාල සණස.සමිතිය අත්තනගල්ල ගම්-1217
76 සී/ස නාඹලුවාව සණස.සමිතිය අත්තනගල්ල 356ඒ කිතාන වත්තල ,නාඹුලුවාවල,පස්යාල ගම්/උප/151 2016.11.02
77 සී/ස 354 හග්ගල්ල සණස.සමිතිය අත්තනගල්ල හහග්ගල්ල,එල්ලක්කල 47 2000.05.11
78 සී/ස කඹුරුගල්ල දකුණ සණස.සමිතිය අත්තනගල්ල කඹුරුගල්ල 31-Mar
79 සී/ස නිට්ටඹුව උතුර සණස.සමිතිය අත්තනගල්ල නිට්ටඹුව 30-Jun
80 සී/ස පහල තිහාරිය සණස.සමිතිය අත්තනගල්ල 569,64/4 බණ්ඩාරනායක ප්‍රදේශ,තිහාරිය ගම්-1126 1986.08.30
81 සී/ස මොට්ටුන්න සණස.සමිතිය අත්තනගල්ල වේයන්ගොඩ
82 සී/ස රද්දොළුගම ජේ්‍යෂ්ඨ පුරවැසියන්ගේ සමු.සමිතිය කටාන 4 /29 ජාතික නිවාස යෝජනා ක්‍රමය,රද්දොළුගම ගම්/උප/49 2001.02.16
83 සී/ කොච්චිකඩේ සණස.සමිතිය කටාන 53පල්ලන්සේන පාර-කොච්චිකඩේ සී-384 1927.04.30
84 සී/සබණ්ඩාරවත්ත සණස.සමිතිය කටාන සදැල්ල-සීදුව-පණ්ඩාරවත්ත ගම්/උප/30 1997.01.01
85 සී/සඑයාලංකා කේටරින් සණස.සමිතිය කටාන බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපොල,කටාන ගම්-1274
86 සී/ස කදවල සණස.සමිතිය කටාන පහල කදවල-තිබිරිගස්කටුව සී-691 1930.05.16
87 සී/සතාක්ෂනිකයව් පු.කි.ආ.කාර මණ්ඩලීය සණස.සමිතිය කටාන 118,පන්සල පාර-කටුනායක ගම්/උප/40 1998.06.03
88 සී/ස රද්.ජාතික නිවාස සං199 ර.ගා.නි.කො. සණස.සමිතිය කටාන සිගිති උයන පෙර පාසැල 9 කලාපය, රද්දොළුගම ගම්/උප/73 2004.02.11
89 සී/ස ගනේපොල කොටරෑපේ සණස.සමිතිය කටාන කොටරෑපේ ගම්-1165 1986.09.18
90 සී/ර පලගතරේ සණස.සමිතිය කටාන 179-1නැ.පලගතුරේ,කොච්චිකඩේ බප/ගම්/උප129
91 සී/ස කලහපිටිය සණස.සමිතිය කටාන කලහපිටිය,ආඩිඅම්බලම ගම්-1421 1986.05.30
92 සී/ස දලුපත සණස.සමිතිය කටාන සණස පියස සුමිතුරු මාවත දලුපත,මීගමුව ගම්/946 1986.03.21
93 සී/ස බම්බුකුලිය සණස.සමිතිය කටාන කොච්චිකඩේ ගම්-1146 1986.09.09
94 සී/සකිඹුලපිටියදකුණ සණස.සමිතිය කටාන කිඹුලපිටිය ගම්/උප/89 2006.03.15
95 සී/සනැ.ආඩිඅම්බලම   සණස.සමිතිය කටාන ශ්‍රී බෝධිරාජ විහාරස්ථානය,විජය මාවත.පිල්ලවත්ත ගම්/උප/109 2008.11.26
96 සී/ස උළුඅම්බලම සණස.සමිතිය කටාන 1/240කිඹුලාපිටිය පාර,අක්කර50,මීගමුව ගම්/උප/128 2006.03.15
97 සී/ස කුරන කටුනායක සණස.සමිතිය කටාන කටුණායක ගම්/උප/96 2007.06.26
98 සී/ස කුරණ කටුනායක සණස.සමිතිය කටාන කටුනායක ගම්/උප/28 1932.07.22
99 සී/ස රද්දොළුගම සණස.සමිතිය කටාන 11ඩි-29-රද්දොළුගම ගම්/උප/147
100 සී/ස වල්පොල සණස.සමිතිය කටාන 24ඒ වල්පොල,ආඩිඅම්බලම ගම්/උප/148 2015.09.09
101 සී/සකොන්ගොඩමුල්ල සණස.සමිතිය කටාන කටාන එන්-531 1927.04.03
102 සී/ස පරණ අම්බලම සණස.සමිතිය කටාන 46 1999.08.25
103 සී/ස පට්ටිය සණස.සමිතිය කැළණිය 18-කැළණිතිස්ස මාවත,නුවර පාර,කැළණිය ගම්-1265 1987.04.14
104 සී/ස වනවාසල සණස.සමිතිය කැළණිය 99/1සේපාලිකා වත්ත-වනවාසල-කැළණිය ගම්/උප/108 2008.11.18
105 සී/ස වෙදමුල්ල සණස.සමිතිය කැළණිය 58 පලමු පටුමහල,වරාගොඩ,කැළණිය ගම්-974 1986.05.10
106 සී/ර හැලුම්මහර පනන්විල සණස.සමිතිය කිරිදිවැල නො70,හැලුම්මහර,දෙකටන ගම්-944 1986.02.01
107 සී/ර  මැද්දේගම සණස.සමිතිය කිරිදිවැල කිරිදිවැල ගම්-942 1986.04.20
108 සී/ර  දංගල්ල සණස.සමිතිය කිරිදිවැල දංගල්ල,පැපිලියවල ගම්-1158 1986.09.15
109 සී/ර  වේරහැර පල්ලෙගමසණස.සමිතිය කිරිදිවැල වේරහැර,පැපිලියවල සී-615 1929.12.86
110 සී/ර  ගණිහිගම කාන්තාසණස.සමිතිය කිරිදිවැල ගණිහිගම,දකුණු පැපිලියවල එන්-547 1962.08.13
111 සී/ර  ලුණුගම කොස්පැලවත්ත සණස.සමිතිය කිරිදිවැල ලුණුගම ,මණ්ඩාවල ගම්-1370 1991.01.24
112 සී/ර  මාහල්ඔළුව සණස.සමිතිය කිරිදිවැල කිරිදිවැල ගම්-1085 1986.08.18
113 සී/ර  වතුරුගම සණස.සමිතිය කිරිදිවැල රදාවාන,වතුරුගම සී-591 1925.02.05
114 සී/ර  උඩගම විහාර  සණස.සමිතිය කිරිදිවැල 204/1උඩගම,කිරිදිවැල ගම්/උග/117 2009.11.25
115 සී/ර  ගණිහිගම  සණස.සමිතිය කිරිදිවැල ගණිහිගම උතුර ,ගණිහිගම ගම්-1435 1921.11.19
116 සී/ස මයිලවලනෙ බණ්ඩාරනායකපුර සණස.සමිතිය කිරිදිවැල දිසාගෙවත්ත,මයිලවලාන,කිරිදිවැල ගම්-1108 1986.08.27
117 සී/ස රදාවාන උතුර  සණස.සමිතිය කිරිදිවැල 59/2ගල්ලන්දවත්ත ගම්/උප/87 2006.01.20
118 සී/ර කැලෑගෙදර සණස සමිතිය කොටදෙනියාව කැලෑගෙදර-කොටදෙනියාව ගම්1180
119 සී/ර උල්ලලපොල සණස සමිතිය කොටදෙනියාව උල්ලලපොල-දිවලපිටිය ගම්-917
120 සී/ර නාවාන සණස සමිතිය කොටදෙනියාව නාවාන-මීරිගම ගම්-1248
121 සී/ස හෙට්ටිමුල්ල සණස සමිතිය කොටදෙනියාව දිවුලපිටිය එන්100 1956.10.21
122 සී/ස මඩතියවල සණස සමිතිය කොටදෙනියාව 145,මඩතියවල  බාදුරාගොඩ ගම්/උප/125 2011.10.27
123 සී/ර දිවුල්දෙනිය සණස සමිතිය කොටදෙනියාව දිවුල්දෙනිය ගම්/උප/82 2005.10.12
124 සී/ස කිතුල්වල සණස සමිතිය කොටදෙනියාව උඩුම්ල්ල පාර,කිතුල්වල ගම්913
125 සී/ස කළුඅග්ගල සණස සමිතිය කොටදෙනියාව කළුඅග්ගල,මීරිගම ගම්/උප/54
126 සී/ස උ.බටගම  සණස.සමිතිය ජාඇල ජා ඇල සී-63 1933.04.03
127 සී/ස 190/ඒ වැලිගම්පිටිය බටහිර සණස.සමිතිය ජාඇල 24 ජුඩි මාවත,වැලිගම්පිටිය ගම්-964 1986.05.12
128 සී/ස නැගෙනහිර බටුවත්ත සණස.සමිතිය ජාඇල 980,සුභසිංහ මාවත,බටුවත්ත ගම්-991 1986.06.20
129 සී/ස කණුවල ජා ඇල සණස.සමිතිය ජාඇල 29/2පිලිප්මේරි පාර, කනුවන.ජාඇල ගම්-1032 1986.07.20
130 සී/ස නැදුරුපටිය සණස.සමිතිය ජාඇල පල්ලියපාර, නැදුරුපිටිය,කදාන සී-1633 1948.04.03
131 සී/ස ඉදිමින්න සණස.සමිතිය ජාඇල 22ජී01,බණ්ඩිගොඩ පාර,උ.බටගම,ජා ඇල ගම්/01 1993.11.12
132 සී/ස නිවන්දම සණස.සමිතිය ජාඇල නිවන්දම,ජා ඇල එන්-224 1958.10.06
133 සී/ස ඇලෙක්සැන්ඩ්‍රාවත්ත ග්‍රා.නි සණස.සමිතිය ජාඇල මිනුවන්ගොඩ,ජා ඇල ගම්/උප/55 2001.10.26
134 සී/ස කල්එළිය කාන්තා සංවර්ධන සණස.සමිතිය ජාඇල 21/7 ජයලංකා,ජා ඇල ගම්/උප/97 2007.08.02
135 සී/ස ද.බටගම සණස.සමිතිය ජාඇල ජා ඇල
136 සී/ස වල්පොල පොල්පිතිමුකලාන සණස.සමිතිය ජාඇල 82,ලේ්ක්සයිටිවත්ත,වල්පොල ගම්-990 1986.06.20
137 සී/ස දළුගම්ගොඩ  සණස.සමිතිය දළුගම 236/1,දළුගම,කැළණිය ගම්/උප/44 1999.07.21
138 සී/ස හුණුපිටිය ද. සණස.සමිතිය දළුගම 35,ගෝඨාභය මාවත,වේවැල්දුව පාර,හුණුපිටිය ගම්-1082 1986.08.15
139 සී/ස හුණුපිටිය වනවාසල සණස.සමිතිය දළුගම ර්‍ශ්‍රී සුධර්මාරාමවත්ත.හුණුපිටිය ගම්/උප/110 2008.12.0
140 සී/ස විද්‍යාලංකාර වි.වි  සණස.සමිතිය දළුගම දළුගම,කැළණිය එන්-475 1962.11.09
141 සී/ස හුණුමුල්ල සණස.සමිතිය දිවුලපිටිය හුණුමුල්ල සී-1586 1945.04.16
142 සී/ස තම්මිට සණස.සමිතිය දිවුලපිටිය හුණුමුල්ල ගම්-1238 1986.11.26
143 සී/සඅස්සැන්වත්ත සණස.සමිතිය දිවුලපිටිය අස්වැන්නවත්ත,දිවුලපිටිය ගම්-1214 1986.10.14
144 සී/සකැලෑපිටමුල්ල සණස.සමිතිය දිවුලපිටිය මරදගහමුල සී-12 1932.04.28
145 සී/සනැ.හේන්පිටගෙදර සණස.සමිතිය දිවුලපිටිය හේන්පිටගෙදර,මරදගහමුල සී-298 1938.04.28
146 සී/ස අළුතැපොල සණස.සමිතිය දිවුලපිටිය අළුතැපොල-දුනගහ ගම්-1212 1986.10.14
147 සී/ස නැ.පල්ලියපිටිය සණස.සමිතිය දිවුලපිටිය පල්ලියපිටිය-දුනගහ සී-365 1939.03.28
148 සී/ස බටේපොල සණස.සමිතිය දිවුලපිටිය බටේපොග-දුනගහ ගම්-1260 1987.04.20
149 සී/සහොරගස්මුල්ල සණස.සමිතිය දිවුලපිටිය හොරගස්මුල්ල-දිවුලපිටිය එන්-9 1968.06.26
150 සී/ස දුනගහ සණස.සමිතිය දිවුලපිටිය 88-දුනගහ ගම්/දිවු/04 1991.08.08
151 සී/ස හිරළුගෙදර සණස.සමිතිය දිවුලපිටිය හිරළුගෙදර-කොටදෙනියාව එන්-528 1964.12.30
152 සී/ස දකුණු හපුවලාන සණස.සමිතිය දිවුලපිටිය හපුවලාන-මරදගහමුල සී-450 1940.12.13
153 සී/සබට.හේන්පිටගෙදර සණස.සමිතිය දිවුලපිටිය බ.හේන්පිට ගෙදර,මරදගහමුල එන්-13 1954.01.20
154 සී/සකටුවැල්ලේගම සණස.සමිතිය දිවුලපිටිය කටුයැල්ලේගම ගම්-923 1983.07.18
155 සී/ස දුනගහ නගර බැංකුව .සමිතිය දිවුලපිටිය දුනගහ සී-448 1940.11.30
156 සී/ස බෝඹුගම්මන සණස.සමිතිය දිවුලපිටිය බෝඹුගම්මන,දිවුලපිටිය ගම්/උප/67 2003.06.20
157 සී/සවේරගොඩමුල්ල සණස.සමිතිය දිවුලපිටිය 45,බටගහලන්ද,වේරගොඩමුල්ල සී-332 1938.12.22
158 සී/සදාගොන්න නැ.සණස.සමිතිය දිවුලපිටිය දාගොන්න ගම්-1140 1986.08.30
159 සී/ස බෝඹුගම්මන සණස.සමිතිය දිවුලපිටිය බෝඹුගම්මන,දිවුලපිටිය සී-332 1938.12.22
160 සී/සසායක්කාරමුල්ල සණස.සමිතිය දිවුලපිටිය දුනගහ සී-345 1939.01.28
161 සී/ස අධිකාරිමුල්ල සණස.සමිතිය දිවුලපිටිය අධිකාරිමුල්ල,දුනගහ එන්-396 1960.12.31
162 සී/ස තම්මිට ග්‍රා.නි සණස.සමිතිය දිවුලපිටිය තම්මිට,කෙහෙල්බද්දර ගම්/මිනු105 1993.11.22
163 සී/ර  පහල මාපිටිගම සණස සමිතිය දොම්පෙ ජනනි ළදරු උයන 20 පහල මාපාටාගම ,මල්වාන ගම්-829 1931.04.25
164 සී/ර  දොම්පෙ පාලුගම සණස සමිතිය දොම්පෙ පාලුගම,දොම්පෙ ගම්1020 1986.07.07
165 සී/ස කලුකොදයාව සණස සමිතිය දොම්පෙ කලුකොදයාව,මල්වාන ගම්/උප13 1995.06.14
166 සී/ස සමනපැද්ද ගම්වඩන සණස සමිතිය දොම්පෙ ගම්-1098 1985.08.23
167 සී/ස පට්ටිය මැණික්ලන්ද සණස සමිතිය දොම්පෙ ගම්1007
168 සී/ස වේරහැර පල්ලේගම සණස සමිතිය දොම්පෙ ගම්1063
169 සී/ස පහල දොම්පේ සණස සමිතිය දොම්පෙ 22 පහල දොම්පේ,දොම්පේ ගම්1192 1986.09.25
170 සී/ස වේල්ගම සණස සමිතිය දොම්පෙ වෙල්ගම ගම්163
171 සී/ර බියගම සණස සමිතිය බියගම 448/1නව නුවර පාර,බියගම සී/789 1931.02.09
172 සී/ස හෙයියන්තුඩුව දකුණ සණස සමිතිය බියගම හෙයියන්තුඩුව සී868 1931.08.06
173 සී/ස බියගම දකුණ සණස සමිතිය බියගම බියගම දකුණ-බියගම ගම්/උප/27 1996.09.11
174 සී/ස  හෙයියන්තුඩුව උතුර නැගෙනහිර  සණස සමිතිය බියගම 570 බී හෙයියන්තුඩුව ගම්-943
175 සී/ර කදුබොඩ සණස සමිතිය බියගම 185/ඒ  කදුබොඩ, දෙල්ගොඩ ගම්-1211 1986.10.14
176 සී/ර පට්ටිවිල සණස සමිතිය බියගම පට්ටිවිල,ගෝනාවල සී-2011 1956.01.24
177 සී/ර  මාකොල නැගෙනහිර සණස සමිතිය බියගම ගල්වලහන්දිය,මාකොල සී-73 1933.04.17
178 සී/ර ඉහලබියන්විල සණස සමිතිය බියගම කඩවත සී-215 1937.02.29
179 සී/ර මාකොල උතුර  සණස සමිතිය බියගම මාකොළ සී1543 1944.08.10
180 සී/ර ගෝනාවල සණස සමිතිය බියගම කැළණිය සී-618 1929.12.08
181 සී/ර මීගහවත්ත බැංකුව සමිතිය බියගම මීගහවත්ත,දෙල්ගොඩ සී-09 1932.04.27
182 සී/ර දෙල්ගොඩ සණස සමිතිය බියගම කල්‍යාන ප්‍රදීප පිරිවෙන,දෙල්ගොඩ ගම්-1125 1986.08.30
183 සී/ස මාකොල මිතුරු හවුල සණස සමිතිය බියගම 208 සපුගස්කන්ද පාර,මාකොළ ගම්-928 1984.05.19
184 සී/ර ඉහල බියන්විල අංක 2සණස සමිතිය බියගම 234/1ඉ.බියන්විල,කඩවත ගම්-949 1986.04.11
185 සී/ස පහල බියන්විල සණස සමිතිය බියගම 116/1ප.බියන්විල,කඩවත ගම්-985 1986.06.20
186 සී/ර සියඹලාපෙ උතුර සණස සමිතිය බියගම 336 දිකුවෙල පාර, සියඹලාපෙ ගම්982 1986.06.20
187 සී/ර යටිහේන දරණගම සියඹලාපේවත්ත සණස සමිතිය බියගම යටිහේන,මල්වාන ගම්-1109 1986.08.27
188 සී/ර  මාබිම සණස සමිතිය බියගම මාබිම,හෙයියන්තුඩුව ගම්-1072 1986.08.08
189 සී/ස සියඹලාපෙ දකුණ සණස සමිතිය බියගම සියඹලාපෙ දකුණ ගම්-1191 1986.09.25
190 සී/ස  උඩුපිල මාහේන සණස.සමිතිය මහර 424,මාහේන පාර,උඩුපිල උතුර,දෙල්ගොඩ ගම්-118 2017.12.31
191 සී/ර ගෝනහේන නැ සණස.සමිතිය මහර 343/1ගෝනහේන ගම්-955 2017.2.29
192 සී/ස වෑබඩ දකුණ  සණස.සමිතිය මහර වෑබඩ දකුණ,වෑබඩ සී-1595 2017.6.30
193 සී/ස ඉහල කරගහමුණ සණස.සමිතිය මහර 261,ඉහල කරගහමුණ,කඩවත ගම්-1093 2018.5.31
194 සී/ර වෑබඩ උතුර  සණස සමිතිය මහර 555 ,වෑබඩ උතුර, වෑබඩ ගම්-1323 2015.12.31
195 සී/ස පහළ කරගහමුණ  සණස.සමිතිය මහර 105/7,රාගම පාර,කඩවත ගම්-883 2017.12.31
196 සී/ස මහර දළුපිටිය  සණස.සමිතිය මහර මහර දළුපිටිය,කඩවත සී-917 2017.9.30
197 සී/ස උඩුපිල  සණස.සමිතිය මහර දෙල්ගොඩ සී-449 2017.12.31
198 සී/ස උඩුපිල උතුර  සණස.සමිතිය මහර දෙල්ගොඩ 2016.6.30
199 සී/ස බටේපොල  සණස.සමිතිය මහර 63,බටේපොල,වතුරුගම ගම්-1116 2017.3.31
200 සී/ස කැන්දලියද්ද පාළුව සණස.සමිතිය මහර 408,වැලිපිල්ලෑව,ගනේමුල්ල ගම්-948 2017.2.28
201 සී/ස මහර නුගේගොඩ සණස.සමිතිය මහර මහරනුගේගොඩ ,කඩවත ගම්-1094 2017.4.30
202 සී/ස නාරංවල සණස.සමිතිය මහර නාරංවල,ගම්පහ සී-17 2017.4.30
203 සී/ස පුවක්වැටිය සණස.සමිතිය මහර 467,පුවක්වැටිය,කඩවත ගම්/උප/58 2016.12.31
204 සී/ස පස්ගම්මන සණස.සමිතිය මහර පස්ගම්මන,බුත්පිටිය ගම්-981 2017.3.31
205 සී/ස ගොන්ගිතොට  සණස.සමිතිය මහර 261,ඉහල කරගහමුණ,කඩවත ගම්/උප/103 2017.5.31
206 සී/ස ඌරුවල බටහිර සණස.සමිතිය මහර ඌරුවල,නැදුන්ගමුව ගම්/1069 2015.4.30
207 සී/ස සුරියපාළුව බටහිර සණස.සමිතිය මහර 302 සී සුරියපාළුව,කඩවත ගම්/උප/127 2013.12.31
208 සී/ස යොන්ගම්මුල්ල සණස.සමිතිය මහර 290 යෙනේගම්මුල්ල,යක්කල ගම්/උප/98 2017.5.31
