කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ විවිධ සේවා සමුපකාර සමිති නාම ලේඛණය
අ.අ සමිතියේ නම ලිපිනය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ධාශය ලියාපදිංචි අංකය ලියාපදිංචි දිනය දුරකථන අංකය
1 සී/ස පිළියන්දල වි.සේ.ස සමිතිය 14/1,මොරටුව පාර,කැස්බෑව කැස්බෑව කො-2608 12/3/1976 011-2614206
2 සී/ස මෙරටුව වි.සේ.ස සමිතිය 60, ගාලු පාර, මොරටුව මොරටුව කො-2437 27-01-1971 011-2645211
3 සී/ස කොළොන්නාව වි.සේ.ස සමිතිය කොළොන්නාව, වැල්ලම්පිටිය කොළොන්නාව කො-2432 24-01-1971 011-2572255
4 සී/ස කොළඹ දකුණ සමුපකාර සමිතිය 562,ගාලු පාර,කොල්ලුපිටිය තිඹිරිගස්යාය කො-2460 17-07-1971 011-2500665
5 සී/ස ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර වි.සේ.ස සමිතිය ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර, පිටකෝට්ටේ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කො-2431 27-01-1971 011-2863152
6 සී/ස බටහිර හේවාගම් කෝරළේ වි.සේ.ස සමුපකාර මන්දිරය,කඩුවෙල කඩුවෙල කො-2636 25-10-1977 011-2571218
7 සී/ස දෙහිවල ගල්කිස්ස වි.සේ.ස සමිතිය 169, හයිලෙවල් පාර, නුගේගොඩ දෙහිවල කො-2436 27-01-1971 011-2826141
8 සී/ස නැගෙනහිර හේවාගම් කෝරළේ වි.සේ.ස පහත්ගම, හංවැල්ල සීතාවක කො-2626 1/3/1977 036-2255051
9 සී/ස මහරගම වි.සේ.ස සමිතිය උඩහමුල්ල, කෝට්ටේ මහරගම කො-2435 27-01-1971 011-2834194
10 සී/ස හෝමාගම වි.සේ.ස සමිතිය හයිලෙවල් පාර, හෝමාගම හෝමාගම කො-2599 21-01-1976 011-2855291
11 සී/ස බත්තරමුල්ල වි.සේ.ස සමිතිය සමුපකාර මන්දිරය, බත්තරමුල්ල බත්තරමුල්ල කො-2635 25-10-1977 011-2862663
ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ විවිධ සේවා සමුපකාර සමිති නාම ලේඛණය
1 සී/ස ගම්පහ වි.සේ.ස. සමිතිය මුදුන්ගොඩ,ගම්පහ ගම්පහ ගම්-837 12/5/1976 033-2222234
2 සී/ස මහර වි.සේ.ස. සමිතිය මහර, කඩවත මහර ගම්-790 29-07-1975 011-2926044
3 සී/ස බියගම වි.සේ.ස. සමිතිය මාවරමන්ඩිය, සියඹලාපේ බියගම ගම්-613 4/4/1971 011-2977071
4 සී/ස දළුගම වි.සේ.ස සමිතිය මහර, කඩවත කැළණිය ගම්-611 4/4/1971 011-2925295
5 සී/ස කැළණිය වි.සේ.ස සමිතිය සිංහාරමුල්ල, කැළණිය කැළණිය ගම්-612 4/4/1971 011-2911356
6 සී/ස කිරිදිවැල වි.සේ.ස සමිතිය කිරිදිවැල දොම්පෙ ගම්-872 22-08-1978 033-2267410
