සීමාසහිත කඩුවෙල වි.සේ.ස. ග්‍රාමීය බැංකු කාර්ය මණ්ඩලය සදහා ණය කළමනාකරණය පිළිබද දෙදින වැඩමුළුව   –      2017-08-14 හා 2017-08-15

සීමාසහිත හංවැල්ල වි.සේ.ස. ග්‍රාමීය බැංකු කාර්ය මණ්ඩලය සදහා ණය කළමනාකරණය පිළිබද දෙදින වැඩමුළුව   –    2017-08-21 හා 2017-08-22

සීමාසහිත අත්තනගල්ල විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතියේ රෝහල් අංශය

නවීකරණය කරන ලද මීගමුව විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතියට අයත් කෝප් සිටිය