209 සී/ස දළුපිටිය කිරිමැටියාගාර සණස.සමිතිය මහර මහර.කඩවත ගම්/1193 2017.7.31
210 සී/ස ඌරුවල නැගෙනහිර  සණස.සමිතිය මහර ඌරුවල,බුත්පිටිය ගම්-1061
211 සී/ස කිඹුල්ගොඩ කිනිගම සණස.සමිතිය මහර කිඹුල්ගොඩ,කිණිගම ගම්-1078 2018.3.31
212 සී/ස දොඹවල සණස.සමිතිය මිනුවන්ගොඩ දොඹවල,උඩුගම්පොල ගම්-1166 1986.09.18
213 සී/ස විදියවත්ත පහළ උඩුගම්පොල සණස.සමිතිය මිනුවන්ගොඩ වීදියවත්ත,උඩුගම්පොල ගම්-933 1985.03.21
214 සී/ස   කෝපිවත්ත සණස.සමිතිය මිනුවන්ගොඩ කෝපිවත්ත,මිනුවන්ගොඩ ගම්/උප/31 1997.02.19
215 සී/ස වත්තෙගෙදර පන්සිල්ගොඩ  සණස.සමිතිය මිනුවන්ගොඩ පන්සිල්ගොඩ,මිනුවන්ගොඩ ගම්-1175 1986.09.19
216 සී/ස ඕපාත සණස.සමිතිය මිනුවන්ගොඩ ඕපාත,කොටුගොඩ එන්-43 1954.09.25
217 සී/ස මැදගම්පිටිය සණස.සමිතිය මිනුවන්ගොඩ මැදගම්පිටිය,දිවුලපිටිය සී-1717 1950.11.23
218 සී/ස විගොඩ සණස.සමිතිය මිනුවන්ගොඩ විගොඩ,බෙම්මුල්ල ගම්-1057 1986.07.30
219 සී/ස පෙතියගොඩ සණස.සමිතිය මිනුවන්ගොඩ පෙතියගොඩ,ගම්පහ ගම්-855 1977.07.01
220 සී/ස නව නැදගමුව සණස.සමිතිය මිනුවන්ගොඩ 124,නැදගමුව,කොටුගොඩ එන්-322 1959.08.20
221 සී/ස නැදගමුව සණස.සමිතිය මිනුවන්ගොඩ නැදගමුව,කොටුගොඩ සී-866 1931.05.28
222 සී/ස මාදෙල්ගමුව සණස.සමිතිය මිනුවන්ගොඩ මාදෙල්ගමුව,ගම්පහ සී-624 1929.12.20
223 සී/ස යටියන සණස.සමිතිය මිනුවන්ගොඩ යටියන,මිවුවන්ගොඩ ගම්-986 1986.06.20
224 සී/ස බෝධිපිහිටුවල සණස.සමිතිය මිනුවන්ගොඩ බෝධිපිහිටුවල,හොරම්පැල්ල එන්-35 1954.07.20
225 සී/ස බොරගොඩවත්ත සණස.සමිතිය මිනුවන්ගොඩ මිනුවන්ගොඩ සී-144 1938.04.30
226 සී/ස උඩුගම්පොල සණස.බැංකුව මිනුවන්ගොඩ උඩුගම්පොල සී-364 1938.03.31
227 සී/ස කොරසේ  සණස.සමිතිය මිනුවන්ගොඩ කොරසේ සී-265 1937.11.29
228 සී/ස මාබෝදලේ සණස.සමිතිය මිනුවන්ගොඩ මාබෝදලේ,දෙවලපොල සී-396 1939.11.12
229 සී/ස පොල්වත්ත.බ.ගල්ඔළුව සණස.සමිතිය මිනුවන්ගොඩ මිනුවන්ගොඩ ගම්-927 1986.05.07
230 සී/ස කෙහෙල්බද්දර සණස.සමිතිය මිනුවන්ගොඩ උඩුගම්පොල ගම්-956 1986.05.09
231 සී/ස වටිනාපහ සණස.සමිතිය මිනුවන්ගොඩ දෙවලපොල ගම්-950 1986.04.11
232 සී/ස බලබෝව සණස.සමිතිය මිනුවන්ගොඩ දෙවලපොල ගම්-967 1985.05.28
233 සී/ස එක්සැල්ල මැටිකොටමුල්ල සණස.සමිතිය මිනුවන්ගොඩ වේයන්ගොඩ ගම්-977 1956.06.20
234 සී/ස  පහලවිතානමුල්ල සණස.සමිතිය මිනුවන්ගොඩ 567,පහල විතානමුල්ල,මාබොදල ගම්-1324 1989.11.22
235 සී/ස වතුමුල්ල සණස.සමිතිය මිනුවන්ගොඩ දෙරණගොඩ ගම්-1143 1986.09.02
236 සී/ස පේඩිපොල සණස.සමිතිය මිනුවන්ගොඩ උඩුගම්පොල එන්-03 1953.11.24
237 සී/ස බුරුල්ලපිටිය  සණස.සමිතිය මිනුවන්ගොඩ මිනුවන්ගොඩ ගම්-1268 1988.01.06
238 සී/ස මාරපොල  සණස.සමිතිය මිනුවන්ගොඩ වේයන්ගොඩ ගම්-1129 1986.08.30
239 සී/ස එල්ලංගල  සණස.සමිතිය මිනුවන්ගොඩ මිනුවන්ගොඩ ගම්-1350 1990.09.14
240 සී/සකොටුගොඩ නව  සණස.සමිතිය මිනුවන්ගොඩ කොටුගොඩ ගම්/මිනු/02 1992.09.08
241 සී/ස නයිවල සණස.සමිතිය මිනුවන්ගොඩ නයිවල ගම්/උප/11 1995.05.31
242 සී/ස වෑලිය සණස.සමිතිය මිනුවන්ගොඩ වෑලිය,උතුරු මිනුවන්ගොඩ ගම්/උප/78 2005.07.12
243 සී/ස මාතම්මන සණස.සමිතිය මිනුවන්ගොඩ මාතම්මන,මිනුවන්ගොඩ ගම්-1058 1986.07.30
244 සී/ස වැල්හේන සණස.සමිතිය මිනුවන්ගොඩ 81,වැල්හේන,මිනුවන්ගොඩ ගම්/උප/69 2003.08.27
245 සී/ස ගමන්ගෙදර සණස.සමිතිය මිනුවන්ගොඩ මිනුවන්ගොඩ ගම්/මිනු/06 1993.11.27
246 සී/ස  වල්පිටමුල්ල සණස.සමිතිය මිනුවන්ගොඩ දෙවලපොල ගම්/උප/08
247 සී/ස උතුරු අස්ගිරිය සණස.සමිතිය මිනුවන්ගොඩ ගම්පහ ගම්/මිනු/03 1993.06.30
248 සී/ස දෙවලපොල  සණස.සමිතිය මිනුවන්ගොඩ දෙවලපොල සී-1178 1986.09.28
249 සී/ස ඉහල විතානමුල්ල සණස.සමිතිය මිනුවන්ගොඩ දිවුලපිටිය ගම්-971 1986.05.25
250 සී/ස දොරණගොඩ සණස.සමිතිය මිනුවන්ගොඩ ගම්පහ ගම්-1089 1986.08.18
251 සී/ස බ.උග්ගල්බොඩ සණස.සමිතිය මිනුවන්ගොඩ 373,උක්ගල්බොඩ,ගම්පහ ගම්/උප/121 2010.11.03
252 සී/ස දෙමටගොල්ල සණස.සමිතිය මිනුවන්ගොඩ ශ්‍රී ධර්මෝදයාරාමය,දෙමටගොල්ල,හොරම්පැල්ල ගම්/උප/116 2009.09.24
253 සී/ස කෙරමිණිය කුඩාගොඩ සණස.සමිතිය මිනුවන්ගොඩ 152ඒ,කෙරමිණිය,හොරම්පැල්ල ගම්/උප/111 2009.01.19
254 සී/ස කලවාන සණස.සමිතිය මිනුවන්ගොඩ කලවාන,මිනුවන්ගොඩ සී-446 1940.11.14
255 සී/ස ඉ/උඩුගම්පල ගොයිගම  සණස.සමිතිය මිනුවන්ගොඩ ඉහල උඩුගම්පල,උඩුගම්පල ගම්-975 1986.06.20
256 සී/ස හෙන්ඩිමහර සණස.සමිතිය මිනුවන්ගොඩ හෙන්ඩිමහර,උඩුගම්පල ගම්/උප/153 2017.09.20
257 සී/ස දකුණු පිටිපන  සණස.සමිතිය මිගමුව පිටිපන,මීගමුව සී-873 1937.09.21
258 සී/ස මැදපිටිපන සණස.සමිතිය මිගමුව 814පල්ලිය පාර,පිටිපන,මීගමුව සී-843 1931.04.03
259 සී/ස අගුරුකාරමුල්ල සණස.සමිතිය මිගමුව 48 පන්සල පාර.මීගමුව ගම්-1205 1986.10.08
260 සී/ස වැල්ලවීදිය කුඩාපාඩුව කාන්තා  සණස.සමිතිය මිගමුව වැල්ලවීදිය, මීගමුව ගම්/උප/38 1998.04.01
261 සී/ස උතුරු පිිටිපන  සණස.සමිතිය මිගමුව පිටිපන,මීගමුව සී-909 1932.02.10
262 සී/ස කඩොල්කැලේ   සණස.සමිතිය මිගමුව තලාදුව,කඩොල්කැලේ,මීගමුව ගම්/මීග/02 1992.12.14
263 සී/ස මුන්නක්කරය  සණස.සමිතිය මිගමුව 145සිරිවර්ධන පෙදෙස,මුන්නක්කරය ගම්-1277 1988.05.13
264 සී/ස මීගමුව නගර බැංකුව සණස.සමිතිය මිගමුව 211වැල්ලවීදිය,මීගමුව සී-272 1925.02.10
265 සී/ර කීනදෙනිය සණස සමිතිය මීරිගම කීනදෙනිය-අබේපුස්ස ගම්1199
266 සී/ස පල්මඩ සණස සමිතිය මීරිගම පල්මඩ-මීරිගම ගම්1150
267 සී/ස කල්එලිය-පල්ලෙවෙල සණස සමිතිය මීරිගම කල්එලිය-පල්ලෙවෙල ගම්1276 1988.05.03
268 සී/ස කල්එලිය සණස සමිතිය මීරිගම කල්එලිය සී-69 1933.04.15
269 සී/ර මාලදෙනිය සණස සමිතිය මීරිගම කිතලවලාන සී-525 1942.04.29
270 සී/ර දෙල්වල සණස සමිතිය මීරිගම දෙල්වල-කිතලවලාන-මීරිගම සී-492 1941.07.10
271 සී/ස බෝරුක්ගමුව සණස සමිතිය මීරිගම බොරුක්ගමුව-පල්ලෙවෙල ගම්-1162 1986.09.16
272 සී/ර කදන්ගමුව  සණස සමිතිය මීරිගම කදන්ගමුව-ලෝලුවාගොඩ ගම්-1053 1986.07.30
273 සී/ස නැ.නැලිගම සණස සමිතිය මීරිගම මීරිගම ගම්-1149 1986.09.11
274 සී/ස තවලම්පිටිය සණස සමිතිය මීරිගම මීරිගම-තවලම්පිටිය ගම්-1285 1989.06.30
275 සී/ස බෝතලේ ඉහලගම සණස සමිතිය මීරිගම බොතලේ ඉහලගම දකුණ,අබේපුස්ස ගම්/උප/75 2005.06.15
276 සී/ස කණ්ඩලම  සණස සමිතිය මීරිගම කණ්ඩලම-මීරිගම සී-1647 1947.07.22
277 සී/ස වල්බෝතලේ සණස සමිතිය මීරිගම වල්බෝතලේ-මීරිගම ගම්-1002 1986.08.23
278 සී/ස පු-මීරිගම සණස සමිතිය මීරිගම මීරිගම ගම්-1200 1986.10.08
279 සී/ස ගස්පේ  සණස සමිතිය මීරිගම බාදුරාගොඩ ගම්-1235 1986.11.10
280 සී/ස නාල්ල ගිරිඋල්ල  සණස සමිතිය මීරිගම දිවුල්දෙනිය-ගිරිඋල්ලගම එන්-68 1955.08.31
281 සී/ස කාක්කැලේ  සණස සමිතිය මීරිගම කාක්කැලේ-පල්ලෙවෙල ගම්/උප/32 1997.03.07
282 සී/ස කොටකන්ද  සණස සමිතිය මීරිගම කොටකන්ද-කල්එලිය-පල්ලෙවෙල-මීරිගම ගම්/උප/33 1997.03.12
283 සී/ස මිදෙල්ලවල   සණස සමිතිය මීරිගම මිදෙල්ලවල,පල්ලෙවෙල ගම්/උප/36 1997.09.22
284 සී/ස මල්ලැහැව බෝලාන සණස සමිතිය මීරිගම මල්ලැහැව,කල්එළිය ගම්-1161 1986.09.16
285 සී/ස වල්බෝලාන පල්ලෙවෙල  සණස සමිතිය මීරිගම 3/42වල්බෝලාන-පල්ලෙවෙල ගම්/උප/39 1998.04.29
286 සී/ස ඇල්ලලමුල්ල සණස සමිතිය මීරිගම ඇල්ලලමුල්ල-පසුයාල ගම්-1259 1986.11.25
287 සී/ස ලෝලුවාගොඩ  සණස සමිතිය මීරිගම මීරිගම ගම්-461 1941.12.15
288 සී/ස අක්කර විස්ස කොස්හේන සණස සමිතිය මීරිගම අක්කරවිස්ස-කොස්හේන-මීරිගම මීරි-1 1992.11.25
289 සී/ස මුගුරුගම්පල  සණස සමිතිය මීරිගම මුගුරුගම්පල-මීරිගම ගම්41250 1986.12.29
290 සී/ස දාහෙන්පවුව  සණස සමිතිය මීරිගම බාදුරාගොඩ ගම්1014 1986.02.14
291 සී/ස ගල්ගමුව කොට්ටල  සණස සමිතිය මීරිගම ගල්ගමුවකොට්ටල සී/135 1984.04.23
292 සී/ස රත්මලේවත්ත  සණස සමිතිය මීරිගම රත්මලේවත්ත,කල්එලිය ගම්/උප/71 2003.11.05
293 සී/ස මීරිගම විශ්‍රාම වැටුප් ලබනන්ගේ  සණස සමිතිය මීරිගම 119/3සමරසිංහවත්ත,මීරිගම ගම්/උප/70 2003.10.15
294 සී/ස ගල්ගාන කුකුල්නාපේ සණස සමිතිය මීරිගම පල්ලෙවෙල සී-1637 1948.07.30
295 සී/ස බෝතලේ පහලගම  සණස සමිතිය මීරිගම බෝතලේ පහලගම-අබේපුස්ස සී-298 1928.03.30
296 සී/ස ලින්දර සණස සමිතිය මීරිගම ලෝලුවාගොඩ ගම්-1053 1996.07.30
297 සී/ස හංචාපොල සණස සමිතිය මීරිගම හංචාපොල-බාදුරාගොඩ සී-229 1934.04.18
298 සී/ස දුමුන්ගේගෙදර  සණස සමිතිය මීරිගම දුමුන්ගේ-කල්එලිය සී-209 1938.04.18
299 සී/ස විජයරජදහන සණස සමිතිය මීරිගම මීරිගම ගම්-1388 1991.05.03
300 සී/ස පොහොන්නරුව සණස සමිතිය මීරිගම මීරිගම-පොහොන්නරුව ගම්-1233 1986.11.24
301 සී/ස මොට්ටුන්න සණස සමිතිය මීරිගම වේයන්ගොඩ සී-21 1932.04.03
302 සී/ස පාතේගම මාන්‍ගෙදර  සණස සමිතිය මීරිගම බාදුරාගොඩ ගම්/බප/උප/1 1994.05.30
303 සී/ස දිවුල්දෙනිය සණස සමිතිය මීරිගම දිවුල්දෙනිය,මීරිගම ගම්/උප/82 2005.10.12
304 සී/ස කහදව සතරපේරැවසණස සමිතිය මීරිගම 82 ශ්‍රී2,අඹ සෙවන,ඇලපිලියාව,කිතලවලාන බප/ගම්/උප150 2015.09.17
305 සී/ස බටලීය සණස සමිතිය මීරිගම ගම්-561
306 සී/ස වල්පොල පොල්පිති මුකලාන සණස සමිතිය මීරිගම 19වල්පොල ගම්-990 1986.06.20
307 සී/ස හැදල සණස.සමිතිය වත්තල 349-හැදල පාර,වත්තල ගම්-1082 1986.07.30
308 සී/ස නුගපෙ සණස.සමිතිය වත්තල නුගපෙ,පමුණුගම සී-478 1941.04.30
309 සී/ස වැලිසර ළය රෝහල වෘත්තීය විශ්‍රාම හා සණස.සමිතිය වත්තල ළය රෝහල,වැලිසර ගම්/උප/93 2007.01.04
310 සී/ස පරණ අම්බලම එක්සත් සණස.සමිතිය වත්තල 378 පරණ ආඩිඅම්බලම,උසුවැටකෙයියාව ගම්/උප/46 1999.08.02
311 සී/ස ඇලපිටිවල සණස.සමිතිය වත්තල ඇලපිටිවල,රාගම ගම්/1039 1986.07.11
312 සී/සඋස්වැටකෙයියාව සණස.සමිතිය වත්තල 162දියතොටුපල පාර,උස්වැටකෙයියාව ගම්/උප/149 1915.06.10
313 සී/ස ඉලුක්ගොඩ සණස.සමිතිය වත්තල 25 ඉලුක්ගොඩ,රාගම ගම්/උප/138 2014.09.11
314 සී/ස වෙළගාන සණස සමිතිය කෙහෙල්ඇල්ල වෙළගාන සී.463
315 සී/ස කළුමඩ සණස සමිතිය කෙහෙල්ඇල්ල දිවුලපිටිය සී481
316 සී/ස දෙල්වගුර සණස සමිතිය කෙහෙල්ඇල්ල දෙල්වගුර-මීරිගම හරහා එන්494
317 සී/ස කොස්හේන සණස සමිතිය කෙහෙල්ඇල්ල දිවුලපිටිය සී
318 සී/ස පැතිගොඩ සණස සමිතිය කෙහෙල්ඇල්ල පැතිගොඩ-බඩල්ගම ගම්139
319 සී/ස ඉහල මඩම්පැල්ල සණස සමිතිය කෙහෙල්ඇල්ල ඉහල මඩම්පැල්ල-මීරිගම හරහා එන්01
320 සී/ස ද.කෙහෙල්ඇල්ල සණස සමිතිය කෙහෙල්ඇල්ල දකුණු කෙහෙල් ඇල්ල ගම්941
321 සී/ස වෑකඩ සණස සමිතිය කෙහෙල්ඇල්ල බඩල්ගම එන්414
322 සී/ස බ.කෙහෙල්ඇල්ල සණස සමිතිය කෙහෙල්ඇල්ල බඩල්ගම ගම්/උප/06
323 සී/ර මුකලන්ගෙදර සණස සමිතිය කෙහෙල්ඇල්ල මැල්ලවගෙදර-මීරිගම එන්14
324 සී/ර අලුගොල්ල සණස සමිතිය කෙහෙල්ඇල්ල බඩල්ගම ගම්51 2001.06.01
325 සී/ර ඉහල මඩම්පැල්ල නැගෙනහිර සණස සමිතිය කෙහෙල්ඇල්ල පහල මඩම්පැල්ල-මීරිගම හරහා සී1641
326 සී/ස බඩල්ගම සණස සමිතිය කෙහෙල්ඇල්ල බඩල්ගම ගම්1137
327 සී/ස අකරගම සණස සමිතිය කෙහෙල්ඇල්ල අකරගම එන්114
328 සී/ස අකරංගහ සණස සමිතිය කෙහෙල්ඇල්ල අකරංගහ වත්ත,බඩල්ගම ගම්/දිවු/04
329 සී/ර පහල මඩම්පැල්ල බෝලගල සණස සමිතිය කෙහෙල්ඇල්ල පහල මඩම්පැල්ල ගම්113 2009.10.21
330 සී/ර ඉහල මඩම්පැල්ල බලවේග සේවක සුබ සාධක සමිතිය කෙහෙල්ඇල්ල මඩම්පැල්ල ගම්892

කළුතර දිස්ත්‍රීක්කය ස.ණ.ස. සමිති

1 සී/ස අධිකාරීගොඩ ස.ණ.ස කළුතර අධිකාරිගොඩ ,කළුතර ක/දො/01 1992.03.23
2 සී/ස රජවත්ත ස.ණ.ස කළුතර රජවත්ත,නාගොඩ පාර කළුතර කේ/868 1987.07.20
3 සී/ස නාගොඩ ස.ණ.ස කළුතර පලාතොට පාර,නාගොඩ,කළුතර බප/උප/ක/36 1996.07.08
4 සී/ස රෙමුනගොඩ ස.ණ.ස කළුතර රෙමුණගොඩ ,කළුතර සී/176 1935.03.04
5 සී/ස කොහොලාන ස.ණ.ස කළුතර කොහොලාන ,කළුතර,දකුණ සී/211 1935.05.05
6 සී/ස ගොඩපරගහහේන අල්විස් වත්ත ස.ණ.ස කළුතර පොකුණ පාර,ගොඩපරගහහේන,පලාතොට,කළුතර බප/ක/76 2000.09.11
7 සී/ස කලමුල්ල නැගෙනහිර ස.ණ.ස කළුතර කලමුල්ල,කළුතර සී/49 1933.03.16
8 සී/ස නව අළුබෝගහලන්ද ස.ණ.ස කළුතර සුදර්ෂණ  පාර,නාගොඩ,කළුතර කේ/870 1987.08.10
9 සී/ස උක්වත්ත ස.ණ.ස කළුතර උක්වත්ත,කළුතර සි/329 1938.12.12
10 සී/ස ඉළුක්වත්ත ස.ණ.ස කළුතර 469,දූව පන්සල පාර ,කළුතර,දකුණ කේ/960 1992.02.18
11 සී/ස කලමුල්ල උතුර ස.ණ.ස කළුතර 8ඒ,ස.තො.ස මාවත,කලමුල්ල,කළුතර බප/උප/ක/04 1994.07.20
12 සී/ස බෝම්බුවල ස.ණ.ස කළුතර මංකඩ ,බෝම්බුවල සි/34 1932.12.23
13 සී/ස බොලොස්සගම ස.ණ.ස කළුතර බොලොස්සගම,කළුතර සි/237 1937.02.24
14 සී/ස කුඩා වස්කඩුව ස.ණ.ස කළුතර කුඩා වස්කඩුව,වස්කඩුව සි/05 1932.04.25
15 සී/ස කළුතර දකුණ ස.ණ.ස කළුතර ග්‍රෙගරි පාර,කළුතර,දකුණ කේ/856 1987.02.24
16 සී/ස ගෝනදුව ස.ණ.ස කළුතර ගෝනදුව,මොරෝන්තුඩුව සි/10 1942.03.24
