බස්නාහිර පළාත් සමුපකාර සේවක විශ්‍රාම වැටුප් ඒකකය – නුගේගොඩ
අනු අංකය නිලධාරියාගේ නම තනතුර දුරකථන අංකය
1 ඒ. ඒ.පුෂ්පා මිය මූලස්ථාන පරීක්ෂක 0716285735
2  එස්.එල්.ඩී.සී.යූ.සමරතුංග මිය කලමණාකරන සහකාර 0777305065
3  ඩබ්.එන්.කේ.පෙරේරා මිය කලමණාකරන සහකාර 0779649582
4  එම්.පී.ඩී.එල්. පීරිස් මිය සංවර්ධන නිලධාරි 0724305485
5 පී.ජී.ඒ.එස්.කුමාරි මෙනවිය සංවර්ධන නිලධාරි 0718958698
6 වී.නාමලී මෙනවිය සංවර්ධන නිලධාරි 0726614530
7  ආර්.ඒ.බී.සුජම්පතී මිය සංවර්ධන නිලධාරි
8  කේ.අයි.ප්‍රියංගිකා මිය සංවර්ධන නිලධාරි
9 එචි.එම්. රසිකා මිය කාර්යාල සේවක සේවය 0717885945