7 සී/ස දොම්පෙ වි.සේ.ස සමිතිය දොම්පෙ දොම්පෙ ගම්-871 22-08-1978 011-2409536
8 සී/ස වත්තල වි.සේ.ස සමිතිය මීගමුව පාර, වත්තල වත්තල ගම්-831 3/3/1976 011-2930224
9 සී/ස ජාඇල වි.සේ.ස සමිතිය රිලවුල්ල,ජාඇල ජාඇල ගම්-823 9/3/1976 011-2236296
10 සී/ස මීගමුව වි.සේ.ස සමිතිය ප්‍රධාන පාර, මීගමුව මීගමුව ගම්-626 9/4/1971 031-2222341
11 සී/ස කටාන වි.සේ.ස සමිතිය දෙමන්හන්දිය කටාන ගම්-826 17-02-1976 031-2222347
12 සී/ස දිවුලපිටිය වි.සේ.ස සමිතිය දිවුලපිටිය දිවුලපිටිය ගම්-593 31-01-1971 031-2246137
13 සී/ස කොටදෙනියාව වි.සේ.ස සමිතිය කොටදෙනියාව දිවුලපිටිය ගම්-590 14-03-1971 033-2272208
14 සී/ස කෙහෙල්ඇල්ල වි.සේ.ස සමිතිය බඩල්ගම දිවුලපිටිය ගම්-594 6/2/1971 031-2269203
15 සී/ස මීරීගම වි.සේ.ස සමිතිය ගිරිඋල්ල පාර,මීරිගම මීරීගම ගම්-800 5/9/1975 033-2273236
16 සී/ස අත්තනගල්ල වි.සේ.ස සමිතිය වේයන්ගොඩ පාර, නිට්ටඹුව අත්තනගල්ල ගම්-838 10/6/1976 033-2287468
17 සී/ස මිනුවන්ගොඩ වි.සේ.ස සමිතිය මිනුවන්ගොඩ මිනුවන්ගොඩ ගම්-819 19-01-1976 011-2295030
කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ විවිධ සේවා සමුපකාර සමිති නාම ලේඛණය
1 සී/ස රයිගම් උඩගහපත්තු වි.සේ.ස සමිතිය පාදුක්ක පාර, ඉංගිරිය ඉංගිරිය ක/537 21-03-1971 034-2269233
2 සී/ස මුංවත්ත නැගෙනහිර වි.සේ.ස සමිතිය සමුපකාර මන්දිරය, යාල, අඟුරුවාතොට මදුරාවල ක/541 30-09-2006 034-2251082
3 සී/ස බුලත්සිංහල වි.සේ.ස සමිතිය බුලත්සිංහල බුලත්සිංහල ක/535 1/3/1973 034-2283105
4 සී/ස මතුගම වි.සේ.ස සමිතිය කළුතර පාර,මතුගම මතුගම ක/534 31-03-1971 034-2247306
5 සී/ස කළුතර වි.සේ.ස සමිතිය අංක 20,ගඟබඩ පාර,කළුතර දකුණ කළුතර ක/530 14-03-1971 034-2222356
6 සී/ස අගලවත්ත වි.සේ.ස සමිතිය ලියනගෙදර,අගලවත්ත අගලවත්ත ක/533 31-03-1971 034-2247403
7 සී/ස බණ්ඩාරගම වි.සේ.ස සමිතිය බණ්ඩාරගම බණ්ඩාරගම ක/540 1/7/1971 038-2290929
8 සී/ස මුංවත්ත බටහිර බැංකු සමිතිය මුංවත්ත බටහිර මිල්ලනිය ක/883 11/4/1988 034-2252383
9 සී/ස බේරුවල වි.සේ.ස සමිතිය සමූපකාර මන්දිරය, බේරුවල බේරුවල ක/527 10/4/1971 034-4943879
10 සී/ස හොරණ වි.සේ.ස සමිතිය 113,ශ්‍රී සෝමානන්ද මාවත,හොරණ හොරණ ක/536 31-03-1971 038-2216259
11 සී/ස පානදුර වි.සේ.ස සමිතිය ගාලු පාර, පානදුර පානදුර ක/524 15-02-1971 038-2241572