17 සී/ස එතනමඩල ස.ණ.ස කළුතර ජාවත්ත පාර,විලේගොඩ,කළුතර,උතුර කේ/804 1986.10.29
18 සී/ර මැස්ටිය ස.ණ.ස කළුතර මැස්ටිය,වාද්දුව කේ/788 1986.10.14
19 සී/ස  කළුතර උතුර ස.ණ.ස කළුතර 53,පිරිස් මාවත,කළුතර උතුර සි/213 1937.03.20
20 සී/ස පන්විල තේක්ක වත්ත ස.ණ.ස කළුතර සුනිල්,පන්විල තේක්කවත්ත බප/ක/68 1999.08.20
21 සී/ස බෝධියාවත්ත ස.ණ.ස කළුතර 62/38,4වන පටුමග,නාගොඩ,කළුතර බප/ක/99 2002.06.19
22 සී/ස පලාතොට  ස.ණ.ස කළුතර මවුන්ට්වෙරස්,පලාතොට,කළුතර සි/51 1933.03.16
23 සී/ස පොහොද්දරමුල්ල ස.ණ.ස කළුතර පොහොද්දරමුල්ල,වාද්දුව සි/311 1938.06.18
24 සී/ස වැල්හේන සේරුපිට ස.ණ.ස කළුතර සේරුපිට,කොහොලාන සි/261 1937.10.20
25 සී/ර දෙල්දූව නුගගොඩ ස.ණ.ස කළුතර දෙල්දුව,වාද්දුව කේ/830 1986.11.27
26 සී/ස බටහිර බෝම්බුවල කුළඟණ ස.ණ.ස කළුතර කිවුලවත්ත,බෝම්බුවල කේ/එල්/200 1957.08.23
27 සී/ස නැගෙනහිර බෝම්බුවල කුළඟණ ස.ණ.ස කළුතර වල්පිට,බෝම්බුවල කේ/එල්/202
28 සී/ස කෝන්ගස්හන්දිය ස.ණ.ස කළුතර නො 37,පන්සල පාර,කළුතර උතුර බප/ක/107 2003.05.13
29 සී/ස කලපුගම ස.ණ.ස කළුතර කලපුගම,මොරෝන්තුඩුව සි/488 1941.08.07
30 සී/ස ගමගොඩ උදුපිටිගොඩ ස.ණ.ස(අලුත්) කළුතර උදුපිටිගොඩ,ගමගොඩ,කළුතර සි/369 1936.03.24
31 සී/ස ගමගොඩ උදුපිටිගොඩ ස.ණ.ස කළුතර උදුපිටිගොඩ,ගමගොඩ,කළුතර සි/310
32 සී/ස නාගොඩ එක්සත් ස.ණ.ස කළුතර 28/34,දහම් මාවත,නාගොඩ,කළුතර කේ/755 1991.09.02
33 සී/ස  කටුකුරුන්ද උතුර ස.ණ.ස කළුතර 36,ර්‍ශ්‍ර ධර්මාරාම මාවත,කටුකුරුනුද,කළුතර සි/18 1932.04.29
34 සී/ස ඉලුක්වත්ත ගොඩේවත්ත ස.ණ.ස කළුතර දූව පන්සල පාර,ඉලුක්වත්ත,කළුතර,දකුණ කේ/668 1982.03.02
35 සී/ස මහ වස්කඩුව ස.ණ.ස කළුතර මහ වස්කඩුව,වස්කඩුව සි/70 1931.01.08
36 සී/ස නාගොඩ දකුණ ස.ණ.ස කළුතර විජිත මාවත,නාගොඩ,කළුතර කේ/700 1986.07.08
37 සී/ර කළුතර උතුර කාන්තා ස.ණ.ස කළුතර 34,ෆොන්සේකා පාර,කළුතර උතුර කේ/එල්/353 1960.09.19
38 සී/ස කටුකුරුන්ද දකුණ ස.ණ.ස කළුතර 23,දුම්රිය පල පාර,කටුකුරුනුද,කළුතර සි/690 1930.04.30
39 සී/ස බටහිර බෝම්බුවල තරුණ ස.ණ.ස කළුතර කිවුලවත්ත,බෝම්බුවල කේ/එල්/358 1961.01.31
40 සී/ස  බෝම්බුවල තරුණ ස.ණ.ස කළුතර කිවුලවත්ත,බෝම්බුවල කේ/676 1931.12.19
41 සී/ස ඉසුරු උයන ස.ණ.ස කළුතර ඉසුරු උයන 1 .කොලනිය,කළුතර බප/ක/96 1999.07.26
42 සී/ස දෙදියවල  ස.ණ.ස කළුතර දෙදියවල,වස්කඩුව කේ/334 1938.01.04
43 සී/ස සෙත්සිරි උයන ස.ණ.ස කළුතර 69,සෙත්සිරි උයන,මතුගම පාර,නාගොඩ,දොඩංගොඩ බප/ක/78 2001.03.28
44 සී/ස පොතුපිටිය උතුර ස.ණ.ස කළුතර උතුරු පොතුපිටිය,වාද්දුව සි/465 1941.03.07
45 සී/ස ගුණතිලක වත්ත ස.ණ.ස කළුතර ගල්ලස්ස පාර,නාගොඩ,දොඩංගොඩ කේ/682 1985.09.17
46 සී/ස ඇටවිල මහ හීනටියන්ගල ස.ණ.ස කළුතර කොළණිය හංදිය,කළුතර කේ/712 1986.07.16
47 සී/ර පනාපිටිය ස.ණ.ස කළුතර පුළුන්ගස් හන්දිය,පනාපිටිය,වස්කඩුව කේ/713 1986.07.16
48 සී/ස පරදූව ස.ණ.ස කළුතර පරදුව,දියගම කේ/792 1936.10.14
49 සී/ර කළුතර දේශාස්ත්‍ර ස.ණ.ස කළුතර 22/2,පීරිස් මාවත,කළුතර,උතුර කේ/එල්/270 1958.11.24
50 සී/ස  කිතුලාව ස.ණ.ස කළුතර කිතුලාව,කළුතර ,දකුණ බප/උප/ක/15 1995.04.15
51 සී/ස  බෝම්බුවල කුළඟණ  ස.ණ.ස කළුතර දෙදියවල,බෝම්බුවල සී/105 1938.12.05
52 සී/ස පොතුපිටිය ස.ණ.ස කළුතර ගාලු පාර,මැද පොතුපිටිය,වාද්දුව බප/ක/108 2003.08.25
53 සී/ස කළුතර නගර ස.ණ.ස කළුතර 315,ගාලු පාර,කළුතර දකුණ බප/ක/117 2005.02.25
54 සී/ස උග්ගල්බඩ ස.ණ.ස කළුතර නැදුන්ගස්හේන,උක්ගල්බඩ,කළුතර,උතුර බප/ක/135 2007.09.14
55 සී/ස ඈතගම ස.ණ.ස කළුතර ර්‍ශ්‍ර විජයාරාමය,ඈතගම,පයාගල බප/ක/157 2011.10.25
56 සී/ස මහහීනටියන්ගල ස.ණ.ස කළුතර සාමය මහහීනටියන්ගල,කළුතර,දකුණ බප/ක/159 2012.08.15
57 සී/ස මග්ගොන බටහිර කාන්තා බේරුවල මග්ගොන බටහිර, මග්ගොන සි/81 1933.04.30
58 සී/ස අළුත්ගම නගර සණස බේරුවල 231/1, ඩග්ලස් ගුණවර්ධන මාවත, අළුත්ගම බප/උප/ක/53 1998.10.02
59 සී/ස පොතුවිල සණස බේරුවල පොතුවිල, පයාගල ක/858 1987.04.09
60 සී/ස ඉඳුරුවේගොඩ සණස බේරුවල ඉඳුරුවේගොඩ, පයාගල කේ/එල්/425 1964.04.09
61 සී/ස වරාපිටිය එක්සත් සණස බේරුවල බෝගහ අසල, වරාපිටිය, දර්ගා නගරය ක/114
62 සී/ර පාලයන්ගොඩ වේරගල බේරුවල ඌනන්දගිරි විහාරස්ථානය, හෙට්ටිවිල, පයාගල ක/741 1986.07.25
63 සී/ස අංගොඩ මලේගොඩ සණස සමිතිය බේරුවල අංගොඩ, පයාගල බප/උප/ක/19 1995.06.28
64 සී/ස උතුරු පයාගල සණස බේරුවල නිල්මිණි ජයමාවත, පල්ලියවත්ත, පයාගල බප/උප/ක/13 1995.03.11
65 සී/ස කොටපිටිය සණස සමිතිය බේරුවල කොටපිටිය, දර්ගා නගරය ක/881 1988.03.11
66 සී/ස පාලයන්ගොඩ සණස බේරුවල පාලයන්ගොඩ, පයාගල ක/803 1931.03.12
67 සී/ස කටුකුරුඳගහලන්ද සණස බේරුවල කටුකුරුඳුගහලන්ද, පයාගල බප/ක/128 1006.12.26
68 සී/ස බේරුවල විසේස සේවක බේරුවල සමූපකාර මන්දිරය, බේරුවල ක/675 1984.12.05
69 සී/ස හල්කඳවිල දූවේගොඩ සණස බේරුවල හල්කඳවිල, පයාගල සි/612 1947.01.28
70 සී/ස මග්ගොන නැගෙනහිර කාන්තා සණස බේරුවල ශ්‍රීන් ලොජ්, මග්ගොන. සි/82 1936.04.30
71 සී/ස වරාපිටිය සණස බේරුවල බෝගහ අසල, වරාපිටිය, දර්ගා නගරය ක/686 1985.12.09
72 සී/ස කළුවාමෝදර එකමුතු සණස බේරුවල ශ්‍රී කල්‍යානාරාම පුරාණ විහාරය, ගාලු පාර, කළුවාමෝදර, අලුත්ගම. බප/ක/127 2006.09.01
73 සී/ර මග්ගොන සණස බේරුවල මග්ගොන සි/856 1931.07.01
74 සී/ස පොතුවිල නැගෙනහිර ගබඩාගොඩ සණස බේරුවල ගබඩාගොඩ, පොතුවිල, පයියාගල. ක/649 1981.01.05
75 සී/ස මොරගල්ල සණස බේරුවල ගාලුපාර, මොරගල්ල, බේරුවල ක/679 1985.07.23
76 සී/ස මුංහේන සණස බේරුවල පන්සල අසල, මුංහේන, මග්ගොන. ක/678 1985.07.10
77 සී/ස අබේපිටිය පිංහේන සණස බේරුවල පිංහේන, පාදාගොඩ, බේරුවල. බප/ක/100
78 සී/ස නාකන්දලගොඩ ශ්‍රී විමල සණස බේරුවල නාකන්දලගොඩ, දර්ගා නගරය. බප/ක/102
79 සී/ස කුඩා පයාගල සණස බේරුවල කුඩා පයාගල, පයාගල. සි/45 1933.03.16
80 සී/ස මග්ගොන අක්කරමලේ සණස බේරුවල අක්කරමලේ, මග්ගොන. බප/ක/130 2007.02.20
81 සී/ස පිනිදිය මුල්ල සණස බේරුවල 61/සී, 736  – පිනිදිමුල්ල, පයාගල. බප/ක/134 2007.08.22
82 සී/ස දියලගොඩ දකුණ සණස බේරුවල දියලගොඩ, මග්ගොන. සි/16 1932.04.29
83 සී/ස මස්සල සණස බේරුවල මස්සල, බේරුවල. බප/ක/138 2008.01.04
84 සී/ස බණ්ඩාරවත්ත සණස බේරුවල නො.05, බණ්ඩාරවත්ත, බේරුවල. බප/ක/162 2012.12.19
85 සී/ස දියලගොඩ  සණස බේරුවල දියලගොඩ, මග්ගොන. බප/ක/867 1987.07.05
86 සී/ස පහළ කරන්නාගොඩ ස.ණ.ස මදුරාවල පහළ කරන්නාගොඩ, වරකාගොඩ, නෑබඩ සී/309 2006.01.31
87 සී/ස ඉළිඹ ස.ණ.ස මදුරාවල ඉළිඹ, හොරණ බප/ක/98 2002.04.18
88 සී/ර නාහල්ල ස.ණ.ස මදුරාවල දේවානන්ද මාවත, නාහල්ල, නෑබඩ
89 සී/ර තලහිටිය ස.ණ.ස මදුරාවල තලහිටිය, යටවරහන්දිය සී/89 1933.08.21
90 සී/ස මදුරාවල ස.ණ.ස මදුරාවල ස.ණ.ස බැංකු කාර්යාලය, මදුරාවල, අඟුරුවාතොට
91 සී/ස කුරුඳුවත්ත සුජාතා කාන්තා ස.ණ.ස මදුරාවල කුරුඳුවත්ත, වරකාගොඩ කේ/එල්/348 1959.11.23
92 සී/ර පාතකඩ ස.ණ.ස මදුරාවල පාතකඩ, ගල්පාත කේ/එල්/107 1954.11.23
93 සී/ස යටවර ස.ණ.ස මදුරාවල යටවර හන්දිය, කළුතර දකුණ සී/88 1933.08.21
94 සී/ස වරකාගොඩ සුහද ස.ණ.ස මදුරාවල සුහද සමිති කාර්යාලය, වරකාගොඩ, නෑබඩ ක/696 1986.06.26
95 සී/ර ඉහළ කරන්නාගොඩ ස.ණ.ස මදුරාවල ඉහළ කරන්නාගොඩ, නෑබඩ, වරකාගොඩ ක/872 2007.05.31
96 සී/ස මදුරාවල සමගි ස.ණ.ස මදුරාවල මදුරාවල, අඟුරුවාතොට සී/308 1938.06.08
97 සී/ර බැල්ලපිටිය මාහේන ස.ණ.ස මදුරාවල මංගලසිරිපුර, බැල්ලපිටිය, හොරණ ක/873 1987.09.25
98 සී/ස පනාගොඩ ස.ණ.ස මදුරාවල පනාගොඩ හන්දිය, ගල්පාත ක/824 1986.11.27
99 සී/ර අඟුරුවාතොට ස.ණ.ස මදුරාවල අඟුරුවාතොට, මදුරාවල ක/806 1986.10.29
100 සී/ස මදුරාවල ප්‍රා.ලේ.නි ස.ණ.ස මදුරාවල ප්‍රාදේශීය මහ ලේකම් කාර්යාලය, මදුරාවල, අඟුරුවාතොට ක/1000 2006.10.31
101 සී/ස ගල්පාත ස.ණ.ස මදුරාවල ගල්පාත, කළුතර සි/36 1914.03.14
102 සී/ස රෙමුණ ස.ණ.ස මදුරාවල රෙමුණ, අඟුරුවාතොට කේ/එල්/208 2006.11.30
103 සී/ස කෙසෙල්හේනාව ස.ණ.ස මදුරාවල කූඩැල්ල, අඟුරුවාතොට කේ/එල්/308 1958.12.25
104 සී/ර කඳන ඉළිඹ ස.ණ.ස මදුරාවල ස.ණ.ස කාර්යාලය, ඉළිඹ, හොරණ ක/796 2006.12.31
105 සී/ර එලවැල්ල ස.ණ.ස මදුරාවල එලවැල්ල, බැල්ලපිටිය, හොරණ බප/උප/ක/18 1995.06.20
106 සී/ස කොටියාහේන පින්නකොලහේන ඒකාබද්ධ ස.ණ.ස සමිතිය මදුරාවල වල්විට, හොරණ බප/ක/131 2007.07.03
107 සී/ස කෙසෙල්හේනාව බටහිර ස.ණ.ස මදුරාවල කෙසෙල්හේනාව, දොඹගොඩ, හොරණ බප/ක/137 2008.01.02
108 සී/ස ඌරුගල නැගෙනහිර ස.ණ.ස සමිතිය ඉංගිරිය ඌරුගල, ඉංගිරිය කේ/එල්/120 1955.04.25
109 සී/ස කෝම්පේ ස.ණ.ස සමිතිය ඉංගිරිය කෝම්පේ, හඳපාන්ගොඩ කේ/එල්/11 1952.02.28
110 සී/ස කොටිගල කුරණ ස.ණ.ස සමිතිය ඉංගිරිය කොටිගල, හඳපාන්ගොඩ සි/886 1931.12.11
111 සී/ස හඳපාන්ගොඩ ස.ණ.ස සමිතිය ඉංගිරිය හඳපාන්ගොඩ සි/230 1937.04.24
112 සී/ස නම්බපාන ස.ණ.ස සමිතිය ඉංගිරිය නම්බපාන, ඉංගිරිය සි/252 1937.07.24
113 සී/ර බටුගම්පල ස.ණ.ස සමිතිය ඉංගිරිය බටුගම්පල, හඳපාන්ගොඩ සි/1696 1950.07.25
114 සී/ස හඳපාන්ගොඩ බටහිර ස.ණ.ස සමිතිය ඉංගිරිය කොස්හේන පාර, හඳපාන්ගොඩ කේ/එල්/02 1957.12.06
115 සී/ර දඹර ස.ණ.ස සමිතිය ඉංගිරිය දඹර, පහවල, මීවනපලාන ක/707 1956.07.15
116 සී/ස කැකුලදොල ස.ණ.ස සමිතිය ඉංගිරිය කැකුලාදොල, බටුගම්පල කේ/එල්/119 1955.04.25
117 සී/ස ගුරුගොඩ ස.ණ.ස සමිතිය ඉංගිරිය ගුරුගොඩ, පෝරුවදණ්ඩ කේ/එල්/385 1961.12.31
118 සී/ර පැලපිටිගොඩ ස.ණ.ස සමිතිය ඉංගිරිය හො/03 1992.12.10
119 සී/ස ගැටකොස්සාව ස.ණ.ස සමිතිය ඉංගිරිය ගැටකොස්සාව, හඳපාන්ගොඩ කේ/එල්/431 1963.12.26
120 සී/ස හඳපාන්ගොඩ නැ/ස.ණ.ස ඉංගිරිය පොල්හේන, තිරිගල, හඳපාන්ගොඩ ක/670 1983.06.06
121 සී/ස මෙනේරිගම ස.ණ.ස ඉංගිරිය මෙනේරිගම, හඳපාන්ගොඩ සි/437 1940.09.09
122 සී/ස හඳපාන්ගොඩ දකුණ ස.ණ.ස ඉංගිරිය පන්සල පාර, හඳපාන්ගොඩ කේ/එල්/182 1991.08.09
123 සී/ස හඳපාන්ගොඩ උතුර ස.ණ.ස ඉංගිරිය හඳපාන්ගොඩ කේ/එල්/138 1937.04.08
124 සී/ර රත්මල්ගොඩ ස.ණ.ස ඉංගිරිය රත්මල්ගොඩ, පෝරුවදණ්ඩ ක/705 1986.07.15
125 සී/ස  කැකුලලිය ජනපද ස.ණ.ස ඉංගිරිය කැකුලලිය, පෝරුවදණ්ඩ ක/776 1986.09.27
126 සී/ර කැකුලදොල නැ/ස.ණ.ස ඉංගිරිය 41/3, කැන්දගොල්ල, කැකුලදොල, බටුගම්පල බප/ක/111
127 සී/ස කොටිගල ස.ණ.ස සමිතිය ඉංගිරිය කොටිගල, හඳපාන්ගොඩ බප/ක/උප/8 1994.11.21
128 සී/ස දොඹගස්කන්ද ගොවිජනපද ස.ණ.ස ඉංගිරිය දොඹගස්කන්ද, ඉංගිරිය කේ/එල්/508 1965.05.07
129 සී/ස ඉමගිර මහ ඉංගිරිය ස.ණ.ස ඉංගිරිය මහ ඉංගිරිය, ඉංගිරිය ක/817ඒ 1986.11.18
130 සී/ර ඌරුගල මඩකඩ ස.ණ.ස ඉංගිරිය ඌරුගල, ඉංගිරිය කේ/699 1986.08.07
131 සී/ස මාපුටුගල ස.ණ.ස සමිතිය ඉංගිරිය ගර්ටන්වත්ත, මාපුටුගල, පෝරුවදණ්ඩ බප/ක/164 2013.09.23
132 සී/ස මගුරුවල ස.ණ.ස සමිතිය ඉංගිරිය මගුරුවල, පෝරුවදණ්ඩ බප/ක/167 2013.09.23
133 සී/ස බණ්ඩාරගම කඹුරුගොඩ ස.ණ.ස බණ්ඩාරගම නො 19,කඹුරුගොඩ,බණ්ඩාරගම ක/781 1986.9.26
134 සී/ර පිංවල වඳුරාමුල්ල ස.ණ.ස බණ්ඩාරගම 198,කිරිබේරිය පාර,වඳුරාමුල්ල ක429 1940.4.30
135 සී/ස මහබෙල්ලන ස.ණ.ස බණ්ඩාරගම මහබෙල්ලන,මහවත්ත,බණ්ඩාරගම සී/415 1927.7.19
136 සී/සවල්ගම නැගෙනහිර ස.ණ.ස බණ්ඩාරගම වල්ගම,බණ්ඩාරගම කේ/එල්/363 1961.5.24
137 සී/ස කිඳෙල්පිටිය බටහිර  ස.ණ.ස බණ්ඩාරගම කිදෙල්පිටිය හංදිය,වැල්මිල්ල හංදිය සී/440 1940.10.10
138 සී/ස රඹුක්කන කාන්තා ස.ණ.ස බණ්ඩාරගම රඹුක්කන,බණ්ඩාරගම කේ/එල්/14 1952.6.16
139 සී/ර නිවුඩාව ස.ණ.ස බණ්ඩාරගම 82,නිවුඩාවපාර,අරුක්ගොඩ,අළුබෝමුල්ල බප/උප/ක/27 1995.11.29
140 සී/ස මාදුපිටිය ස.ණ.ස බණ්ඩාරගම මාදුපිටිය,පානදුර කේ/එල්/168 1956.8.29
141 සී/ර කොළමැදිරිය ස.ණ.ස බණ්ඩාරගම කොළමැදිරිය,අළුත්පාර,බණ්ඩාරගම කේ/එල්/112 1955.2.2
142 සී/ස ගල්තුඩේ වෑවිට යටියන ස.ණ.ස බණ්ඩාරගම මහ විහාරය,ගල්තුඩේ,බණ්ඩාරගම ක/832 1986.11.27
143 සී/ස විදාගම ස.ණ.ස බණ්ඩාරගම 206 බී,මෛත්‍රි පාර,වීදාගම,බණ්ඩාරගම ක/875 1987.9.28
144 සී/ස කිදෙල්පිටිය නැගෙනහිර ස.ණ.ස බණ්ඩාරගම වැල්මිල්ල හංදිය කේ/එල්/201 1957.8.26
145 සී/ර කුඩා අරුක්ගොඩ ස.ණ.ස බණ්ඩාරගම 453 සී,කුඩා අරුක්ගොඩ,අළුබෝමුල්ල ක/852 1987.1.21
146 සී/ස අළුත්ගම මැදගම ස.ණ.ස බණ්ඩාරගම අළුත්ගම මැදගම ස.ණ.ස කාර්යාලය,අළුත්ගම කනිටු විදුහල,අළුත්ගම සී/132 1979.10.9
147 සී/ස රඹුක්කන  ස.ණ.ස බණ්ඩාරගම රඹුක්කන,බණ්ඩාරගම ක/827 1986.11.27
148 සී/ස බණ්ඩාරගම නගර ව්‍යාපාරිකයින්ගේ ස.ණ.ස බණ්ඩාරගම 7/47,හොරණ පාර,පොල්වත්ත,බණ්ඩාරගම බ/2 1992.4.1
149 සී/ස පමුණුගම ඉඹුල්ලිහ ස.ණ.ස බණ්ඩාරගම දියකඩිත්ත වත්ත,හොරණ පාර,අළුබෝමුල්ල සී/145 1934.4.30
150 සී/ස ගම්මන්පිල ස.ණ.ස බණ්ඩාරගම ගම්මන්පිල ,බණ්ඩාරගම ක/743 1986.7.28
151 සී/ස අළුබෝමුල්ල දකුණ ස.ණ.ස බණ්ඩාරගම 400 ඒ,ස.ණ.ස ගොඩනැගිල්ල,ගංගාරාම පාර,අළුබෝමුල්ල ක/672 1984.2.27
152 සී/ස රයිගම ස.ණ.ස බණ්ඩාරගම රයිගම,බණ්ඩාරගම ක/779 1986.9.26
153 සී/ස මහවිල ස.ණ.ස බණ්ඩාරගම 130/1,හොරණ පාර,මහවිල ක/865 1987.7.13
154 සී/ස බමුණුමුල්ල  ස.ණ.ස බණ්ඩාරගම බමුණුමුල්ල ,බණ්ඩාරගම ක/826 1986.11.27
155 සී/ස අළුබෝමුල්ල බටදොඹතුඩුව  ස.ණ.ස බණ්ඩාරගම 237,මහ ගෙදර වත්ත,අළුබෝමුල්ල බප/උප/ක/14 1995.4.4
156 සී/ස බණ්ඩාරගම ප්‍රා.දේ.නි ස.ණ.ස බණ්ඩාරගම බණ්ඩාරගම ප්‍රා.ලේ.කාර්යාලය,බණ්ඩාරගම බ/5 1993.12.31
157 සී/ස මහ අළුබෝමුල්ල මධ්‍යම  ස.ණ.ස බණ්ඩාරගම මධ්‍යම අළුබෝමුල්ල ස.ණ.ස ගොඩනැගිල්ල,බණ්ඩාරගම කේ/එල්/333 1994.9.11
158 සී/ස අළුබෝමුල්ල උතුර  ස.ණ.ස බණ්ඩාරගම 70ඒ,අරියවත්ත,අළුබෝමුල්ල,බණ්ඩාරගම ක/877 1987.10.28
159 සී/ස කොතලාවල රසුල ස.ණ.ස බණ්ඩාරගම කුඹුක පාර,කොතලාවල,බණ්ඩාරගම බප/ක/71 2000.1.21
160 සී/ස බටහිර වල්ගම ස.ණ.ස බණ්ඩාරගම මෛත්‍රි මාවත,වල්ගම,වැල්මිල්ල හංදිය බප/ක/124 2006.5.15
161 සී/ස හේන්ගොඩ  ස.ණ.ස බණ්ඩාරගම හේනේගොඩ,බණ්ඩාරගම කේ/එල්/414 1963.6.3
162 සී/ස රයිගම දකුණ පතහවත්ත ස.ණ.ස බණ්ඩාරගම 68ඒ,රයිගම් තුඩුව,බණ්ඩාරගම බප/ක/169 2015.9.16
163 සී/ස රඹුක්කන එකමුතු ස.ණ.ස බණ්ඩාරගම සංඝමිත්තා ආරාමය.සංඝමිත්තා මාවත,රඹුක්කන,බණ්ඩාරගම බප/ක/124
164 සී/ස අරුක්ගොඩ සමුපකාර සමිතිය බණ්ඩාරගම 557,දංකැටිය වත්ත,කුඩා අරුක්ගොඩ,අළුබෝමුල්ල බප/ක/174 2016.12.30
165 සී/ස පැල්පොල ස.ණ.ස සමිතිය බණ්ඩාරගම පැල්පොල,පරගස්තොට ක/963 1991.02.29
166 සී/ස යාලගල වෙනිවැල්පිටිය ස.ණ.ස සමිතිය බණ්ඩාරගම වෙනිවැල්පිටිය,යාලගල,හල්තොට ක/793 1986.10.14
167 සී/ස හල්තොට ස.ණ.ස සමිතිය බණ්ඩාරගම ෆොන්සේකා පාර,හල්තොට ක/833 1986.11.27
168 සී/ස ගුංගමුව ස.ණ.ස සමිතිය බණ්ඩාරගම බැල්ලන්තුඩාව,බණ්ඩාරගම ක/795 1980.10.14
169 සී/ස පරගස්තොට ස.ණ.ස සමිතිය බණ්ඩාරගම පරගස්තොට ක/841 1986.12.17
170 සී/ර කැන්නන්තුඩාව  ස.ණ.ස සමිතිය බණ්ඩාරගම කැන්නන්තුඩාව,හල්තොට ක/742 1986.07.28
171 සී/ර අරකාගොඩ  ස.ණ.ස සමිතිය බණ්ඩාරගම අරකාගොඩ,මිල්ලනිය ක/840 1986.12.17
172 සී/ස මාදම්පේ ස.ණ.ස සමිතිය බණ්ඩාරගම මාදම්පේ,හල්තොට ක/683 1985.10.20
173 සී/ස මිල්ලනිය ධර්මවිජය ස.ණ.ස සමිතිය බණ්ඩාරගම ශ්‍රී දේවරක්ෂිතාරාමය,මිල්ලනිය ක/674 1984.09.03
174 සී/ර බටගොඩ ස.ණ.ස සමිතිය බණ්ඩාරගම බටගොඩ,ගල්පාත ක/959 1981.02.18
175 සී/ර ඉඹුලහේන ස.ණ.ස සමිතිය බණ්ඩාරගම ඉඹුලහේන,පරගස්තොට බ/03 1992.12.21
176 සී/ර පනාපෙ කැටගොඩ ස.ණ.ස සමිතිය බණ්ඩාරගම ග්‍රාම සංවර්ධන සමිති ශාලාව,මිල්ලනිය කේ/එල්/147 1955.12.10
177 සී/ස මිල්ලනිය ප්‍රා.ලේ.ග්‍රා.නි ස.ණ.ස සමිතිය බණ්ඩාරගම මිල්ලනිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය,මිල්ලනිය බප/ක/96
178 සී/ස ලබුගම පෙතිගමුව ස.ණ.ස සමිතිය බණ්ඩාරගම ලබුගම,හල්තොට ක/778 1986.09.26
179 සී/ස මිල්ලනිය වත්ත ස.ණ.ස සමිතිය බණ්ඩාරගම 201,2අදියරය,මිල්ලනිය වත්ත,පරගස්තොට බප/ක/173 2016.12.06
180 සී/ස දොඩංගොඩ නැගෙනහිර ස.ණ.ස මතුගම දික්හේන,දොඩංගොඩ සී/169 1934.12.15
181 සී/ස දොඩංගොඩ හොරගස්මුල්ල ස.ණ.ස මතුගම හොරගස්මුල්ල,දොඩංගොඩ කේ/එල්/510 1968.12.5
182 සී/ස තුඩුගල ස.ණ.ස මතුගම තුඩුගල,දොඩංගොඩ සී/116 1969.1.31
183 සී/ස යටදොලවත්ත ස.ණ.ස මතුගම කළුතර පාර,යටදොලවත්ත,මතුගම කේ/එල්/191 1957.3.5
184 සී/ස කටුගහහේන දියගල ස.ණ.ස මතුගම කටුගහහේන,නවුන්තුඩුව,අගලවත්ත පාර බප/ක/70 2000.1.26
185 සී/ස වෑත්තෑව ස.ණ.ස මතුගම වෑත්තෑව,මතුගම සී/422 1944.4.29
186 සී/ස වලගෙදර ස.ණ.ස මතුගම පැපොල්ගහවත්ත,වලගෙදර සී/99 1933.10.30
187 සී/ස අළුත්ගම්ගොඩ නවුන්තුඩුව  ස.ණ.ස මතුගම අළුත්ගම්ගොඩ,නවුන්තුඩුව ක/725 1986.7.22
188 සී/ර හේනෙගම නාරවිල ස.ණ.ස මතුගම නාරවිල,මතුගම ක/723 1986.7.22
189 සී/ස කීරන්තිඩිය ස.ණ.ස මතුගම කීරන්තිඩිය,නවුන්තුඩුව ක/871 1987.9.4
190 සී/ස සිරිකඳුර ස.ණ.ස මතුගම සිරිකඳුර පාර,නව ජනපදය,මතුගම ක/987 1991.7.4
191 සී/ස වැලිපැන්න ස.ණ.ස මතුගම පාසල් හන්දිය,වැලිපැන්න ක/736 1986.7.22
192 සී/ස පුස්සලමුල්ල ස.ණ.ස මතුගම පුස්සලමුල්ල,කාලවිල,කීරන්තිඩිය ක/884 1988.4.25
193 සී/ස ඇලදූව  ස.ණ.ස මතුගම ඇලදූව,පයාගල ක/766 1986.9.16
194 සී/ස ඕවිටිගල බදුගම ස.ණ.ස මතුගම ඕවිටිගල,මතුගම සී/1511 1944.5.13
195 සී/ස කළුතර බෝපිටිය ස.ණ.ස මතුගම බෝපිටිය,මතුගම සී/74 1933.4.17
196 සී/ස ලෙව්වන්දූව නැගෙනහිර ස.ණ.ස මතුගම ලෙව්වන්දූව,වැලිපැන්න ක/761 1986.9.16
197 සී/ස පාන්තිය ස.ණ.ස මතුගම වැලිමානාන,පාන්තිය,මතුගම ක/786 1986.10.14
198 සී/ස ඉදිගස්තුඩුව ස.ණ.ස මතුගම ඉදිගස්තුඩුව,මීගම,දර්ගානගරය සී/757 1986.9.16
199 සී/ස වඩුගම නෑහින්න ස.ණ.ස මතුගම වඩුගම,නෑහින්න සී/100 1933.10.30
200 සී/ස ඕවිටිගල ස.ණ.ස මතුගම ඕවිටිගල,මතුගම සී/61 1933.4.10
201 සී/ස බදුගම නව නගර ස.ණ.ස මතුගම නව නගරය,බදුගම,මතුගම බප/උප/ක/23 1995.10.19
202 සී/ස දොඩංගොඩ දෙමටගහවත්ත ස.ණ.ස මතුගම දෙමටගහවත්ත,දොඩංගොඩ කේ/එල්/337 1959.7.20
203 සී/ර දොඩංගොඩ බටහිර ස.ණ.ස මතුගම මහගොඩ,දොඩංගොඩ ක/878 1987.11.2
204 සී/ර තෙබුවන ස.ණ.ස මතුගම 119,කෙලින්විදිය,තෙඹුවන ක/1004 1991.12.18
205 සී/ස කොලෑහැකඩ බටහිර ස.ණ.ස මතුගම කොලෑහැකඩ,නවුන්තුඩුව බප/ක/104 2002.12.18
206 සී/ස ලෙව්වන්දූව බටහිර ස.ණ.ස මතුගම ලෙව්වන්දූව,වැලිපැන්න කේ/එල්/195 1957.3.11
207 සී/ස පේරගස් හංදිය ස.ණ.ස මතුගම හොරවල,වැලිපැන්න සී/212 1937.1.26
208 සී/ස මතුගම ස.ණ.ස මතුගම 255,කළුතර පාර,පාන්තිය,මතුගම සී/40 1933.11.30
209 සී/ර තුඩුගල කාන්තා ස.ණ.ස මතුගම තුඩුගල,දොඩංගොඩ කේ/එල්/499 1964.12.15
210 සී/ස පහළ නෑබඩ ස.ණ.ස මතුගම අංක 9,රජයේ නිවාස,පහළ නෑබඩ,නෑබඩ සි/354 1943.05.10
211 සී/ර උතුරු දොඩංගොඩ ස.ණ.ස මතුගම හීනගස්මානාන,දොඩංගොඩ කේ/එල්/374 1961.11.11
212 සී/ර සපුගහවත්ත ස.ණ.ස මතුගම සපුගහවත්ත,දොඩංගොඩ ක/746 1986.08.06
213 සී/ස හොරවල ස.ණ.ස මතුගම කටුවාලගොඩ,වැලිපැන්න ක/288 1925.06.25
214 සී/ස ගුරුදල ස.ණ.ස මතුගම ගුරුදල,මතුගම බප/ක/156 2011.04.04
215 සී/ර කරම්පෑතර ස.ණ.ස මතුගම ගොරකදූව,බෝපිටිය,මතුගම ක/785 1986.10.14
216 සී/ස ඉද්දගොඩ එකමුතු ස.ණ.ස මතුගම රන්වලාගලකන්ද පාර,ඉද්දගොඩ,මතුගම බප/ක/160 2012.10.03
217 සී/ස ඉහළ නෑබඩ ස.ණ.ස මතුගම 425,මතුගම පාර,නෑබඩ
218 සී/ස සහන ශක්ති කාන්තා සමුපකාර සමිතිය මතුගම කජු දූව,දොඩංගොඩ බප/ක/170 2015.11.11
219 සී/ස මනාන ස.ණ.ස මතුගම කොට්ටයා හේන පාර,මානාන,නෑබඩ බප/ක/172 2016.05.11
220 සී/ස වාද්දුව කුළඟණ ස.ණ.ස පානදුර 02,වෙරළ පාර,වාද්දුව සී/339 1939.01.10
221 සී/ර මාලමුල්ල ස.ණ.ස පානදුර මාලමුල්ල,අළුබෝමුල්ල ක/794 1986.06.05
222 සී/ස බටහිර මහ වාද්දුව ස.ණ.ස පානදුර වෙරළ පාර,පානදුර සී/262 1937.11.05
223 සී/ස කළුදෑවල ස.ණ.ස පානදුර 302,සමඟි මාවත,පානදුර කේ/එල්/206 1957.08.15
224 සී/ර නැගෙනහිර මහ වාද්දුව ස.ණ.ස පානදුර සෝබින මාවත,නැගෙනහිර මහ වාද්දුව,වාද්දුව කේ/එල්/409 1963.01.28
225 සී/ස වෑකඩ මධ්‍යම ස.ණ.ස පානදුර ශ්‍රී සුගතනන්ද මාවත ,වෑකඩ ,පානදුර කේ/එල්/361 1961.03.23
226 සී/ස කන්දඋඩවත්ත ස.ණ.ස පානදුර 44,කන්ද උඩවත්ත,මෑලැගම,වාද්දුව බප/ක/69 1999.07.26
227 සී/ස පානදුර නගර ස.ණ.ස බැංකුව පානදුර 15,දුම්රිය පල පාර,පානදුර ක/980 1993.03.24
228 සී/ස කෙසෙල්වත්ත ස.ණ.ස පානදුර ශ්‍රියා මාවත,කෙසෙල්වත්ත,පානදුර සි/1600 1934.03.23
229 සී/ස වෑකඩ නැගෙනහිර ස.ණ.ස පානදුර හොරණ පාර වෑකඩ,පානදුර සී/54 1933.03.30
230 සී/ස වලාන ස.ණ.ස පානදුර 05,වලාන ,පානදුර කේ/එල්/122 1955.05.17
231 සී/ස මොල්ලිගොඩ මධ්‍යම ස.ණ.ස පානදුර පිරිවෙන පාර,මොල්ලිගොඩ,වාද්දුව සී/120 1934.03.24
232 සී/ස තන්තිරිමුල්ල ස.ණ.ස පානදුර කුසුම් සිරි-හිරණ පාර,තන්තිරිමුල්ල ,පානදුර ක/820 1986.09.19
233 සී/ර බෙක්කේගම ස.ණ.ස පානදුර අම්බලන්දූව පාර,බෙක්කේගම ,පානදුර ක/800 1986.10.22
234 සී/ස වෑකඩ බටහිර ස.ණ.ස පානදුර 81,හොරණ පාර,වෑකඩ,පානදුර ක/850 1987.02.28
235 සී/ර ගොරකාන ස.ණ.ස පානදුර ධම්මානන්ද මාවත,ගොරකාන ,මොරටුව ක/819 1986.11.21
236 සී/ර පරත්ත ස.ණ.ස පානදුර 06,කන්දවිහාර පාර,පරත්ත,කෙසෙල්වත්ත බප/ක/80 2001.03.19
237 සී/ස වලපල ස.ණ.ස පානදුර 83,ඩයස් පෙදෙස,වලපල ක/930 1990.06.25
238 සී/ස වාද්දුව නගර ස.ණ.ස පානදුර ගාලු පාර,වාද්දුව ක/642 1977.08.23
239 සී/ස හිරණ ස.ණ.ස පානදුර හිරණ,පානදුර ක/430 1927.09.07
240 සී/ස දිබ්බැද්ද ස.ණ.ස පානදුර දිබ්බැද්ද,පානදුර සී/1679 1949.12.30
241 සී/ස මොරවින්න ස.ණ.ස පානදුර 360,කවිරාජ මාවත,මොරවින්න,පානදුර ක/868 1986.09.16
242 සී/ස හොරේතුඩුව ස.ණ.ස පානදුර හොරේතුඩුව,මොරටුව ක/844 1986.09.16
243 සී/ස පුංචිදෙනිය ස.ණ.ස පානදුර පාසල් මාවත,කුරුප්පුමුල්ල,පානදුර ක/52 1997.09.24
244 සී/ර පල්ලිමුල්ල ගොරකපල ස.ණ.ස පානදුර 301,ගාලු පාර,ගොරකපල පානදුර බප/උප/ක/51 1997.08.21
245 සී/ස තල්පිටිය මධ්‍යම ස.ණ.ස පානදුර තල්පිටිය,පානදුර බ/58 1998.10.02
246 සී/ස ගල්තුඩේ ස.ණ.ස පානදුර 237,ඉඳිගහ,තොටුපල පාර,පානදුර බප/ක/75 2000.05.26
247 සී/ස උඩහමුල්ල ස.ණ.ස පානදුර 195,සෝමානන්ද මාවත,ගඟුල,පානදුර බප/ක/115 2004.09.22
248 සී/ස කිරිබේරිය ස.ණ.ස පානදුර අංක391/F/01″නුගගහවත්ත,කිරිබේරිය,පානදුර බප/ක/132 2007.07.03
249 සී/ස උතුරු තල්පිටිය ස.ණ.ස පානදුර 86,මැද පාර,උතුරු තල්පිටිය ක/979
250 සී/ස හබරලගහලන්ද ස.ණ.ස පානදුර 34,එල්.ආර්.ඩී.හබරලගහලන්ද පාර,වාද්දුව බප/ක/144 2008.09.06
251 සී/ස පානදුර මධ්‍යම සමුපකාර බැංකුව පානදුර 24,ගුණානන්ද පාර,පානදුර කේ/එල්/166 1956.08.03
252 සී/ස මෑලැගම ස.ණ.ස පානදුර 28,තිලකමධු-මොරොන්තුඩුව පාර,මෑලැගම,වාද්දුව බප/ක/144 2008.09.06
253 සී/ස සරික්කාලමුල්ල ස.ණ.ස පානදුර තක්සලා පාර,සරික්කාලමුල්ල,බණ්ඩාරගම කේ/එල්/405
254 සී/ස පිංවත්ත ශ්‍රී සුගතඥාන ස.ණ.ස පානදුර 06,උපෝසථාරාම පාර,පිංවත්ත,පානදුර බප/ක/149 2009.05.29
255 සී/ස නල්ලුරුව ස.ණ.ස පානදුර නල්ලුරුව.පානදුර සි/1019 1941.05.10
256 සී/ස කුරුප්පු මුල්ල ස.ණ.ස පානදුර ප්‍රජා ශාලාව,මානෙල් මාවත,කුරුප්පු මුල්ල බප/ක/ 2017.07.27
257 සී/ස හාන්දුපැල්පොළ ස.ණ.ස හොරණ 73,හාන්දුපැල්පොල,කුඩා උඩුව ක/914 1996.02.12
258 සී/ස මූණගම ස.ණ.ස හොරණ රත්නපුර පාර,මුණගම,හොරණ ක/783 1989.10.04
259 සී/ස පොකුණුවිට ස.ණ.ස හොරණ 42,පානදුර පාර,පොකුනුවිට ක/703 1988.07.15
260 සී/ර  කහටපිටිය කනන්විල ස.ණ.ස හොරණ 137 ,4වන පටුමග ,පන්නිල ක/952 1990.11.19
261 සී/ර කුඹුක ස.ණ.ස හොරණ මංජුලා,කුඹුක,ගෝනපල ක/750 1986.09.16
262 සී/ස උතුරු උඩුව ස.ණ.ස හොරණ උතුරු උඩුව,කුඩා උඩුව කේ/එල්204 1956.09.15
263 සී/ස හොරණ දකුණ ස.ණ.ස හොරණ ඉසිපතානාරාම පාර,වෑවල,හොරණ ක/704 1986.07.15
264 සී/ස අරමනාගොල්ල කබල්ලාගොඩ ස.ණ.ස හොරණ රේඛා,අරමනාගොල්ල,කබල්ලාගොඩ ක/989 1991.07.12
265 සී/ස දික්හේනපුර නිවාස යෝජනා ක්‍රමය ස.ණ.ස හොරණ 290,24 පටුමග,11 අදියර,දික්හේනපුර,හොරණ බප/උප/ක43 1997.05.12
266 සී/ර තලගල බටහිර ස.ණ.ස හොරණ කොස්ගහ කුඹුර,තලගල,ගෝනපල හංදිය කේ/එල්/430 1963.12.31
267 සී/ර නර්තනගල ස.ණ.ස හොරණ 12,දෙවන අදියර,නර්තනගල හො/02 1992.11.18
268 සී/ස තලගල නැගෙනහිර ස.ණ.ස හොරණ තලගල,ගෝනපල හංදිය සී/712 1950.10.16
269 සී/ස වැල්මිල්ල ස.ණ.ස හොරණ වැල්මිල්ල ,වැල්මිල්ල හංදිය බප/උප/ක/55 1998.02.11
270 සී/ස මාරගහහේන දකුණු උඩුව කුඩා උඩුව ස.ණ.ස හොරණ දකුණු උඩුව,කුඩා උඩුව ක/687 1985.12.09
271 සී/ස තලගල උතුර ස.ණ.ස හොරණ 445 බි,තලගල,කිරිවත්තුඩුව බප/ක/136 2007.10.17
272 සී/ස ඉහළ මිල්ලෑව ස.ණ.ස හොරණ මිරිස්වත්ත,ඉහළ මිල්ලෑව ක/775 1986.10.21
273 සී/ස මිල්ලෑව ස.ණ.ස හොරණ මිල්ලෑව කේ/එල්/199
274 සී/ස ධම්මානන්ද ස.ණ.ස හොරණ 83ඒ,ධම්මානන්ද පෙදෙස බප/ක/118
275 සී/ර බටුවිට ස.ණ.ස හොරණ බටුවිට ,ගෝනපල හංදිය න/770 1986.09.23
276 සී/ස හොරණ ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලීය ස.ණ.ස හොරණ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය,හොරණ බප/ක/158 2012.06.27
277 සී/ස හාලපිටිය ස.ණ.ස හොරණ 495,ජය මාවත,හාලපිටිය,වැල්මිල්ල හංදිය බප/ක/165 2013.09.30
278 සී/ස ඔලබොඩුව දකුණ ස.ණ.ස හොරණ 194/1,ජාතික තරුණ සේවා මාවත,ඔලබොඩුව,ගෝනපල බප/ක/166 2013.10.17
279 සී/ර  කහටපිටිය පන්විල ස.ණ.ස හොරණ 137 ,4වන පටුමග ,පන්නිල බප/ක/952 1990.11.19
280 සී/ස කුඩලිගම ස.ණ.ස බුලත්සිංහල කුඩලිගම,නෑබොඩ සී/128 1934.01.23
281 සී/ස උතුරු මහගම ස.ණ.ස බුලත්සිංහල දෙමෝදර වත්ත,මහගම සී/64 1932.10.31
282 සී/ර ඉහළ නාරගල ස.ණ.ස බුලත්සිංහල ඉහළ නාරගල,ගෝවින්න ක/773 1986.09.23
283 සී/ස ගංගොඩවත්ත ස.ණ.ස බුලත්සිංහල පොලේගොඩ,මහගම ක/562 1973.02.26
284 සී/ස දකුණු මහගම කුළඟණ ස.ණ.ස බුලත්සිංහල පොලේගොඩ,මහගම සී/757 1930.11.30
285 සී/ස කල්ළුමලේ වතු සේවක ස.ණ.ස බුලත්සිංහල කල්ළුමලේවත්ත,බුලත්සිංහල බප/ක/61 1998.11.20
286 සි/ර කොබවක ස.ණ.ස බුලත්සිංහල කොබවක,බුලත්සිංහල ක/718 1986.07.22
287 සී/ස පහල නාරගල දේවමුල්ල ස.ණ.ස බුලත්සිංහල පහල නාරගල,ගෝවින්න සී/488 1941.04.30
288 සී/ර ගෝවින්න ස.ණ.ස බුලත්සිංහල වෙරළුගස්තොටුපල පාර,ගෝවින්න ක/816 1986.11.18
289 සී/ර බුලත්සිංහල දකුණ ස.ණ.ස බුලත්සිංහල බුලත්සිංහල දකුණ,බුලත්සිංහල ක/777 1986.09.26
290 සි/ර  යටගම්පිටිය ස.ණ.ස බුලත්සිංහල යටගම්පිටිය,බුලත්සිංහල ක/814 1986.11.10
291 සී/ස අමරගෙදර ස.ණ.ස බුලත්සිංහල අමරගෙදර,බුලත්සිංහල කේ/එල්/227 1958.06.26
292 සී/ස පහල වෙල්ගම අතුර ස.ණ.ස බුලත්සිංහල අතුර,බුලත්සිංහල ක/863 1987.07.01
293 සී/ස ඉම්ම්ල්ල ස.ණ.ස බුලත්සිංහල ඉම්මිල්ල,මතුගම කේ/එල්/17 1952.08.11
294 සී/ස දියකඩුව ගැමුණු ස.ණ.ස බුලත්සිංහල දියකඩුව,මහගම බප/ක/97 2002.05.29
295 සී/ස උතුරු මහගම කුළඟණ ස.ණ.ස බුලත්සිංහල උතුරු මහගම,මහගම සී/32 1932.10.31
296 සී/ස උදටියාවල ස.ණ.ස බුලත්සිංහල පොලේගොඩ,මහගම ක/326 1958.12.31
297 සී/ස මහගම ස.ණ.ස බුලත්සිංහල පොලේගොඩ,මහගම කේ/එල්/407 1962.10.22
298 සි/ස දියකඩුව ස.ණ.ස බුලත්සිංහල දියකඩුව,මහගම කේ/එල්/367 1961.08.30
299 සී/ස අක්ස්වැලි වතු සේවක ස.ණ.ස බුලත්සිංහල මෝල්කාව හන්දිය,මෝල්කාව බු/03 1992.11.23
300 සී/ර රැටියල ස.ණ.ස බුලත්සිංහල රැටියල,ගෝවින්න බු/02 1992.10.26
301 සී/ස හල්වතුර ඉසුරු ස.ණ.ස බුලත්සිංහල හල්වතුර ,බුලත්සිංහල බප/ක/109 2003.08.05
302 සී/ස බෝතලේගම ස.ණ.ස බුලත්සිංහල බෝතලේගම,බුලත්සිංහල ක/771 1986.09.23
303 සී/ර දිවලකඩ ස.ණ.ස බුලත්සිංහල දිවලකඩ,බුලත්සිංහල බු/05 1993.02.18
304 සී/ස මෝල්කාව පරගොඩ ස.ණ.ස බුලත්සිංහල ක/728
305 සී/ස යහලවත්ත බෝතලේගංගොඩ ස.ණ.ස බුලත්සිංහල බෝතලේගම,බුලත්සිංහල බප/ක/161 2012.12.03
306 සී/ර මාකස්වත්ත ස.ණ.ස අගලවත්ත මාකස්වත්ත,අගලවත්ත ක/690 1986.06.26
307 සී/ස ඕමන්ත ස.ණ.ස අගලවත්ත ඕමන්ත,අගලවත්ත ක/734 1986.07.22
308 සී/ස පින්නගොඩ ස.ණ.ස අගලවත්ත පින්නගොඩ,අගලවත්ත ක/721 1986.06.08
309 සී/ර කළුපහන ස.ණ.ස අගලවත්ත මහ කළුපහන,මතුගම ක/735 1986.07.22
310 සී/ර තිනියාවල ස.ණ.ස අගලවත්ත තිනියාවල ක/829 1986.11.27
311 සී/ස පිඹුර නැගෙනහිර ස.ණ.ස අගලවත්ත පිඹුර,අගලවත්ත ක/789 1986.10.14
312 සී/ර  ලත්පඳුර ස.ණ.ස අගලවත්ත තුඹගල්ල,බෙල්ලන ක/722 1986.07.22
313 සී/ස මිදලන අළුත්ගම ස.ණ.ස අගලවත්ත මිදලන,මොරපිටිය,බෙල්ලන ක/258 1934.06.16
314 සී/ස බෙල්ලන නැගෙනහිර ස.ණ.ස අගලවත්ත බෙල්ලන ක/799 1986.10.22
315 සී/ර හැඩිගල්ල ජනපද ස.ණ.ස අගලවත්ත වේවැල්කැටිය ,පන්සල පාර,හැඩිගල්ල ජනපදය ක/738 1986.07.22
316 සී/ර කිරිමැටියාවල බොරළුගොඩ ස.ණ.ස අගලවත්ත කිරිමැටියාවල,හැඩිගල්ල ජනපද ක/810 1986.10.29
317 සී/ර පොල්ගම්පල ස.ණ.ස අගලවත්ත පල්ලිගොඩ,පොල්ගම්පල සී/62 1933.04.03
318 සී/ස දිග්ගොඩ ස.ණ.ස අගලවත්ත දිග්ගොඩ,බඳුරලිය බප/උප/ක/33 1996.04.08
319 සී/ස දාපිලිගොඩ ස.ණ.ස අගලවත්ත දාපිලිගොඩ,අගලවත්ත ක/688 1986.03.21
320 සී/ස අගලවත්ත රබර් පර්යේෂණායතන ස.ණ.ස අගලවත්ත ඩාර්ටන්ෆිල්ඩ්,අගලවත්ත කේ/එල්/507 1967.11.19
321 සි/ස ගිරිකොළ ස.ණ.ස අගලවත්ත ගිරිකොල,අගලවත්ත සී/590 1929.10.21
322 සී/ස හෑලඹ ස.ණ.ස අගලවත්ත හැලඹ,අගලවත්ත බප/ක/79 2001.03.13
323 සී/ස අගලවත්ත වි.සේ.ස සේවක ස.ණ.ස අගලවත්ත ලියන ගෙදර අගලවත්ත ක/681 1985.09.22
324 සී/ර වඳුරබ්බ ස.ණ.ස අගලවත්ත ඩාර්ටන්ෆිල්ඩ් පාර,වඳුරබ්බ,අගලවත්ත බප/ක/73 2000.03.31
325 සී/ස කළුගල ස.ණ.ස අගලවත්ත කළුගල,ගුරුළුබැද්ද බප/ක/141 2008.02.25
326 සී/ර පැලවත්ත නැගෙනහිර ස.ණ.ස අගලවත්ත පැලවත්ත,නැගෙනහිර පැලවත්ත ක/859 1987.05.21
327 සී/ස රත්මලේ එකමුතු ස.ණ.ස අගලවත්ත පොල්වත්තේවෙල,රත්මලේ,පොල්ගම්පල ක/951 1190.11.14
328 සී/ස අත්වැල්තොට ස.ණ.ස අගලවත්ත අත්වැල්තොට,මොරපිටිය බප/ක/154 2009.12.18
329 සී/ර කුරුපිට ස.ණ.ස අගලවත්ත පොල්ගම්පල කේ/720 1958.05.24
330 සී/ස ගම්මන කරපාගල ස.ණ.ස අගලවත්ත ගොරකදූව,යගිරල ක/694 1986.6.26
331 සී/ස  යට්ටපාත සිංහරාජ උද්‍යානයේ ස.ණ.ස අගලවත්ත යට්ටපාත ක/751 1986.8.13
332 සී/ස මිගහතැන්න ස.ණ.ස අගලවත්ත මිගහතැන්න ක/730 1986.7.22
333 සී/ස බෝතලාව ස.ණ.ස අගලවත්ත කුම්භදූව,මිගහතැන්න ක/691 1986.6.26
334 සී/ස  පහළ හෙවෙස්ස ස.ණ.ස අගලවත්ත පහළ හෙවෙස්ස,මතුගම හරහා ක/724 1986.7.22
335 සී/ර හල්වල ස.ණ.ස අගලවත්ත මතුගම හරහා,හල්වල සී/352 1939.2.16
336 සී/ර මාකලන්දාව මගුරුමස්විල ස.ණ.ස අගලවත්ත මාකලන්දාව,වලල්ලාවිට ක/759 1986.9.16
337 සී/ස පරෙයිගම ස.ණ.ස අගලවත්ත කුඩා මතුගම,පරෙයිගම ක/855 1987.2.27
338 සි/ර පරෙයිගම ස.ණ.ස අගලවත්ත පහළවෙළ,පරෙයිගම සී/412 1940.3.28
339 සී/ර ගලතර ස.ණ.ස අගලවත්ත ගලතර,ඉත්තෑපාන ජී/73 1942.4.20
340 සී/ර පැලවත්ත බටහිර ස.ණ.ස අගලවත්ත පැලවත්ත සී/854 1987.2.23
341 සී/ස පන්නිල ස.ණ.ස අගලවත්ත පන්නිල,ඉත්තෑපාන,මතුගම හරහා වැලිපැන්න ක/693 1986.6.26
342 සී/ස ඉත්තෑපාන එකමුතු ස.ණ.ස අගලවත්ත අත්තදස්සී මාවත,ඉත්තෑපාන ක/113 2004.2.25
343 සී/ස ඌරගොඩ ස.ණ.ස අගලවත්ත ඌරගොඩ,වැලිපැන්න ක/726 1986.7.22
344 සී/ස යකුපිටිය ස.ණ.ස. අගලවත්ත යකු පිටිය ,මතුගම බප/ක67 1999.03.29
345 සී/ස පැල්පොල ස.ණ.ස සමිතිය මිල්ලනිය පැල්පොල,පරගස්තොට ක/963 1991.02.29
346 සී/ස යාලගල වෙනිවැල්පිටිය ස.ණ.ස සමිතිය මිල්ලනිය වෙනිවැල්පිටිය,යාලගල,හල්තොට ක/793 1986.10.14
347 සී/ස හල්තොට ස.ණ.ස සමිතිය මිල්ලනිය ෆොන්සේකා පාර,හල්තොට ක/833 1986.11.24
348 සී/ස ගුංගමුව ස.ණ.ස සමිතිය මිල්ලනිය බැල්ලන්තුඩාව,බණ්ඩාරගම ක/795 1980.10.14
349 සී/ස පරගස්තොට ස.ණ.ස සමිතිය මිල්ලනිය පරගස්තොට ක/841 1986.12.17
350 සී/ර කැන්නන්තුඩාව  ස.ණ.ස සමිතිය මිල්ලනිය කැන්නන්තුඩාව,හල්තොට ක/742 1986.07.28
351 සී/ස අරකාගොඩ  ස.ණ.ස සමිතිය මිල්ලනිය අරකාගොඩ,මිල්ලනිය ක/840 1986.12.17
352 සී/ස මාදම්පේ ස.ණ.ස මිල්ලනිය මාදම්පේ,හල්තොට ක/683 1985.10.20
353 සී/ස මිල්ලනිය ධර්මවිජය ස.ණ.ස මිල්ලනිය ශ්‍රී දේවරක්ෂිතාරාමය,මිල්ලනිය ක/674 1984.09.30
354 සී/ර බටගොඩ ස.ණ.ස සමිතිය මිල්ලනිය බටගොඩ,ගල්පාත ක/959 1981.02.18
355 සී/ර ඉඹුලහේන ස.ණ.ස සමිතිය මිල්ලනිය ඉඹුලහේන,පරගස්තොට බ/03 1982.02.21
356 සී/ර පනාපෙ කැටගොඩ ස.ණ.ස සමිතිය මිල්ලනිය ග්‍රාම සංවර්ධන සමිති ශාලාව,මිල්ලනිය කේ/එල්/147 1955.12.10
357 සී/ස මිල්ලනිය ප්‍රා.ලේ.ග්‍රා.නි ස.ණ.ස මිල්ලනිය මිල්ලනිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය,මිල්ලනිය බප/ක/96
358 සී/ර ලබුගමුව පෙතිගමුව ස.ණ.ස මිල්ලනිය ලබුගමුව,හල්තොට ක/778 1986.09.26
359 සී/ස මිල්ලනිය වත්ත ස.ණ.ස මිල්ලනිය 201,2අදියරය,මිල්ලනිය වත්ත,පරගස්තොට බප/ක/173 2016.12.06

කොළඹ දිස්ත්‍රීක්කය ස.ණ.ස. සමිති

1 සී/ස 448 වටරැක දකුණ ස.ණ.ස.සමිතිය හෝමාගම අංක: 51, පරණ පාර, වටරැක, මීගොඩ. බප/කො/121 2005.09.28
2 සී/ස 484 සී දොලහේන ස.ණ.ස.සමිතිය හෝමාගම අංක: 251/1, පිටිපන දකුණ, අඹහේන, කිරිවත්තුඩුව. බප/කො/137 2007.01.17
3 සී/ස අම්බලංගොඩ ස.ණ.ස.සමිතිය හෝමාගම අංක: 37/4, කනත්ත පාර, අම්බලන්ගොඩ, පොල්ගස්ඕවිට. සී/2758 1986.07.28
4 සී/ස උඩුවන ස.ණ.ස.සමිතිය හෝමාගම අංක: 229/ඊ, පන්සල පාර, උඩුවන, හෝමාගම. සී/2768 1986.07.28
5 සී/ස උන්ඳුරුගොඩ ස.ණ.ස.සමිතිය හෝමාගම 27 ඒ, උන්දුරුගොඩ, පොල්ගස්ඕවිට සී/569 1942.11.31
6 සී/ස ඕවිටිගම ස.ණ.ස.සමිතිය හෝමාගම ඔවිටිගම, මීගොඩ. සී/458 1937.02.28
7 සී/ස කහතුඩුව බටහිර ස.ණ.ස.සමිතිය හෝමාගම කහතුඩුව බටහිර, පොල්ගස්ඕවිට. සී/1709 1950.09.15
8 සී/ස කිරිගම්පමුණුව ස.ණ.ස.සමිතිය හෝමාගම කිරිගම්පමුණුව, පොල්ගස්ඕවිට. සී/1014 1943.09.25
9 සී/ස කිරිවත්තුඩුව ස.ණ.ස.සමිතිය හෝමාගම 252/5, ගල්කන්ද, කිරිවත්තුඩුව. සී/970 1943.07.11
10 සී/ස කුරුගල   ස.ණ.ස.සමිතිය හෝමාගම 44,කුරුගල, පාදුක්ක. සී/2757 1986.07.20
11 සී/ස ගලවිල මාලපල්ල ස.ණ.ස.සමිතිය හෝමාගම අංක: 57/07, පරාක්‍රම මාවත, ගලවිල පාර, හෝමාගම. බප/කො/11 1998.08.05
12 සී/ස ගලවිලවත්ත උතුර ස.ණ.ස.සමිතිය හෝමාගම ගලවිලවත්ත උතුර, හෝමාගම. සී/2901 1991.09.11
13 සී/ස ගොඩගම මධ්‍යම ස.ණ.ස.සමිතිය හෝමාගම ගොඩගම, හෝමාගම. සී/2775 1986.07.07
14 සී/ස ජල්තර ස.ණ.ස.සමිතිය හෝමාගම 286/බී, සණස මන්දිරය,ජල්තර, හංවැල්ල සී/205 1936.11.06
15 සී/ස දියගම ස.ණ.ස.සමිතිය හෝමාගම දියගම, කිරිවත්තුඩුව. සී/2750 1986.07.28
16 සී/ස පනාගොඩ  බටහිර ස.ණ.ස.සමිතිය හෝමාගම ලියනගේ ප්‍රජාශාලාව, රොමියෙල් මාවත, පනාගොඩ, හෝමාගම. බප/කො/66 1998.07.08
17 සී/ස පනාගොඩ අඩගහනගල ස.ණ.ස.සමිතිය හෝමාගම රොමියල් මාවත, පනාගොඩ, හෝමාගම. සී/2050 1987.03.11
18 සී/ස පනාගොඩ මීගස්මුල්ල ස.ණ.ස.සමිතිය හෝමාගම අංක: 450, ඇඹුල්ගම පාර, පනාගොඩ, මීගස්මුල්ල. බප/කො/09 1995.08.09
19 සී/ස පානලුව ස.ණ.ස.සමිතිය හෝමාගම 187/1,ආටිගල පාර, පානළුව,වටරැක,පාදුක්ක සී/453 1941.01.17
20 සී/ස පිටිපන සණස සමුපකාර කාන්තා සමිතිය හෝමාගම පාසල හන්දිය, පිටිපන උතුර, හෝමාගම. කො/756 1943.03.25
21 සී/ස පිටිපන කිරිබේරිය කැලේ ස.ණ.ස.සමිතිය හෝමාගම පිටිපන උතුර, හෝමාගම. සී/84 1933.05.17
22 සී/ස පිටිපන දකුණ ස.ණ.ස.සමිතිය හෝමාගම අංක: 397, පිටිපන දකුණ, හෝමාගම. සී/969 1985.09.05
23 සී/ස පිටිපන නගරයේ ස.ණ.ස.සමිතිය හෝමාගම 610/55, ගබඩාවත්ත,පිටිපන නගරය,හෝමාගම හෝ/ප්‍රා.ලේ/සමු/02 1992.12.31
24 සී/ස බටහිර හොරගල ස.ණ.ස.සමිතිය හෝමාගම බටහිර හොරගල, පාදුක්ක. සී/2788 1987.11.19
25 සී/ස බ්‍රාහ්මණගම ස.ණ.ස.සමිතිය හෝමාගම අංක: 169/8බි, බ්‍රාහ්මණගම,පන්නිපිටිය සී/2731 1986.07.15
26 සී/ස මත්තේගොඩ ගම ස.ණ.ස.සමිතිය හෝමාගම අංක: එන්/බී/67/2, නිවාස සංකීර්ණය, මත්තේගොඩ. සී/2790 1988.01.01
27 සී/ස මත්තේගොඩ ස.ණ.ස.සමිතිය හෝමාගම 55/140,බෝධිරාජමාවත, මත්තේගොඩ සී/2008 1955.11.24
28 සී/ස මහකටුවාන ගලවිලවත්ත ස.ණ.ස.සමිතිය හෝමාගම 27/40, දුවවත්ත,හෝමාගම සී/2821 1989.12.27
29 සී/ස මාගම්මන නැ‍ගෙනහිර ස.ණ.ස.සමිතිය හෝමාගම 331/1ඒ, මාගම්මන, හෝමාගම. බප/කො/61 1998.08.09
30 සී/ස මාගම්මන බටහිර ස.ණ.ස.සමිතිය හෝමාගම පිස්කල් වත්ත, මාගම්මන, හෝමාගම. සී/1993 1955.06.27
31 සී/ස මාදුලාව ස.ණ.ස.සමිතිය හෝමාගම මාදුලාව, පාදුක්ක. සී/484 1941.04.26
32 සී/ස මාඹුල්ගොඩ ස.ණ.ස.සමිතිය හෝමාගම 95/1ඒ,හිරිපිටිය,පන්නිපිටිය බප/කො/09 1995.05.24
33 සී/ස මාවත්ගම ස.ණ.ස.සමිතිය හෝමාගම 52,මාවත්ගම, පන්නිපිටිය සී/2753 1986.09.28
34 සී/ස මීගොඩ අභය ස.ණ.ස.සමිතිය හෝමාගම 259/ඒ,සීලරතන මාවත, මීගොඩ සී/1688 1956.02.24
35 සී/ස මුල්ලේගම ස.ණ.ස.සමිතිය හෝමාගම අංක: 130/01, දම්සක් මැදුර.මුල්ලේගම,හෝමාගම සී/390 1930.10.10
36 සී/ස රජයේ මූද්‍රණ නීතිගත සංස්ථා සේවක ස.ණ.ස.සමිතිය හෝමාගම පානලුව, පාදුක්ක. සී/2483 1972.01.24
37 සී/ස වටරැක උතුර ස.ණ.ස.සමිතිය හෝමාගම 190/2. හයිලෙවල්පාර, වටරැක,පාදුක්ක. බප/කො/141 2007.05.21
38 සී/ස වෑතර රිලාවල ස.ණ.ස.සමිතිය හෝමාගම 130/1,සමාජස්වා තරුණ සමිති ෙගාඩනැගිල්ල, වෑතර, පොල්ගස්ඕවිට. සී/2666 1982.08.02
39 සී/ස වෙනිවැල්කොල ස.ණ.ස.සමිතිය හෝමාගම 43,වෙනිවැල්කොළ, පොල්ගස්ඕවිට. සී/2676 1984.10.08
40 සී/ස සිද්ධමුල්ල දකුණ ස.ණ.ස.සමිතිය හෝමාගම 69/90,පාසල් මාවත,සිද්දමූල්ල, පිළියන්දල. සී/364 1929.10.08
41 සී/ස සියඹලාගොඩ  ස.ණ.ස.සමිතිය හෝමාගම සියඹලාගොඩ, පොල්ගස්ඕවි‍ට. සී/2713 1986.06.11
42 සී/ස හබරකඩ මධ්‍යම ස.ණ.ස.සමිතිය හෝමාගම අංක: 236/සී, හබරකඩ, හෝමාගම. සී/2135 1958.04.18
43 සී/ස හබරකඩ මුල්ලේගම උතුර ස.ණ.ස.සමිතිය හෝමාගම 58/5, රණාල පාර, හබරකඩ. සී/2012 1956.01.24
44 සී/ස හබරකඩ මුල්ලේගම නැගෙනහිර ස.ණ.ස.සමිතිය හෝමාගම රණාග පාර,හබරකඩ සී/391 1936.10.10
45 සී/ස හබරකඩ මුල්ලේගම ස.ණ.ස.සමිතිය හෝමාගම සමූපකාර මන්දිරය, හබරකඩ, මුල්ලේගම. සී/37 1932.08.31
46 සී/ස හිරිපිටිය නියදගල ස.ණ.ස.සමිතිය හෝමාගම නො.41/1/1ඒ නියදගල, පන්නිපිටිය. සී/2749 1986.07.23
47 සී/ස හේනවත්ත ස.ණ.ස.සමිතිය හෝමාගම අංක: 9/ඒ, හයිලෙවල් පාර, පනාගොඩ, හෝමාගම. බප/කො/113 2004.02.11
48 සී/ස හෝමාගම උතුර ස.ණ.ස.සමිතිය හෝමාගම අංක: 190, අතුරුගිරිය පාර, හෝමාගම. සී/2681 1985.05.07
49 සී/ස හෝමාගම දකුණ ස.ණ.ස.සමිතිය හෝමාගම අංක: 219, කටුවාන පාර,විල්ප්‍රඩ්සේනානායක මාවත, හෝමාගම. සී/2740 1987.06.18
50 සී/ස හෝමාගම නගරයේ ව්‍යාපාරිකයන්ගේ ස.ණ.ස.සමිතිය හෝමාගම 354/1,විල්ප්‍රඩ් සේනානායක මාවත,හෝමාගම හෝ/ප්‍රා.ලේ/සමු/03 1993.12.21
51 සී/ස හෝමාගම පනාගොඩ ස.ණ.ස.සමිතිය හෝමාගම 504/5,පනාගොඩ, හෝමාගම. සී/447 1940.11.26
52 සී/ස හෝමාගම විවිධ සේවා සමූපකාර සමිති සේවක ස.ණ.ස.සමිතිය හෝමාගම හයිලෙවල් පාර, හෝමාගම. සී/2862 1990.11.07
53 සී/ස උතුරු පිටිපන හල්ගහදෙනිය ස.ණ.ස.සමිතිය හෝමාගම නො.393/02, පිටිපන උතුර හෝමාගම සී/2671 1983.09.05
54 සී/ර බටවල උතුර ස.ණ.ස සමිතිය හෝමාගම සී/425 1960.04.30
55 සී/ස පාලාගම ස.ණ.ස.සමිතිය හෝමාගම පාලාගම, පොල්ගස්ඕවිට සී/2741 1986.07.23
56 සී/ස කහතුඩුව මධ්‍යම ස.ණ.ස.සමිතිය හෝමාගම 23/ඒ2,කහතුඩුව,පොල්ගස්ඕවිට. බප/කො 111 1998.12.02
57 සී/ස පිටිපන උතුර සණස හෝමාගම 40/2 ,ජම්බලගස්වත්ත,පිටිපන උතුර,හෝමාගම සී/596 1929.11.01
58 සී/ස උතුරු ඇරව්වල උතුරු පැලැන්වත්ත ස.ණ.ස.සමිතිය පිළියන්දල අංක:751/1,උතුරු ඇරැව්වල, රත්මල්පිටිය පාර, පන්නිපිටිය. කො/කැ/01 1993.11.19
59 සී/ර කහපොළ ස.ණ.ස.සමිතිය පිළියන්දල අංක:106/1/ඒ, කහපොල, මඩපාත. කො/2754 1986.07.28
60 සී/ර නිවත්තිඩිය දූලම්මහර කාලියම්මහර   ස.ණ.ස.සමිතිය පිළියන්දල අංක:124, නිවන්තිඩිය, පිළියන්දල. සි/2913 1991.11.13
61 සී/ස කුඩමාදුව   ස.ණ.ස.සමිතිය පිළියන්දල 193,සණස මාවත,කුඩාමාදූව, සිද්ධමූල්ල, පිළියන්දල. සී/1944 1953.10.02
62 සී/ර ජඹුරලිය  ස.ණ.ස.සමිතිය පිළියන්දල අංක 100/5,ජඹුරලිය,මඩපාත. සි/2746 1986.07.23
63 සී/ර දම්පේ ස.ණ.ස.සමිතිය පිළියන්දල අංක:211/3, දම්පේ, මඩපාත. සි/2722 1986.01.15
64 සී/ර දැල්තර ස.ණ.ස.සමිතිය පිළියන්දල 278, දැල්තර, පිලියන්දල බප/කො/171 2012.10.10
65 සී/ර නැගෙනහිර ඇරැව්වල ස.ණ.ස.සමිතිය (අංක 1) පිළියන්දල අංක:11/01, ජය මාවත, බංගලාවත්ත, පන්නිපිටිය. සී/2782 1987.07.20
66 සී/ස පැපිලියාන  ස.ණ.ස.සමිතිය පිළියන්දල 37/4 ,පැපිලියාන මාවත,පැපිලියාන බප/කො.41 1997.08.20
67 සී/ර බටකැත්තර  ස.ණ.ස.සමිතිය පිළියන්දල බටකැත්තර, මඩපාත. සි/402 1940.07.28
68 සී/ර බටහිර ඇරව්වල ස.ණ.ස.සමිතිය පිළියන්දල අංක:478/1/ඒ,ඇරව්වල, පන්නිපිටිය. සි/2745 1986.09.23
69 සී/ර බටුවන්දර ස.ණ.ස.සමිතිය පිළියන්දල අංක:138/8, බටුවන්දර, මඩපාත. සි/2724 1986.07.15
70 සී/ර බොරලැස්ගමුව උතුර ස.ණ.ස.සමිතිය පිළියන්දල රත්තනපිටිය, බොරලැස්ගමුව. සි/149 1939.07.31
71 සී/ර බෝකුන්දර ජාලියගොඩ ස.ණ.ස.සමිතිය පිළියන්දල අංක:269, කුරුඳුවත්ත, බෝකුන්දර, පිළියන්දල. සි/2883 1991.06.14
72 සී/ර මාම්පේ උතුර ස.ණ.ස.සමිතිය පිළියන්දල මාම්පේ උතුර, මහරගම පාර, පිළියන්දල. සි/2751 1986.07.28
73 සී/ර මාවිත්තර හොන්නත්තර ස.ණ.ස.සමිතිය පිළියන්දල සරානාත්,හොන්නන්තර, කැස්බෑව. සි/184 1935.04.02
74 සී/ර සුවාරපොළ හැඩිගම ස.ණ.ස.සමිතිය පිළියන්දල නො.26/2, කොස්පැලන්වත්ත, සුවාරපොළ, පිළියන්දල. බප/කො/168 2011.09.14
75 සී/ර හල්පිට හොරතුඩුව ස.ණ.ස.සමිතිය පිළියන්දල අංක:93/13, හල්පිට, පොල්ගස්ඕවිට. සී/2725 1986.07.15
76 සී/ස කටුවාවල නීලම්මහර ස.ණ.ස.සමිතිය පිළියන්දල “කමල්”, කටුවාවල, බොරලැස්ගමුව. සි/2772 1986.08.27
77 සී/ර කොළමුන්න ස.ණ.ස.සමිතිය පිළියන්දල කොළමුන්න, පිළියන්දල බප/කො 27 1996.10.20
78 සී/ර තුම්බෝවිල ස.ණ.ස.සමිතිය පිළියන්දල 4/6,දූව වත්ත පාර, තුම්බෝවිල බප/කො/152 2008.09.03
79 සී/ස දිවුල්පිටිය ස.ණ.ස.සමිතිය පිළියන්දල දිවුල්පිටිය, බොරලැස්ගමුව. සි/613 1989.11.05
80 සී/ස පැලැන්වත්ත ස.ණ.ස.සමිතිය පිළියන්දල අංක 156, නිකුලස්, ධර්මවර්ධන මාවත, පැලැන්වත්ත, පන්නිපිටිය. සි/1683 1950.06.27
81 සී/ස පිළියන්දල නාගරික ව්‍යාපාරික ස.ණ.ස.සමිතිය පිළියන්දල අංක:35, නව වෙළඳ සංකීර්ණය, උඩුමහල, පිළියන්දල. බප/කො/16 1996.05.15
82 සී/ස බටකැත්තර දකුණ ස.ණ.ස.සමිතිය පිළියන්දල නො.353, පොල්කොටුව, බටකැත්තර. බප/කො/119 2005.07.04
83 සී/ස බටහිර පැලැන්වත්ත සණස පිළියන්දල අංක:473/29,පැලැන්වත්ත,පන්නිපිටිය. සී/2806 1989.08.02
84 සී/ස බටුවන්දර එකමුතු ස.ණ.ස.සමිතිය පිළියන්දල අංක:2/64,බටුවන්දර,මඩපාත. බප/කො/37 1997.06.23
85 සී/ස බොරලැස්ගමුව ස.ණ.ස.සමිතිය පිළියන්දල සමුපකාර මන්දිරය, දෙහිවල පාර, බොරලැස්ගමුව. සි/214 1923.02.23
86 සී/ස මකුළුදූව – නාම්පමුණුව – පලිගෙදර ගොරකපිටිය ස.ණ.ස.සමිතිය පිළියන්දල නාම්පමුණුව, පිළියන්දල. සි/1980 1954.01.09
87 සී/ස මහයායවත්ත ස.ණ.ස.සමිතිය පිළියන්දල අංක:341/සී/24, රුක්මල් මාවත,මහායායවත්ත, පිළියන්දල. බප/කො/14 1996.02.07
88 සී/ස මාකන්දන මොරැඳ නිවුන්ගම ස.ණ.ස.සමිතිය පිළියන්දල අංක:65/5, වෙන්දේසිවත්ත,මාකන්දන, මඩපාත. සි/2735 1986.07.15
89 සී/ස මාවිත්තර සමගි ස.ණ.ස.සමිතිය පිළියන්දල අංක:108/01/සි,මහරගම පාර, මාවිත්තර, පිළියන්දල. සී/115 1982.10.28
90 සී/ස විශ්වකලා ස.ණ.ස.සමිතිය පිළියන්දල ස.ණ.ස.සමිතිය. පියස, අංක:85, පළමු පටුමග, විශ්වකලා පාර බප/කො/56 1998.03.25
91 සී/ස සල්පිට වේරහැර ස.ණ.ස.සමිතිය පිළියන්දල අංක:157,ගංගාරාම පාර, වේරහැර, බොරලැස්ගමුව. සි/173 1935.05.14
92 සී/ස හොන්නන්තර ස.ණ.ස.සමිතිය පිළියන්දල අංක:37/සී/5, සමුපකාර මාවත, හොන්නන්තර, කැස්බෑව. බප/කො/33 1997.02.27
93 සී/ස රත්මල්දෙණිය ස.ණ.ස.සමිතිය පිළියන්දල අංක:197/6/2, මල්දෙණියවත්ත, ඇරව්වල, පන්නිපිටිය බප/කො/64          සී.581 1998.07.01
94 සී/ස වෑවල ස.ණ.ස.සමිතිය පිළියන්දල අංක44,ගඟබඩ පාර,වෑවල,පිළියන්දල. බප/කො/88 2000.08.23
95 සි/ස මාකන්දන බටහිර සංකල්ප ස.ණ.ස.සමිතිය පිළියන්දල සංකල්ප විහාරය,මාකන්දන, මඩපාත. බප/කො/125 2006.03.01
96 සී/ස අතුරුගිරිය දකුණ ස.ණ.ස.සමිතිය කඩුවෙල අංක: 474/1,හෝමාගම පාර, අතුරුගිරිය. සී/2776 1985.08.01
97 සී/ස කොරතොට ස.ණ.ස.සමිතිය කඩුවෙල අංක: 237/1, කොරතොට, කඩුවෙල. සී/2711 1986.06.09
98 සී/ස දැඩිගමුව මැදමණ්ඩිය ස.ණ.ස.සමිතිය කඩුවෙල අංක: 539/4, පුලිංගහවත්ත, දැඩිගමුව. බප/කො/74 1999.5.28
99 සී/ස  වැලිවිට මාලබේ ස.ණ.ස.සමිතිය කඩුවෙල අංක: 231/2ඒ, කඩුවෙල පාර, මාලබේ. කො/2736 1986.07.07
100 සී/ර  මහදෙණිය ස.ණ.ස.සමිතිය කඩුවෙල අංක:465, වැලිවිට, කඩුවෙල. බප/කො/164 2010.11.08
101 සී/ස බෝමිරිය නැගෙනහිර ස.ණ.ස.සමිතිය කඩුවෙල අංක: 217/1, රාස්සපාන පාර ඉහළ බෝමිරිය, කඩුවෙල සී/684 1930.04.30
102 සී/ර දැඩිගමුව මධ්‍යම ස.ණ.ස.සමිතිය කඩුවෙල දැඩිගමුව මධ්‍යම, රණාල. සී/1598 1986.03.12
103 සී/ස පහළ බෝමීරිය ස.ණ.ස.සමිතිය කඩුවෙල අංක: 383, පහළ බෝමිරිය, කඩුවෙල. කො/08 1932.04.27
104 සී/ස මාලබේ බටහිර ස.ණ.ස.සමිතිය කඩුවෙල 411/5,අතුරුගිරිය, මාළබේ සී/408 1986.04.17
105 සී/ස මාලබේ නැගෙනහිර ස.ණ.ස.සමිතිය කඩුවෙල 136/2, කහන්තොට පාර, මාළබේ සී/2889 1991.7.23
106 සී/ර රණාල ස.ණ.ස.සමිතිය කඩුවෙල අංක: 06,සිරිනිවස,රණාල. සී/2797 1972.09.24
107 සී/ර බටේවෙල ස.ණ.ස.සමිතිය කඩුවෙල අංක: 4/9/සී, බ‍ටේවෙල, රණාල. සී/2716 1986.06.23
108 සී/ස නවගමුව බටහිර ස.ණ.ස.සමිතිය කඩුවෙල අංක: 22, කුරුඳුවත්ත, නවගමුව, රණාල. සී/2363 1959.07.22
109 සී/ස වැලිහිඳ ස.ණ.ස.සමිතිය කඩුවෙල අංක:489, වැලිහිද, කඩුවෙල. බප/කො/106 2002.08.14
110 සී/ර පෝරේ බටහිර ප්‍රගතිශීලි ස.ණ.ස.සමිතිය කඩුවෙල අංක: 127/,ඩී/1, ආනන්ද බෝධි විහාර මාවත,පෝරේ, අතුරුගිරිය. සී/2110 1958.03.13
111 සී/ස බෝමිරිය උතුර ස.ණ.ස.සමිතිය කඩුවෙල අංක: 15, ඉහළ බෝමිරිය, කඩුවෙල. සී/370 1938.01.25
112 සී/ස බෝමිරිය දකුණ ස.ණ.ස.සමිතිය කඩුවෙල 163,සරසවි,බෝමිරිය දකුණ, කඩුවෙල. සී/686 1930.04.31
113 සී/ස පහළ බෝමිරිය යාකාල ස.ණ.ස.සමිතිය කඩුවෙල අංක: 339, පහළ බෝමිරිය, රණාල කඩුවෙල. සී/804 1936.03.12
114 සී/ස ඔරුවල ස.ණ.ස.සමිතිය කඩුවෙල කඩුවෙල පාර, ඔරුවල, අතුරුගිරිය. සී/1872 1952.05.13
115 සී/ස වැලිවිට අංක 01 ස.ණ.ස.සමිතිය කඩුවෙල අංක: 231/2/ඒ, කඩුවෙල පාර,කඩුවෙල. සී/2761 1986.07.18
116 සී/ස හෝකන්දර උතුර ස.ණ.ස.සමිතිය කඩුවෙල නො.219/ඒ/3, කහන්තොට පාර, හෝකන්දර ‍උතුර, හෝකන්දර සී/320 1938.09.29
117 සී/ස නවගමුව දකුණ ස.ණ.ස.සමිතිය කඩුවෙල නවගමුව දකුණ, රණාල සී/2220 1959.07.22
118 සී/ස කොතලාවල ස.ණ.ස.සමිතිය කඩුවෙල අංක: 163, කොතලාවල, කඩුවෙල. සී/408 1929.03.01
119 සී/ස බටේවෙල ස.ණ.ස.සමිතිය කඩුවෙල අංක:15/10, බටේවෙල, රණාල. බප/කො/145 2007.11.14
120 සී/ස නවගමුව උතුර ස.ණ.ස.සමිතිය කඩුවෙල අංක: 501‍/2ඒ. කැකිරිවෙල පාර, නවගමුව, රණාල. සී/912 1932.08.30
121 සී/ර බොරළුගොඩ සණස (පොරේ එක්සත්) කඩුවෙල කනත්ත පාර,අතුරුගිරිය සී/185 2001.11.29
122 සී/‍ස හෝකන්දර දකුණ අංක 01 ස.ණ.ස.සමිතිය කඩුවෙල අංක: 26/2සී, වේරගල මාවත, දකණු හෝකන්දර. සී/2734 1986.07.08
123 සී/ස අතුරුගිරිය නාගරික ස.ණ.ස.සමිතිය කඩුවෙල FF17,මෙගා සිටි, අතුරුගිරිය. සී/2762 1986.07.28
124 සී/ස දකුණු හෝකන්දර ප්‍රගති ස.ණ.ස.සමිතිය කඩුවෙල අංක:242/ඒ,තලවතුගොඩ පාර, හෝකන්දර. සී/2781 1987.07.16
125 සී/ස හොරහේන ස.ණ.ස.සමිතිය කඩුවෙල අංක:07,හොරහේන,හොකන්දර,නැගෙනහිර සී/374 1939.04.19
126 සී/ස කඩුවෙල ප්‍රා.ලේ.සේවක ස.ණ.ස.සමිතිය කඩුවෙල ප්‍රා.ලේ.කාර්යාල, මාලබේ. කො/කඩු/03 1992.09.16
127 සී/ස සීතාවක ස.ණ.ස.සමිතිය හංවැල්ල හල්තොටවත්ත පාර, අවිස්සාවේල්ල. කො/2826 1990.01.25
128 සී/ස මාවතගම ස.ණ.ස.සමිතිය හංවැල්ල මාවතගම, පාදුක්ක. කො/2699 1986.06.15
129 සී/ස කහටපිටිය ස.ණ.ස.සමිතිය හංවැල්ල කහටපිටිය, හංවැල්ල. සී/2831 1988.03.04
130 සී/ස මුරුතගම 426/ ඒ ස.ණ.ස.සමිතිය හංවැල්ල අංක: 26/ඒ, මුරුතගම, අකරවිට කො/102 2002.04.02
131 සී/ස  පහත්ගම හංවැල්ල ස.ණ.ස.සමිතිය හංවැල්ල 539,පහත්ගම, හංවැල්ල. කො /65 1998.09.16
132 සී/ර ඉහළ හංවැල්ල ස.ණ.ස.සමිතිය හංවැල්ල විද්‍යාල මාවත, ඉහළ හංවැල්ල, හංවැල්ල. කො/2714 1986.06.16
133 සී/ස වැලිකන්න ස.ණ.ස.සමිතිය හංවැල්ල 48, වැලිපැන්න, වග. බප/කො/සමු/179 2013.12.26
134 සී/ර එලමලවල පැල්පොළ ස.ණ.ස.සමිතිය හංවැල්ල එළමලවල, වග. කො/2827 1990.02.06
135 සී/ස පහළ කොස්ගම ස.ණ.ස.සමිතිය හංවැල්ල බාලිකා විද්‍යාල පාර, පහළ කොස්ගම. කො/2693 1986.05.09
136 සී/ස හල්පේ වතුයාය වතුකම්කරුවන්ගේ  ස.ණ.ස.සමිතිය හංවැල්ල හල්පේවත්ත, තුම්මෝදර, වග. කො/90 2000.11.20
137 සී/ස වග දකුණ ස.ණ.ස.සමිතිය හංවැල්ල වග, දකුණ, තුම්මෝදර. කො/2677 1985.01.23
138 සී/ර   මලගල සණස හංවැල්ල මලගල, පාදුක්ක කො/2695 1986.05.09
139 සී/ර කහහේන මාඹුල ස.ණ.ස.සමිතිය හංවැල්ල සිරිවර්ධනාරාමය, කහහේන. සී/2706 1986.05.27
140 සී/ර නිරිපොල ස.ණ.ස.සමිතිය හංවැල්ල නිරිපොල, හංවැල්ල. කො/2700 1986.02.28
141 සී/ස පිටුම්පේ ස.ණ.ස.සමිතිය හංවැල්ල පිටුම්පේ, පාදුක්ක. කො/2709 1986.06.13
142 සී/ර කළුඅග්ගල ස.ණ.ස.සමිතිය හංවැල්ල කළුඅග්ගල, හංවැල්ල. කො/2705 1986.05.27
143 සී/ස එගොඩගම වේරගොල්ල ස.ණ.ස.සමිතිය හංවැල්ල අංක:155/24, සිරිසඳ, පුවක්පිටිය. කො/06 1995.02.02
144 සී/ස හංවැල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස කර්යාලීය ස.ණ.ස.සමිතිය හංවැල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, හංවැල්ල. කො/70 1998.12.30
145 සී/ස සීතාපුර ස.ණ.ස.සමිතිය හංවැල්ල හොනිංටන් පෙදෙස, අවිස්සාවෙල්ල. සී/2721 1986.07.13
146 සී/ස බෝපේ ස.ණ.ස.සමිතිය හංවැල්ල සණස මන්දිරය, පහළ බෝපේ,පාදුක්ක කො/2675 1984.10.01
147 සී/ස අරුක්වත්ත ස.ණ.ස.සමිතිය හංවැල්ල අරුක්වත්ත, පාදුක්ක. සී/597 1929.11.01
148 සී/ස මාවල්ගම උතුර ස.ණ.ස.සමිතිය හංවැල්ල මාවල්ගම, වග. සී/2702 1986.06.12
149 සී/ර වේරගල මාහියංගල ස.ණ.ස.සමිතිය හංවැල්ල වේරගල, පාදුක්ක. සී/551 1940.10.23
150 සී/ර පාදුක්ක ස.ණ.ස.සමිතිය හංවැල්ල රුවනකා බ්‍රදර්ස් බාරේ, කොළඹ පාර, පාදුක්ක. සී/2661 2001.12.24
151 සී/ස එල්ස්ටන් වත්ත උඩකොටස වතු කමිකරුවන්ගේ ස.ණ.ස.සමිතිය හංවැල්ල එල්ස්ටන් වත්ත, පුවක්පිටිය, අවිස්සාවෙල්ල. කො/07 1998.02.18
152 සී/ස කොටහැර ස.ණ.ස.සමිතිය හංවැල්ල නාසෙවණ  ප්‍රජා ශාලාව, රත්නපුර පාර, අව්ස්සාවෙල්ල. කො/76 1999.05.28
153 සී/ස නෙළුවත්තුඩුව බ්‍රැන්ඩිය ගම්පල ස.ණ.ස.සමිතිය හංවැල්ල නෙළුවන්තුඩුව, වග. කො/2684 1986.07.26
154 සී/ර අකරවිට ස.ණ.ස.සමිතිය හංවැල්ල අකරවිට, අවිස්සාවේල්ල. සී/2747 1986.07.23
155 සී/ස ඉහළ කොස්ගම ස.ණ.ස.සමිතිය හංවැල්ල ඉහළ කොස්ගම, කොස්ගම. කො/2698 1986.05.14
156 සී/ර උඩගම ස.ණ.ස.සමිතිය හංවැල්ල විජයගිරි, උඩගම, බෝපේ, පාදුක්ක. කො/2708 1986.06.13
157 සී/ස වග බටහිර ස.ණ.ස.සමිතිය හංවැල්ල වග, තුම්මෝදර. කො/2743 1986.07.23
158 සී/ස  කඩුගොඩ ස.ණ.ස.සමිතිය හංවැල්ල අංක:437, කඩුගොඩ, වග. කො/126 2006.03.01
159 සී/ස ඇබුල්ගම ජල්තර හේනපිට ස.ණ.ස.සමිතිය හංවැල්ල කුඹුල්ගම, හංවැල්ල. කො/99 2002.03.14
160 සී/ර පින්නවල ස.ණ.ස.සමිතිය හංවැල්ල පින්නවල, වග. සී/210 1937.01.25
161 සී/ස ඉහළ හංවැල්ල ස.ණ.ස.සමිතිය හංවැල්ල 94සී,දිද්දෙනිය පාර,පහත්ගම,හංවැල්ල. සී/2771 1986.11.23
162 සී/ස දිද්දෙණිය  ස.ණ.ස.සමිතිය හංවැල්ල අංක:48, දිද්දෙණිය උතුර, හංවැල්ල. කො/116 2004.07.06
163 සී/ර පාදුක්ක ගලගෙදර ස.ණ.ස.සමිතිය හංවැල්ල අංක:359,ගලගෙදර,පාදුක්ක. සී/441 1940.10.23
164 සී/ස වග නැගෙනහිර ස.ණ.ස.සමිතිය හංවැල්ල අංක 457, වග, නැගෙනහිර කො/42 1997.09.03
165 සී/ස කනම්පැල්ල බටහිර ස.ණ.ස.සමිතිය හංවැල්ල සණස කාර්යාල කනම්පැල්ල,කොස්ගම බප/කො/සමු/173 2013.03.20
166 සී/ස පාදුක්ක ප්‍රා.ලේ.ප්‍ර නිලධාරින්ගේ ස.ණ.ස.සමිතිය හංවැල්ල ප්‍රා.ලේ.කාර්යාලය පාදුක්ක බප/කො/183 2014.05.16
167 සී/ස ඇස්වත්ත දකුණ ස.ණ.ස.සමිතිය හංවැල්ල 236, ඇස්වත්ත දකුණ , පුවක්පිටිය බප/කො/182 2014.03.26
168 සී/ස තෙලවල ස.ණ.ස.සමිතිය මොරටුව 278, ශ්‍රී සාසන ජෝති මාවත,තෙලවල, ගල්කිස්ස, කො/මො/07 1994.09.23
169 සී/ස නැ‍ගෙනහිර විල්ලෝරාවත්ත ස.ණ.ස.සමිතිය මොරටුව අංක:113 ග්‍රී, දේවානන්ද පාර , විල්ලෝරාවත්ත, මොරටුව. බප/කො/127 2006.03.15
170 සී/ස රාවතාවත්ත නැගෙනහිර ස.ණ.ස.සමිතිය මොරටුව නො.43,ද සොයිසා පාර, රාවතාවත්ත, මොරටුව. බප/කො/133 2006.07.18
171 සී/ස බටහිර ඉඳිබැද්ද ස.ණ.ස.සමිතිය මොරටුව 14/1,මැන්ඩිස් පටුමග, පහළ ඉඳිබැද්ද, මොරටුව. බප/කො/18 1996.08.14
172 සී/ස උතුරු කටුබැද්ද ස.ණ.ස.සමිතිය මොරටුව අංක:55,‍ දේවාල පාර, කටුබැද්ද. බප/කො/24 1996.08.14
173 සී/ස මොරටුව විවිධ සේවා සමිතියේ සේවක ස.ණ.ස.සමිතිය මොරටුව අංක: 60,ගාලුපාර, මොරටුව. කො/මොර/04 1994.06.01
174 සී/ස බොරුපන ස.ණ.ස.සමිතිය මොරටුව 02/ඩී, 7 වන හරස්පටුමග, බොරුපන, රත්මලාන බප/කො/කො/2612 1976.05.27
175 සී/ස ලංකා කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලයේ ස.ණ.ස.සමිතිය මොරටුව ලංකා කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය, සී/2478 1991.12.10
176 සී/ර එගොඩඋයන ස.ණ.ස.සමිතිය මොරටුව අංක:64, එගොඩ උයන, මොරටුව. බප/කො/87 2000.07.31
177 සී/ස එගොඩඋයන ස.ණ.ස.සමිතිය මොරටුව 14, එගොඩඋයන, මොරටුව. සී/1553 1948.08.04
178 සී/ස මොරටුව කටුකුරුන්ද ස.ණ.ස.සමිතිය මොරටුව අංක:9/5/ඒ, කටුකුරුන්ද, මොරටුව. කො/57 1998.03.25
179 සී/ස නැගෙනහිර ඉඳිබැද්ද ස.ණ.ස.සමිතිය මොරටුව අංක:4/20,සුධර්මාරාම පටුමග, මොරටුව. කො/මොර/02 1992.07.08
180 සී/ස සොයිසාපුර සණස මොරටුව බී/ජී 8,මහල් නිවාස සොයිසාපුර මොරටුව බප/කො/177 2013.09.05
181 සී/ස රාවතාවත්ත බටහිර ස.ණ.ස.සමිතිය මොරටුව නො.13/14, ධම්මරතන මාවත, රාවතාවත්ත, මොරටුව. බප/කො/172 2012.11.14
182 සී/ස දකුණු කොරළවැල්ල ස.ණ.ස.සමිතිය මොරටුව අංක:5/ඒ, ශ්‍රී සද්ධර්මෝදය මාවත, කොරළවැල්ල, මොරටුව. බප/කො/94 2001.03.23
183 සී/ස බටහිර විල්ලෝරා වත්ත ස.ණ.ස.සමිතිය මොරටුව 204, දීපානන්ද පාර,විල්ලෝරාවත්ත,මොරටුව බප/කො/59 1998.04.29
184 සී/ස ලක්ෂපතිය උතුර ස.ණ.ස.සමිතිය මොරටුව 30/3,2 පටුමග, අගුලාන, මොරටුව කො/මො/06 1994.09.28
185 සී/ර උතුරු කොරළවැල්ල ස.ණ.ස.සමිතිය. මොරටුව ශ්‍රියා පෙදෙස, මොරටුව කො/2723 1986.07.15
186 සී/ස තුඩුවාමුල්ල ස.ණ.ස.සමිතිය මොරටුව අංක:16, සචින් තුඩුවාමුල්ල පාර, කටුබැද්ද, මොරටුව. කො/78 1999.09.08
187 සී/ස කොටිකාවත්ත ස.ණ.ස.සමිතිය කොළොන්නාව අංක: 230/ඒ, අවිස්සාවේල්ල පාර, කොටිකාවත්ත. කො/කො/02 96.10.02
188 සී/ස නව ගොතටුව ස.ණ.ස.සමිතිය කොළොන්නාව 391/සී,මල්වත්ත පාර, ගොතටුව,අංගොඩ. කො.2835 1990.04.23
189 සී/ස මාදින්නාගොඩ සණස කොළොන්නාව 134,මාදින්නාගොඩ,රාජගිරිය සී/2770 2000.02.09
190 සී/ස කොලොන්නාව විජය ස.ණ.ස.සමිතිය කොළොන්නාව අංක: 24, විජය පාර, කොළොන්නාව. කො/79 1999.12.10
191 සී/ස කිත්තම්පහුව ස.ණ.ස.සමිතිය කොළොන්නාව අංක: 37/1,ගෝතමී මාවත,වැල්ලම්පිටිය. කො/54 1998.03.11
192 සී/ස මාලිගාගොඩැල්ල රණබිම ස.ණ.ස.සමිතිය කොළොන්නාව අංක: 16/1බී, මාලිගාගොඩැල්ල පාර, මුල්ලේරියාව, අංගොඩ. කො/46 1997.11.12
193 සී/ස උතුරු මුල්ලේරියාව ස.ණ.ස.සමිතිය කොළොන්නාව අංක: 200, උතුරු මුල්ලේරියාව, අංගොඩ. කො/832 86.07.21
194 සී/ස බුත්ගමුව ස.ණ.ස.සමිතිය කොළොන්නාව අංක: 307/1, කුඩා බුත්ගමුව, මුල්ලේරියාව. සී/2735 2001.02.22
195 සී/ස මහබුත්ගමුව ස.ණ.ස.සමිතිය කොළොන්නාව අංක: 334/ඒ, පොල්ගහපිටිය,අඹගහ හංදිය, අංගොඩ. බප/කො/160 2010.05.05
196 සී/ස ඇල්හේන ස.ණ.ස.සමිතිය කොළොන්නාව 615/1,බෝහගපාර,ගොතටුව කො/කො/ප්‍රා.ලේ/07 1994.05.‍13
197 සී/ර ගල්වාන උඩුමුල්ල ස.ණ.ස.සමිතිය කොළොන්නාව 209/1/1,උඩුමුල්ල, මුල්ලේරියාව කො/2866 1990.12.18
198 සී/ර  මුල්ලේරියාව දකුණ ස.ණ.ස.සමිතිය කොළොන්නාව 521/1, ලුම්බිණි රෝහල පාර, අංගොඩ බප/කො/07 1995.02.22
199 සී/ර බැලගම ස.ණ.ස.සමිතිය කොළොන්නාව 309,ශ්‍රී සුමන පාර, කැළණිමුල්ල කො/05 1993.01.19
200 සී/ර මල්පුර ස.ණ.ස.සමිතිය කොළොන්නාව 478බී,කුමාර මාවත, අංගොඩ. කො/කො/03 1992.06.07
201 සී/ස කොටුවිල ස.ණ.ස.සමිතිය කොළොන්නාව අංක: 330/2සී 12 පන්සල පාර,කොටුවිල, වැල්ලම්පිටිය. සී/2756 1986.07.28
202 සී/ස නාගහමුල්ල ස.ණ.ස.සමිතිය කොළොන්නාව අංක: 4/1, පන්සල පාර, කොළොන්නාව. බප/කො/156 2009.03.19
203 සී/ස කොලොන්නාව විවිධ සේවා සමුපකාර සමිති සේවක ස.ණ.ස.සමිතිය කොළොන්නාව 224,කොලොන්නාව පාර, කොළොන්නාව කො/2603 1976.02.12
204 සී/ර මීතොටමුල්ල ස.ණ.ස.සමිතිය කොළොන්නාව 53ඒ,මීතොටමුල්ල පාර,කොළොන්නාව,වැල්ලම්පිටිය බප/සමු/කො/  185 2014.08.21
205 සී/ර දකුණු තලංගම ස.ණ.ස.සමිතිය බත්තරමුල්ල 776/8, පන්නිපිටිය පාර, බත්තරමුල්ල,පැලවත්ත සී/59 1966.07.11
206 සී/ස දොඩම් ගහහේන ස.ණ.ස.සමිතිය බත්තරමුල්ල 107,දෙඩම්ගහ හේන ,ගොතටුව , නවනගරය බප/කො/55 1998.03.14
207 සී/ස කොටුවේගොඩ නැගෙනහිර ස.ණ.ස.සමිතිය බත්තරමුල්ල 292,ගැමුණු මාවත , කොටුවේගොඩ රාජගිරිය බප/කො/72 1999.02.01
208 සී/ස මාලබේ බටහිර ස.ණ.ස.සමිතිය බත්තරමුල්ල 04,අතුරුගිරිය පාර, මාලබේ සී/408 1927.07.03
209 සී/ර පොල්වගාකිරීමේ මණ්ඩල සේවක ස.ණ.ස.සමිතිය බත්තරමුල්ල 9/428,ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත,බත්තරමුල්ල. සී/2524 1974.01.24
210 සී/ස නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ ස.ණ.ස.සමිතිය බත්තරමුල්ල 6 වන මහල, සෙත්සිරිපාය, බත්තරමුල්ල. සී/2673 1986.04.22
211 සී/ස කලපළුවාව ජනාභිවෘද්ධි ස.ණ.ස.සමිතිය බත්තරමුල්ල කලපළුවාව, රාජගිරිය. සී/46 1914.06.08
212 සී/ස බත්තරමුල්ල ස.ණ.ස.සමිතිය බත්තරමුල්ල 242,කඩුවෙල පාර, බත්තරමුල්ල. සී/2692 1986.03.11
213 සි/ර තලාහේන ස.ණ.ස.සමිතිය බත්තරමුල්ල 60/3, විජේ මාවත,තලාහේන, මාලබේ සී/2732 1986.07.13
214 සී/ස තලංගම උතුර  ස.ණ.ස.සමිතිය බත්තරමුල්ල 574/3 ඒ,තලවතුගොඩ පාර, හෝකන්දර සී/238 1937.04.07
215 සී/ර වල්පොල ස.ණ.ස.සමිතිය බත්තරමුල්ල වල්පොල, මුල්ලේරියාව,නව නගරය. කො/කඩු/01 1992.03.14
216 සී/ස වික්‍රමසිංහපුර ස.ණ.ස.සමිතිය බත්තරමුල්ල 424,බත්තරමුල්ල පාර,තලවතුගොඩ කො/කඩු/02 1992.03.14
217 සී/ස පොතුඅරාව ස.ණ.ස.සමිතිය බත්තරමුල්ල 104 සී ,තලංගම උතුර මාලඹේ කො/කඩු/07 1993.12.12
218 සී/ස ජයවඩනගම ස.ණ.ස.සමිතිය බත්තරමුල්ල 3/ඩි/46 ,ජයවඩන ගම බත්තරමුල්ල බප/කො/52 1998.03.04
219 සී/ස තලංගම උතුරු කොස්වත්ත ස.ණ.ස.සමිතිය බත්තරමුල්ල අංක 253/3 කඩුවෙල පාර, කොස්වත්ත, බත්තරමුල්ල කො/කඩු/05 1992.09.18
220 සී/ස උතුරු තලංගම ස.ණ.ස.සමිතිය බත්තරමුල්ල 8 කණුව, තලංගම උතුර, මාළඹේ, බත්තරමුල්ල සී/2849 1990.08.22
221 සී/ස සරණපාලහිමි මාවත  ස.ණ.ස.සමිතිය කොළඹ අංක :34/35, සරණහිමි මාවත, බොරැල්ල. බප/කො/84 2000.03.22
222 සී/ස ජාතික සමූපකාර මණ්ඩල සේවක ස.ණ.ස.සමිතිය කොළඹ ජාතික සමුපකාර මණ්ඩලය, කොළඹ 03. කො/2575 1975.05.09
223 සී/ස මට්ටක්කුලිය එකමුතු ස.ණ.ස.සමිතිය කොළඹ අංක :29/11, පල්ලිය පාර, මට්ටක්කුලිය, කොළඹ. බප/කො/69 1998.12.23
224 සී/ස දුම්රිය ගබඩා සේවක ස.ණ.ස.සමිතිය. කොළඹ තැපෙ. 1347, කොළඹ 10 සී/297 1938.01.28
225 සී/ස රක්ෂණ සංස්ථා සේවක ස.ණ.ස.සමිතිය කොළඹ රක්ෂණ සංස්ථාව, කොළඹ. සී/2378 1967.02.11
226 සී/ස කොළඹ කොට්ඨාසයේ සමු.දෙ.නි.  ස.ණ.ස.සමිතිය කොළඹ අංක :72,මහාමේඝවත්ත, මහරගම. සී/1984 1955.02.28
227 සී/ස සතොස ප්‍රවාහන  ස.ණ.ස.සමිතිය කොළඹ අංක : 105, ඩී. ආර්. විජේවර්ධන මාවත, කොළඹ. සී/2211 1959.02.04
228 සී/ස බස්නාහිර පළාත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේසේවක ස.ණ.ස.සමිතිය කොළඹ 59 ,සාන්ත සෙබස්තියන් පාර ,කොළඹ 12 බප/කො 187 2014.08.27
229 සී/ස කොළඹ නගර ශාලීය සේවක ස.ණ.ස.සමිතිය කොළඹ කොළඹ නගර ශාලාව, කොළඹ 01 සී/23 1932.04.30
230 සී/ස අලෙවි සංගමයේ සේවක ස.ණ.ස.සමිතිය කොළඹ අංක :127, ග්‍රෑන්ඩ්පාස්, කොළඹ 14. කො/2390 1975.05.09
231 සී/ස ආහාර දෙපාර්තමේන්තු  ස.ණ.ස.සමිතිය. කොළඹ ආහාර දෙපාර්තමේන්තුව, 350,යුනියන් පෙදෙස, කොළඹ. සී/2415 1969.09.27
232 සී/ස ශ්‍රී ලංකා තේ මණ්ඩලයේ තේ කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තු ස.ණ.ස.සමිතිය කොළඹ අංක :363, කොළඹ 01. සී/2398 1968.07.07
233 සී/ස ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තු ස.ණ.ස.සමිතිය කොළඹ ආයුර්වේද රෝහල, රාජගිරිය සී/1957 1954.01.05
234 සී/ස ආනන්ද විද්‍යාල ගුරු මණ්ඩල ස.ණ.ස.සමිතිය කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලය, කොළඹ 10. සී 1967 1954.07.29
235 සී/ස යුනයිටඩ් මෝටර්ස් ස.ණ.ස.සමිතිය කොළඹ අංක : 687/100, හයිඩ්පාර්ක් කෝනර්, තොළඹ 02. කො/2581 1975.07.16
236 සී/ස නාගස්වත්ත ස.ණ.ස.සමිතිය කොළඹ නාගස් වත්ත පාරකිරැළුපන පාර,කොළඹ 07 බප/කො 01 1994.12.07
237 සී/ස පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තු ස.ණ.ස.සමිතිය කොළඹ පුරා විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව, කොළඹ 07. සී/2056 1959.07.15
238 සී/ස ගුවන් විදුලි සංස්ථා සේවක ස.ණ.ස.සමිතිය කොළඹ නිදහස් චතුරශ්‍රය, කොළඹ 07 සී/1987 1955.05.18
239 සී/ස මහවත්ත එක්සත් ප්‍රබුද්ධ ස.ණ.ස.සමිතිය කොළඹ අංක : 203/ඒ, මහවත්ත පාර, කොළඹ 14 කො/34 1997.02.07
240 සී/ස රජයේ මුද්‍රණාලීය සේවක ස.ණ.ස.සමිතිය.සමිතිය කොළඹ රජයේ මුද්‍රණාලය, බොරැල්ල. කො/83 1917.10.17
241 සී/ස මැකී සමාගම් සේවක ස.ණ.ස.සමිතිය කොළඹ ඩී. ආර්. විජයවර්ධන මාවත, කොළඹ 10. කො/2687 1977.12.29
242 සී/ස බෞද්ධ කටයුතු දෙපාර්තමේන්තු ස.ණ.ස.සමිතිය කොළඹ බෞද්ධාලෝක මාවත, කොළඹ 07 කො/2868 1990.12.09
243 සී/ස ග්‍රෑන්ඩ්පාස්   ස.ණ.ස.සමිතිය කොළඹ අංක : 198/1, ස්ටෙස් පාර, කොළඹ. බප/කො/29 1996.11.05
244 සී/ස මහාභාරකාර දෙපාර්තමේන්තු ස.ණ.ස.සමිතිය කොළඹ අංක12, බුලර්ස් පටුමග, කොළඹ 07. කො/1597 1976.03.12
245 සී/ස  චිත්‍රපට සංස්ථා සේවක ස.ණ.ස.සමිතිය කොළඹ අංක : 224, බෞද්ධාලෝක මාවත, කොළඹ 07. සි/2605 1975.07.16
246 සී/ස ජාතික කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තු ස.ණ.ස.සමිතිය කොළඹ ජාතික කෞතුකාගාරය, කොළඹ. බප/කො/19 1996.08.14
247 සී/ර මහවත්ත එක්සත්ගම ස.ණ.ස.සමිතිය කොළඹ අංක : 86/02, ආසිරිපුර, මහවත්ත පාර, කොළඹ 14 බප/කො/34 1987.09.18
248 සී/ස බටහිර කුප්පියාවත්ත ස.ණ.ස.සමිතිය.සමිතිය කොළඹ අංක :25, ටිවිබෝන පටුමග, කොළඹ 10. බප/කො/166 1974.11.25
249 සී/ස කම්කරු දෙපාර්තමේන්තු ස.ණ.ස.සමිතිය කොළඹ කම්කරු දොපාර්තමේන්තුව , 3 වන මහළ, කොළඹ 05. කො/2486 1972.03.15
250 සී/ස වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තු ස.ණ.ස.සමිතිය කොළඹ අංක :138, කොළඹ 07. කො/1657 1949.07.11
251 සී/ස උතුරු දකුණ සේවක සමූපකාර ස.ණ.ස.සමිතිය කොළඹ අංක :562, ගාලු පාර, කොලU 03. සී/2320 1963.11.27
252 සී/ස ආනයන අපනයන දෙපාර්තමේන්තු ස.ණ.ස.සමිතිය කොළඹ අංක :45, නැෂනල් ගොඩනැඟිල්ල, චැතම් වීදිය, කොළඹ 01. සී/2248 1971.03.14
253 සී/ස කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තු ස.ණ.ස.සමිතිය කොළඹ බෞද්ධාලෝක මාවත, කොළඹ 07 සී/2487 1972.04.07
254 සී/ස කිරුළපන පූර්වාරාම ස.ණ.ස.සමිතිය කොළඹ බෞද්ධාලෝක මාවත, කොළඹ 06 බප/කො/158 2010.02.24
255 සී/ස පොල්හේන්ගොඩ ස.ණ.ස.සමිතිය කොළඹ 87/E/1, විජයකුමාරතුංග මාවත,පොල්හේන්ගොඩ කිරුලපන කො/ප්‍රා.ලේ/11 1993.06.22
256 සී/ස තැපැල් දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී කාර්යාලයේ  ස.ණ.ස.සමිතිය කොළඹ තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව, කොළඹ 01. බප/කො/45 1997.11.12
257 සී/ස වැල්ලවත්ත ස.ණ.ස.සමිතිය කොළඹ සුගත විහාර පාර, වැල්ලවත්ත බප/කො/13 1993.6.21
258 සී/ස සමගි කම්කරු සේවක ස.ණ.ස.සමිතිය කොළඹ 85/35 ශාන්ත ජේම්ස් හන්දිය, කොළඹ කො/129 2006.03.22
259 සී/ස ලීවර් සමාගම් සේවක ස.ණ.ස.සමිතිය කොළඹ 258, එම් වින්සන් පෙරේරා මාවත, ග්‍රෑන්ඩිපාස්, කොළම 04 සි/1975 1965.03.18
260 සී/ස ග්‍රෑන්ඩ්පාස් ලීවර් සමාගමේ කම්කරැවන්ගේසේවක ස.ණ.ස සමිතිය කොළඹ 256, ලිවර් සමාගම  ග්‍රැන්ඩ්පාස්,කොළඔ 14 සී/2063 1957.08.23
261 සී/ස බෞද්ධාලෝක මාවත  ස.ණ.ස කොළඹ අංක :460/20/ඒ, බෞද්ධාලෝක මාවත, කොළඹ 07. බප/කො162 2011.09.05
262 සී/ස රාජගිරිය නැගෙනහිර ස.ණ.ස.සමිතිය ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර අංක: 08, මැද වැලිකඩ පාර, රාජගිරිය. සි/2493 1972.08.08
263 සී/ස වැලිකඩ රාජගිරිය ස.ණ.ස.සමිතිය ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර අංක: 341, කෝට්ටේ පාර, වැලිකඩ, රාජගිරිය. සි/2308 1963.09.12
264 සී/ස පාගොඩ ස.ණ.ස.සමිතිය ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර අංක: 44, පළමු හරස් වීදිය, පාගොඩ, නුගේගොඩ. සි/193 1934.04.27
265 සී/ස නාවල දකුණ ස.ණ.ස.සමිතිය ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර අංක: 119/3, පන්සල පාර, නාවල. සි/2246 1961.02.20
266 සී/ස නාවල මැද ස.ණ.ස.සමිතිය ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර අංක: 85/7/5, සේනානායක මාවත, නාවල, රාජගිරිය. සි/2258 1961.12.08
267 සී/ස ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්ව විද්‍යාලීය ස.ණ.ස.සමිතිය ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර නාවල, නුගේගොඩ. බප/කො/117 2005.03.09
268 සී/ස ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර නු‍ගේගොඩ ස.ණ.ස.සමිතිය ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර අංක: 132, නාවල පාර, රාජගිරිය,නුගේගොඩ සි/2678 1985.01.23
269 සී/ස ජාතික ආධුනිකත්ව සහ කාර්මික පුහුණු කිරීම් අධිකාරියේ ස.ණ.ස.සමිතිය ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර අංක: 971, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර මාවත, වැලිකඩ, රාජගිරිය. බප/කො/43 1997.11.12
270 සී/ස නුගේගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ විශ්‍රාමිකයින්ගේ ස.ණ.ස.සමිතිය ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර අංක: 60, පැඟිරිවත්ත, පළමුවෙනි පටුමග, නුගේගොඩ. කො/නු/01 1992.04.07
271 සී/ස නාවල කොස්වත්ත ස.ණ.ස.සමිතිය ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර අංක: 04, කොස්වත්ත, නාවල, රාජගිරිය. සි/2499 1972.10.20
272 සී/ස ඉඩම් ‍ගොඩ කිරීමේ හා සංවර්ධනය කිරීමේ සංස්ථා ස.ණ.ස.සමිතිය ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර 03, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර මාවත, වැලිකඩ,රාජගිරිය සි/2774 1986.09.30
273 සී/ස ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ දියවන්නාදූව ස.ණ.ස.සමිතිය ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර පාර්ලිමේන්තු මහලේකම් කාර්යාලය, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර. කො/නු/03 1992.11.03
274 සී/ස ඉහළ වැලිකඩ ස.ණ.ස.සමිතිය ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර අංක: 85, මොරගස්මුල්ල පාර, රාජගිරිය. සි/2309 1963.09.12
275 සී/ස භූවිද්‍යා හා පතල් කැණීම් සේවක ස.ණ.ස.සමිතිය ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර අංක: 569, එපිටමුල්ල පාර, පිටකෝට්ටේ කො/163 2010.11.02
276 සී/ස නාවල උතුර ස.ණ.ස.සමිතිය ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර අංක: 44, ධම්ම නිකේතන පෙදෙස, කොස්වත්ත. සි/2310 1963.09.21
277 සී/ස පොල්වත්ත ස.ණ.ස.සමිතිය ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර 33/4, ජනාධිපති විද්‍යාල මාවත, 3 වන පටුමග, පොල්වත්ත, රාජගිරිය බප/සි74 2013.03.04
278 සී/ස නාවල  ස.ණ.ස.සමිතිය ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර 428/6 නාවල පාර,නාවල සි/2000 1962.11.20
279 සී/ස ඇතුල් කොට්ටේ ස.ණ.ස.සමිතිය(සමිතිය ක්‍රියාත්මක නමුත් අවසන් විගණන වාර්තාව සොයා ගත නොමැත ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර 07 සමුද්‍ර දේවී මාවත, ඇතුල් කෝට්ටේ සි/2739 1986.07.18
280 සී/ස ඔබේසේකරපුර ස.ණ.ස. සමිතිය ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර සී /2715 1978.10.20
281 සී/ස මාදිවෙල ස.ණ.ස.සමිතිය මහරගම අංක: 365, මාදිවෙල පාර,මාදිවෙල, පිටකෝට්ටේ. සී/2723 1986.07.18
282 සී/ස කලල්ගොඩ තලවතුගොඩ ස.ණ.ස.සමිතිය මහරගම අංක: 396/13, පාසැල් මාවත, කලල්ගොඩ, තලවතුගොඩ. කො/2009 0985.08.14
283 සී/ස උඩහමුල්ල නැගෙනහිර ස.ණ.ස.සමිතිය මහරගම අංක: 38, මාදිවෙල පාර, උඩහමුල්ල, නුගේගොඩ. කො/28 1997.07.20
284 සී/ස මාලපල්ල මාකුඹුර ස.ණ.ස.සමිතිය මහරගම 262/2 ඒ, මාකුඹුර පන්නිපිටිය සී/2005 2003.01.29
285 සී/ර උතුරු මිරිහාන ස.ණ.ස.සමිතිය මහරගම අංක: 134, රජමහවිහාර පාර, මිරිහාන, කෝට්ටේ. කො/2833 1990.03.22
286 සී/ස මහරගම නැගෙනහිර ස.ණ.ස.සමිතිය මහරගම අංක: 275/2/ඒ, 5වන පටුමග, චන්දන උද්‍යානය, මහරගම. බප/කො/95 2001.04.06
287 සී/ස උඩහමුල්ල ස.ණ.ස.සමිතිය මහරගම අංක: 15/2,සමූපකාර මාවත, තලපත්පිටිය පාර, උඩහමුල්ල, නුගේගොඩ. කො/477 1941.03.31
288 සී/ස පන්නිපිටිය ස.ණ.ස.සමිතිය මහරගම අංක: 39, ආනන්ද මෛත්‍රී මාවත,මහරගම. කො/2687 1984.06.10
289 සී/ස පන්නිපිටිය දකුණ ස.ණ.ස.සමිතිය මහරගම අංක: 46/බී,පරණපාර, පන්නිපිටිය. බප/කො/15 1996.04.24
290 සී/ස පන්නිපිටිය උතුර දඹහේන ස.ණ.ස.සමිතිය මහරගම 159/91,එක්සත් මාවත,පන්නිපිටිය කො/මහ/01 1992.09.18
291 සී/ස 528 ඒ දඹහේන ස.ණ.ස.සමිතිය මහරගම අංක: 236/1, දඹහේන පාර, මහරගම, බප/කො/131 2006.05.29
292 සී/ස මහරගම ස.ණ.ස.සමිතිය මහරගම 45/7,දුම්රිය පල මාවත , මහරගම. කො/1008 1985.08.07
293 සී/ස බෝගහවත්ත ස.ණ.ස.සමිතිය මහරගම අංක: 1325/7සී, බෝගහවත්ත, පන්නිපිටිය. කො/2667 1982.08.03
294 සී/ස කො. දි.  සණස සංගම් සේවක සණස මහරගම අංක: 220/01, හයිලෙවල් පාර, වත්තේගෙදර මහරගම. කො/මහ/02 1992.10.23
295 සී/ස රුක්මලේ ස.ණ.ස.සමිතිය මහරගම අංක:40/2,වෑකඩ පාර, රුක්මලේ, පන්නිපිටිය. කො/1716 1950.11.23
296 සී/ස දකුණු ගොඩිගමුව ස.ණ.ස.සමිතිය මහරගම අංක: 01, සාදු මාවත,නීලම්මහර පාර, ගොඩිගමුව, මහරගම. සී/379 1936.11.02
297 සී/ස ගංගොඩවිල ‍දකුණ බී ස.ණ.ස.සමිතිය මහරගම අංක: 43/22, වලව්වත්ත පාර, ගංගොඩවිල නුගේගොඩ. කො/2805 1989.08.02
298 සී/ස ගොඩිගමුව ස.ණ.ස.සමිතිය මහරගම 68,පිළියන්දල පාර, ගොඩිගමුව, මහරගම. සී/38 1933.03.15
299 සී/ස ගංගොඩවිල ස.ණ.ස.සමිතිය මහරගම අංක: 880, සණස මාවත,හයිලෙවල් පාර, ගංගොඩවිල, නුගේගොඩ. කො/2660 1983.08.17
300 සී/ස පතිරගොඩ සණස මහරගම 2/බි/5/1 පටුමග,සමාජ පාර,පතිරගොඩ කො/51 1997.12.12
301 සී/ස පොල්වත්ත සණස මහරගම ග්‍රාම සංවර්ධන පාර පොල්වත්ත. පන්නිපිටිය කො.122 2005.11.23
302 සී/ස කොට්ටාව දකුණ කාන්තා ස.ණ.ස.සමිතිය මහරගම අංක: 507/2/ඒ, පරණ පාර, කොට්‍ටාව, පන්නිපි‍ටිය. කො/2055 1957.05.10
303 සී/ස කොට්ටාව බටහිර ස.ණ.ස.සමිතිය මහරගම 844/3,රුක්මලේ පාර, කෝට්ටාව,පන්නිපිටිය බප/කො/112 2004.02.11
304 සී/ස ශ්‍රි ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාල ස.ණ.ස.සමිතිය මහරගම ගංගොඩව්ල ,නුගේගොඩ සී/2360 1965.12.20
305 සී/ර කොට්ටාව කුලසේවන මාවත ස.ණ.ස.සමිතිය මහරගම අංක: 691/03, කුලසෙවන මාවත, කොට්ටාව, පන්නිපිටිය, කො/මහ/03 1993.12.30
306 සී/ස ගොඩිගමුව උතුර ස.ණ.ස.සමිතිය මහරගම අංක: 74, කටුවාවල පාර, බොරලැස්ගමුව. බප/කො/136 2006.11.15
307 සී/ර නාවින්න ස.ණ.ස.සමිතිය මහරගම අංක: 418/1, හයිලෙවල් පාර, මහරගම. සී/2783 1987.07.27
308 සී/ර උඩහමුල්ල සමගි මාවත ස.ණ.ස.සමිතිය මහරගම අංක: 407/24/බී, සමගි මාවත, උඩහමුල්ල, නුගේගොඩ. සී/2918 1992.01.22
309 සී/ස උතුරු කො‍ට්ටාව ස.ණ.ස.සමිතිය මහරගම අංක: 1140/01, ලියනගොඩ පාර, කොට්ටාව, පන්නිපිටිය. සී/197 2007.06.06
310 සී/ස බට.ඇරැව්වල ස්වශක්ති ස.ණ.ස.සමිතිය මහරගම 575/8,බටහිර ඇරැව්වල, පන්නිපිටිය කො/47 1997.12.05
311 සී/ස මිරිහාන ස.ණ.ස.සමිතිය මහරගම අංක:90,මුත්තෙට්ටුව පාර, මිරිහාන, කෝට්ටේ කො/2683 1985.07.03
312 සී/ස පමුණුව ස.ණ.ස.සමිතිය මහරගම අන්‍යෝන්‍යාධාර සමිති ශාලාව, දේවාල පාර,පමුණුව,මහරගම කො/2780 1987.05.02/1991.04.23
313 සී/ස සිරිපැරකුම් ස.ණ.ස.සමිතිය මහරගම අංක 64/43, කුරුදුවත්ත,පිටකෝට්ටේ, කෝට්ටේ. කො/2801 1988.12.13
314 සී/ස ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ සේවකයින්ගේ ස.ණ.ස.සමිතිය මහරගම ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය, හයිලෙවල් පාර, මහරගම කො/73 1999.04.27
315 සී/ස කොට්ටාව උතුර හීන්පන්විල ස.ණ.ස.සමිතිය මහරගම 1408 ඒ,හෝකන්දර පාර,පන්නිපිටිය බප/කො/100 2002.03.14
316 සී/ස 532/සී වත්තෙගෙදර ස.ණ.ස.සමිතිය මහරගම අංක 97/31 වත්තෙගෙදර පාර, මහරගම බප/කො/103 2002.04.08
317 සී/ස ජයවර්ධනපුර මහ රෝහල ස.ණ.ස.සමිතිය මහරගම ජයවර්ධනපුර මහ රෝහල,තලපත්පිටිය, නුගේගොඩ බප/කො/120 2005.07.29
318 සී/ස දෙපානම පොල්වත්ත එක්සත් ස.ණ.ස.සමිතිය මහරගම අංක 116, බොරැල්ල පාර, දෙපානම, පන්නිපිටිය. කො/2674 1984.05.30
319 සී/ස නැගෙනහිර ඇරැව්වල (අංක 2 ) ස.ණ.ස.සමිතිය මහරගම 345,ඇරැවිවල, පන්නිපිටිය බප/කො/10 1995.07.25
320 සී/ස මාලපල්ල මාකුඹුර උතුර ස.ණ.ස.සමිතිය මහරගම 354, මාකුඹුර,පන්නිපිටිය බප/කො/101 2002.04.02
321 සී/ස ශ්‍රී ලංකා ආයුර්වේද ඹෟෂධ සංස්ථා සේවක ස.ණ.ස.සමිතිය මහරගම 94, පරණ කොට්ටාව පාර,නාවින්න, මහරගම බප/කො/83 ########
322 සී/ස ටෙම්පලර් පාර ස.ණ.ස.සමිතිය දෙහිවල ගල්කිස්ස අංක : 68 ඒ, ටෙම්පලර් පාර, ගල්කිස්ස බප/කො/93 2001.01.26
323 සී/ස වටරප්පල ස.ණ.ස.සමිතිය දෙහිවල ගල්කිස්ස අංක82/A පීරිස් පාර, ගල්කිසස බප/කො/75 1999.05.28
324 සී/ස දෙහිවල ගල්වල ස.ණ.ස.සමිතිය දෙහිවල ගල්කිස්ස අංක: 69, ගල්වල පාර, පුන්‍යවර්ධනාරාමය, දෙහිවල. බප/කො/39 1997.07.07
325 සී/ස අත්තිඩිය ස.ණ.ස.සමිතිය දෙහිවල ගල්කිස්ස අංක:9/4,පන්සල පාර අත්තිඩිය, දෙහිවල. සී/1870 1952.04.08
326 සී/ර කළුබෝවිල නැගෙනහිර ස.ණ.ස.සමිතිය දෙහිවල ගල්කිස්ස අංක 97, සුනේත්‍රාදේවි පාර, කොහුවල, නුගේගොඩ. නො/175 1935.02.02
327 සී/ස කොහුවල නාගරික ස.ණ.ස.සමිතිය දෙහිවල ගල්කිස්ස 67/9බී වුඩ්ලන්ඩ් මාවත, කළුබෝවිල බප/කො/143 2007.08.02
328 සී/ ස රත්මලාන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලීය ස.ණ.ස.සමිතිය දෙහිවල ගල්කිස්ස ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, රත්මලාන. බප/කො/114 2004.02.24
329 සී/ස සිංගර් කර්මාන්ත ශාලා සේවක ස.ණ.ස.සමිතිය දෙහිවල ගල්කිස්ස අංක: 435, ගාලුපාර, රත්මලාන. සී/2479 1971.03.21
330 සී/ස උද්‍යාන ස.ණ.ස.සමිතිය දෙහිවල ගල්කිස්ස අංක: 277/18/A, සමන් මාවත, නැදිමාල, දෙහිවල. බප/කො/02 1995.02.03
331 සී/ස කටුකුරුඳුවත්ත ස.ණ.ස.සමිතිය දෙහිවල ගල්කිස්ස 144/1,අබේසේකර පාර, ගල්කිස්ස බප/කො/81 1999.12.24
332 සී/ස දකුණු රත්මලාන ස.ණ.ස.සමිතිය දෙහිවල ගල්කිස්ස අංක :42/5, සිල්වෙස්ටර් මාවත, රත්මලාන බප/කො/118 2005.03.30
333 සී/ස රත්මලාන ගල්කිස්ස ස.ණ.ස.සමිතිය දෙහිවල ගල්කිස්ස 296,ගාලු පාර, දෙහිවල. සී/2838 1990.06.19
334 සී/ස කරගම්පිටිය කවුඩාන ස.ණ.ස.සමිතිය දෙහිවල ගල්කිස්ස අංක: 40/01, පල්ලිය පාර, දෙහිවල. සී/2663 1982.04.28
335 සී/ස කළුබෝවිල  ස.ණ.ස.සමිතිය දෙහිවල ගල්කිස්ස 189අංක රෝහල පාර, කළුබෝවිල, දෙහිවල. බප/කො/32 1997.04.09
336 සී/ස නැදිමාල ස.ණ.ස.සමිතිය දෙහිවල ගල්කිස්ස අංක: 17 ඒ, රූපසිංහ පාර, නැදිමාල, දෙහිවල. දෙ/ග/සමූ/04 1993.12.15
337 සී/ස හත්බෝධිය ස.ණ.ස.සමිතිය දෙහිවල ගල්කිස්ස අංක :11, අල්විස් මාවත, කඵබෝවිල, දෙහිවල. බප/කො/86 2000.05.01
338 සී/ස දෙහිවල නාගරික ස.ණ.ස.සමිතිය දෙහිවල ගල්කිස්ස අංක: 52/ඒ, මධ්‍යම වෙළඳ සංකීර්ණය, පළමු මහල, දුම්රියපල පාර, දෙහිවල. බප/කො/58 1998.04.30
339 සී/ස නැගෙනහිර කවුඩාන ස.ණ.ස.සමිතිය දෙහිවල ගල්කිස්ස 26/4, ශ්‍රී සෝමානන්ද පාර, නැදිමාල දෙහිවල බප/කො/91 2000.11.29
340 සී/ස මල්වත්ත ස.ණ.ස.සමිතිය දෙහිවල ගල්කිස්ස අංක : 170/1,අනගාරික ධර්මපාල මාවත, දෙහිවල. බප/කො/140 2007.03.07
341 සී/ස සරණංකර පාර ස.ණ.ස.සමිතිය දෙහිවල ගල්කිස්ස අංක: 94/01, ශ්‍රී සරණංකර පාර,දෙහිවල. බප/කො/80

1999.12.31